Kluczowe ryzyka w Grupie Kapitałowej LOTOS

Na poniższych mapach ryzyka korporacyjnego przedstawiono liczbę zidentyfikowanych szans i zagrożeń korporacyjnych na poszczególnych poziomach oceny.

Kluczowe rodzaje ryzyka (zagrożenia i szanse) w Grupie Kapitałowej LOTOS wraz z określeniem poziomu ich istotności i sposobu mitygacji

Rodzaj ryzyka Poziom Trend Reakcja na ryzyko
Zmiany w trendach podaży i popytu na rynku paliw
 • Prowadzenie długoterminowych analiz i dostosowywanie odpowiedniej strategii w celu ograniczenia negatywnych skutków bądź wykorzystania pojawiającej się szansy i zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku
 • Realizacja projektów rozwojowych zwiększających i dywersyfikujących obecny portfel aktywów
 • Realizacja projektów rozwojowych poprawiających elastyczność produkcyjną i efektywność energetyczną
 • Realizacja projektów innowacyjnych

Rodzaj ryzyka Poziom Trend Reakcja na ryzyko
Zagrożenia i szanse wynikające ze zmian klimatu

 • Podejmowanie nowych inicjatyw i projektów m.in. z zakresu biopaliw zaawansowanych, paliw alternatywnych, np. wodoru, LNG, CNG a także projektów podnoszących efektywność energetyczną – działania mające na celu obniżanie emisji oraz wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych
 • Zaangażowanie w projekty badawczo-rozwojowe, których celem jest pozytywny wpływ na środowisko i zmiany klimatyczne

 • Monitoring oraz aktywny udział w procesach legislacyjnych (prezentowanie analiz, proponowanie korzystnych dla Organizacji rozwiązań regulacyjnych), zarówno na poziomie UE jak i krajowym –  kluczowe ryzyka klimatyczne mają dla Grupy Kapitałowej LOTOS charakter transformacyjny i dotyczą zmian regulacyjnych

Rodzaj ryzyka Poziom Trend Reakcja na ryzyko
Wpływ na spółkę wynikający ze zmian w legislacji lub niedostosowanie się do nowych regulacji prawnych krajowych i europejskich (może stanowić zagrożenie lub  szansę, np. otrzymania rekompensaty finansowej z tytułu kosztów pośrednich emisji CO2)

 • Rozwój systemu zarządzania zgodnością przez struktury Działu Compliance oraz Działu Regulacji Zewnętrznych
 • Monitorowanie nowych uregulowań i zmian w obowiązujących przepisach
 • Aktywne uczestniczenie w dialogu legislacyjnym prowadzonym
  przez Regulatora oraz organizacje pozarządowe
 • Prowadzenie analiz scenariuszowych możliwych skutków regulacji
 • Wdrażanie działań dostosowawczych do planowanych i wdrożonych zmian
  w prawie
 • Powoływanie interdyscyplinarnych zespołów roboczych w celu możliwie jak najlepszego wykorzystania potencjalnych szans

Rodzaj ryzyka Poziom Trend Reakcja na ryzyko
Opóźnienia, nieosiągnięcia założeń / celów w realizacji projektów strategicznych

 • Szczegółowe i etapowe przygotowanie projektów strategicznych do wdrożenia
 • Kwalifikacja wykonawców
 • Zarządzanie ryzykami w projekcie
 • Bieżące monitorowanie statusu projektów i prognozowanie parametrów projektów oraz mitygowanie pojawiających się zagrożeń
 • Aktywne zarządzanie projektem w tym ścisły nadzór i komunikacja z wykonawcami
Szansa na zbudowanie silnej pozycji konkurencyjnej na rynku produkcji zielonego wodoru

ä
 • Planowanie i realizacja programów i projektów umożliwiających produkcję zielonego wodoru, m.in.:
 • program LOTOS Green H2 mający na celu budowę wielkoskalowej instalacji złożonej z elektrolizerów, magazynów wodoru i ogniw paliwowych lub ewentualnie turbin wodorowych, zarządzanych przez innowacyjne oprogramowanie
 • projekt Vetni, którego celem jest skonstruowanie pilotażowej instalacji do wysokosprawnej produkcji wodoru w oparciu o elektrolizery stałotlenkowe zasilane energią z OZE
 • potencjalna możliwość produkcji zielonego wodoru na platformie morskiej w układzie zintegrowanym wykorzystującym proces elektrolizy oczyszczonej wody morskiej oraz pływającą turbinę wiatrową
Szansa wejścia na rynek olejów bazowych II generacji

ä Realizacja inwestycji Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO), którego celem jest dalsza poprawa ekonomiki przerobu ropy naftowej poprzez produkcję baz olejowych grupy II oraz półproduktów paliwowych i sprzedaż nowych, wysokomarżowych produktów.
Szansa na uzyskanie pozycji narodowego operatora na rynku instalowania i serwisowania morskich farm wiatrowych

LOTOS Petrobaltic planuje świadczyć usługi serwisowe dla deweloperów morskich farm wiatrowych, które powstaną w polskiej strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego. Spółka obecnie świadczy już usługi dla partnerów np.
w postaci badań geologicznych dna, co wpływać będzie na podejmowanie docelowych decyzji o typie fundamentów.
Szansa na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego rafinerii

 • Podpisanie wspólnie z PKN Orlen SA i Energa SA listu intencyjnego w sprawie analizy możliwości oraz ewentualnych warunków zrealizowania wspólnej inwestycji w zakresie budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku (CCGT).
Szansa wykorzystania potencjału złóż na obszarach morskich LPB poprzez zatłaczanie i składowanie CO2

Inicjowanie konsultacji publicznych poprzez opracowanie i zaprezentowanie  przez LOTOS Petrobaltic wraz ze swoimi partnerami w listopadzie 2021 dokumentu pod nazwą „Zielona Księga dla rozwoju CCS w Polsce”, który stanowi zbiór rekomendacji co do zmian legislacyjnych mających umożliwić uruchomienie w Polsce wielkoskalowych, komercyjnych projektów dot. podziemnego składowania dwutlenku węgla.

Rodzaj ryzyka Poziom Trend Reakcja na ryzyko
Brak / utrudnienia w dostawach ropy i istotnych komponentów

ä
 • Dywersyfikacja dostaw ropy zarówno w kontekście kierunków dostaw jak
  i sposobów transportu (m.in. utrzymanie dostępności źródeł zaopatrzenia
  w ropę dostarczaną transportem rurociągowym i morskim)
 • Utrzymywanie odpowiednich zapasów operacyjnych
 • Harmonogramowanie produkcji i planowanie zakupów
 • Stosowanie odpowiednich klauzul w umowach w przypadku braku możliwości dostaw danym kanałem
 • Postępowanie zgodnie z przyjętą polityką zaopatrzenia w ropę naftową

Rodzaj ryzyka Poziom Trend Reakcja na ryzyko
Trudności w pozyskaniu nowych wykwalifikowanych pracowników oraz utrzymaniu kompetentnych i doświadczonych pracowników
 • Budowanie angażującego środowiska pracy podnoszącego efektywność
 • Tworzenie wewnątrz organizacji przestrzeni dla rozwoju i innowacji (funkcjonowanie Akademii LOTOS, finansowanie szkoleń i studiów, możliwość uczestnictwa w programie doktoratów wdrożeniowych)
 • Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • Budowa systemu zarządzania wiedzą w celu efektywnego przekazywania i dzielenia się wiedzą oraz systemowego rozwoju kompetencji pracowników niezbędnych do realizacji bieżących i perspektywicznych celów biznesowych

Rodzaj ryzyka Poziom Trend Reakcja na ryzyko
Zmiany cen surowców i produktów naftowych, zmiany kursów walut i stóp procentowych (może stanowić zagrożenie lub  szansę)
 • Postępowanie zgodnie z określoną polityką zarządzania ryzykiem cen surowców i produktów naftowych oraz polityką zarządzania ryzykiem walutowym
 • Codzienny monitoring ekspozycji na ryzyko rynkowe
 • Wybór strategii transakcyjnej w kontekście celów polityki, aktualnej sytuacji rynkowej oraz w ramach obowiązującej struktury limitów

Rodzaj ryzyka Poziom Trend Reakcja na ryzyko
Nieadekwatne zarządzanie kapitałem obrotowym oraz ograniczenie finansowania działalności i projektów rozwojowych ä
 • Analiza i prognoza przepływów pieniężnych oraz sytuacji płynnościowej Grupy Kapitałowej LOTOS
 • Analiza źródeł finansowania dostępnych dla Grupy Kapitałowej LOTOS
 • Dywersyfikacja źródeł finansowania.
 • Optymalizacja płynności i zadłużenia w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS
 • Skuteczne zarządzanie portfelem projektów strategicznych

Rodzaj ryzyka Poziom Trend Reakcja na ryzyko
Niewypłacalność partnerów transakcji handlowych i finansowych
 • Monitorowanie ratingów i sytuacji finansowej partnerów
 • Określanie limitów poziomów kredytów kupieckich oraz limitów
  dla partnerów finansowych zgodnie z wewnętrznymi procedurami
 • Stosowanie różnych narzędzi finansowych w celu minimalizacji ryzyka

Rodzaj ryzyka Poziom Trend Reakcja na ryzyko
Nietrafne oszacowanie zasobów, w tym: nietrafne szacowanie zasobów i rezerw węglowodorów odkrytych otworami wiertniczymi, oraz odwiercenie negatywnego otworu bez przepływu węglowodorów
 • Przeprowadzanie analiz geologicznych i inżynierii złożowej
  w zależności od otworu (poszukiwawczego, rozpoznawczego czy rozpoznawczo-produkcyjnego)
 • Stosowanie punktów decyzyjnych w projekcie (faza wstępna, faza realizacji operacyjnej, faza analityczno-dokumentacyjna, faza projektowa) minimalizujących ryzyko odwiercenia negatywnego otworu
 • Stosowanie międzynarodowych standardów oceny ryzyka odwiertów poszukiwawczych (tzw. PoS – probability of success)
 • Współpraca z doświadczonymi operatorami złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Rodzaj ryzyka Poziom Trend Reakcja na ryzyko
Ryzyko awarii podczas procesu wierceń i wydobycia, ograniczenia dostępności infrastruktury wiertniczej i wydobywczej Stosowanie licznych działań ograniczających i monitorujących skuteczność sposobu nadzoru nad ryzykiem w następujących obszarach: erupcji niekontrolowanej, awarii otworowej, rozlewu ropy, pożarów oraz kolizji morskich, m.in. poprzez:
 • monitoring parametrów procesowych
 • testy sprawności urządzeń
 • stosowanie odpowiednich środków ochrony
 • postępowanie zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa i realizacji prac
Ryzyko geologiczno-złożowe i techniczne instalacji wgłębnych
 • Wykonywanie bieżących analiz złożowych (aktualizacja modeli statyczno-dynamicznych)
 • Analizy pracy odwiertów oraz pracy pomp
 • Rekonstrukcje otworów produkcyjnych
 • Zatłaczanie chemii (inhibitorów osadów) zmniejszającej ryzyko awarii pomp wgłębnych

Rodzaj ryzyka Poziom Trend Reakcja na ryzyko
Awaria infrastruktury produkcyjnej rafinerii
 • Badanie stanu technicznego urządzeń i wyposażenia instalacji zgodnie
  z opracowanymi planami
 • Inspekcje infrastruktury w oparciu o poziom ryzyka w ramach RBI (Risk Based Inspection)
 • Dozór urządzeń przez służby (Urzędu Dozoru Technicznego UDT ) oraz Zakładowego Dozoru Technicznego (ZDT )
 • Wytypowanie Urządzeń Krytycznych, wobec których stosowane
  są szczególne zasady nadzoru
 • Realizacja rocznych Planów Prac Profilaktycznych oraz Planów Utrzymania Ruchu i Remontów
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym ćwiczenia na symulatorach
 • Automatyczne systemy sterowania, alarmowania i zatrzymania instalacji

Rodzaj ryzyka Poziom Trend Reakcja na ryzyko
Ryzyko mniejszej sprzedaży produktów w stosunku do planowanej
 • Bieżące analizy scenariuszy zmiany popytu w poszczególnych kanałach sprzedażowych
 • Dostosowanie struktury produkcji rafineryjnej do zmiany popytu na rynku
 • Wypracowane standardy utrzymywania dobrych relacji z klientami

Rodzaj ryzyka Poziom Trend Reakcja na ryzyko
Wypadki w całym cyklu produkcji i łańcuchu logistycznym (w tym wypadki drogowe, kolejowe podczas transportu produktów oraz lotnicze przy transporcie pracowników na platformę)
 • Podnoszenie świadomości i zaangażowania pracowników i podwykonawców w budowanie kultury bezpieczeństwa pracy
 • Ocena ryzyka BHP oraz analizy ryzyka procesowego
 • Systematyczne kontrole przestrzegania przepisów BHP na stanowiskach pracy
 • Wdrażanie corocznego Planu BHP dla Grupy Kapitałowej LOTOS
 • Nadzór nad podwykonawstwem; funkcjonowanie Portalu dla kontrahentów (bieżąca aktualizacja procedur, wytycznych dla podwykonawców realizujących prace na terenie spółki)
 • Z uwagi na powietrzny transport pracowników na morskie platformy wiertnicze, w zakresie ryzyka wypadków lotniczych:
  • wysokie wymagania bezpieczeństwa stawiane dla floty powietrznej – certyfikaty AOC, E12, dopuszczenie IFR,
  • stały monitoring warunków pogodowych i odpowiednia logistyka przewozów osobowych statkami,
  • nadzór nad warunkami umowy z przewoźnikiem.
Uwolnienie substancji  skutkujące zatrzymaniem procesów produkcyjnych oraz wpływem na ludzi i środowisko
 • Stałe doskonalenie systemu bezpieczeństwa procesowego (PSM),
 • Wdrożenie zasad i procedury zarządzania zmianą
 • Prowadzenie analiz ryzyka dla każdej modernizacji i inwestycji
 • Szkolenie personelu z zakresu bezpieczeństwa procesowego
 • Instrukcje i procedury dotyczące bezpieczeństwa pracy
 • Rejestracja i raportowanie incydentów bezpieczeństwa procesowego

Rodzaj ryzyka Poziom Trend Reakcja na ryzyko
Zniszczenie infrastruktury krytycznej w wyniku terroryzmu ä
 • Okresowe prowadzenie ćwiczeń praktycznych sprawdzających systemy zabezpieczeń i komunikacji
 • Wdrożone procedury postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa fizycznego i ochrony
 • Udział w ćwiczeniach organizowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 • Komunikacja z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
Zewnętrzna lub wewnętrzna ingerencja (cyberatak) w systemy informatyczne (IT) i sterowania (OT) oraz awarie ä
 • Implementacja wymagań systemu ISO 27001 oraz ustawy
  o cyberbezpieczeństwie
 • Wdrożenie Zasad cyberbezpieczeństwa w Grupie Kapitałowej LOTOS
 • Stosowanie wewnętrznych procedur dotyczących zarządzania bezpieczeństwem systemów
 • Prowadzenie audytów bezpieczeństwa IT
 • Prowadzenie regularnych testów bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej
 • Podnoszenie świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa (szkolenia, informacje, testy)
 • Współpraca z Zespołem Reagowania na Incydenty Komputerowe CERTABW
 • Funkcjonowanie i rozwój Biura Security Operation Center (SOC)

Rodzaj ryzyka Poziom Trend Reakcja na ryzyko
Ograniczony rynek dostawców dóbr i usług o oczekiwanej jakości
 • Procedury wyboru kontrahenta
 • Zasady postępowania z kluczowymi dostawcami
 • Utrzymywanie dobrych relacji z dostawcami z zachowaniem przejrzystych procedur
Współpraca z nierzetelnym dostawcą uczestniczącym w tzw. „karuzeli podatkowej”
 • Stosowanie split-payment
 • Szczegółowa procedura weryfikacji kontrahentów
 • Wprowadzenie stosownych zapisów w umowach z kontrahentami
 • Stosowanie zasad należytej staranności

Rodzaj ryzyka Poziom Trend Reakcja na ryzyko
Nadużycia rozumiane jako zawinione działanie lub zaniechanie działania, stanowiące złamanie przepisów prawa lub zasad obowiązujących w Grupie Kapitałowej LOTOS, w wyniku którego dopuszczająca się go osoba odnosi nieuprawnione korzyści lub którego rezultatem są nieuzasadnione straty ponoszone przez firmę (w tym działania korupcyjne).
 • Funkcjonowanie Polityki Grupy Kapitałowej w zakresie przeciwdziałania nadużyciom, w ramach której określono usystematyzowane podejście do zapobiegania nadużyciom, w tym zasady postępowania ze zgłoszonymi przypadkami lub podejrzeniami nadużyć oraz sposoby komunikacji.
 • Funkcjonowanie w Grupie Kapitałowej LOTOS Zasad zarządzania zgodnością (Compliance)
 • Funkcjonowanie Programu Etycznego, który obejmuje swoim zakresem funkcjonowanie Kodeksu etyki, Rzecznika ds. etyki i Linii etyki, a także działalność szkoleniową
 • Funkcjonowanie w Grupie LOTOS S.A. zasad anonimowego zgłaszania Prezesowi Zarządu, a w szczególnych przypadkach Radzie Nadzorczej potencjalnych lub rzeczywistych naruszeń prawa
 • Stosowanie Polityki przyjmowania i wręczania prezentów w Grupie Kapitałowej LOTOS
 • Prowadzenie audytów i kontroli
Naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
 • Stosowanie standardów wewnętrznych w tym obszarze, m.in. w ramach procedury dotyczącej zasad ochrony danych osobowych i polityki bezpieczeństwa
 • Realizacja audytów, w tym przy udziale doradcy zewnętrznego, weryfikujących przestrzeganie obowiązujących zasad oraz stopień przygotowania organizacji do spełnienia wymagań RODO
 • Podnoszenie świadomości pracowników (szkolenia, spotkania)

Rodzaj ryzyka Poziom Trend Reakcja na ryzyko
Wyciek ze statku przewożącego ropę/ produkty Grupy Kapitałowej LOTOS
 • Korzystanie z usług dostawców realizujących algorytmy postępowania wynikające z rezolucji Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO)
  oraz respektujących wymagania konwencji morskich dotyczących bezpieczeństwa
 • Zapisy dot. wymagań względem stanu technicznego statków w umowach zawieranych z partnerami handlowymi oraz dostawcami usług transportu morskiego
 • Współpraca z armatorami będącymi członkami ITOPF (International Tanker Owners Pollution Federation Ltd.) oraz posiadającymi stosowne certyfikaty ubezpieczeniowe
 • Stosowanie ubezpieczeń i uczestnictwo w funduszu International Oil Pollution Compensation Fund (IOPCF)
Wyciek ropy na platformie
 • Utrzymanie stanu technicznego jednostek morskich, minimalizujące wystąpienia awarii na platformach
 • Prowadzenie działań w fazie projektowania i prowadzenia robót wiertniczych, mających na celu kontrolę ryzyka w zakresie przypływów płynu złożowego do otworu wiertniczego
 • Przeprowadzanie corocznych ćwiczeń w zakresie zwalczania rozlewów olejowych
 • Odpowiedni dobór sprzętu przeciwrozlewowego
 • Stosowanie ubezpieczeń
Okresowo zwiększona emisja zanieczyszczeń w procesie rafineryjnym
 • Stałe monitorowanie parametrów procesowych oraz emisyjnych, m.in. dzięki wdrożeniu w 2020 systemu ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń (CEMS)
 • Utrzymanie wysokich standardów technicznych; stosowanie wymogów najlepszych dostępnych technik (ang. BAT)
 • Realizacja planów zarządzania środowiskowego

Rodzaj ryzyka Poziom Trend Reakcja na ryzyko
Brak akceptacji pracowników dla zmian wdrażanych w Grupie Kapitałowej LOTOS
 • Otwarta komunikacja z pracownikami, zakładowymi organizacjami związkowymi, Radą Pracowników dot. planowanych zmian
 • Komunikacja zewnętrzna do mediów dot. zmian
 • Umożliwianie pracownikom przekwalifikowania oraz przeszkolenia
  w ramach nowych zadań
 • Wsparcie w przypadku zmiany miejsca pracy i relokacji, pomoc finansowa
 • Bieżące monitorowanie wewnętrznego klimatu społecznego

Rodzaj ryzyka Poziom Trend Reakcja na ryzyko
Protesty społeczne w związku z realizacją projektów inwestycyjnych
 • Utrzymywanie dobrych relacji z interesariuszami. Prowadzenie spotkań mających na celu przybliżenie tematów realizowanych projektów
 • Prowadzenie otwartej komunikacji nt. bieżącej działalności Grupy Kapitałowej LOTOS, jak również projektów realizowanych przez firmę
 • Dbałość o relacje z mediami branżowymi, lokalnymi, ogólnopolskimi oraz zagranicznymi
 • Kooperacja z nadzorem właścicielskim firmy oraz poszczególnymi organami administracji publicznej, celem przeciwdziałania tematom kryzysowym, które mogą pojawić się w ramach poszczególnych procedur legislacyjnych, wynikających zarówno z regulacji krajowych, jak i unijnych
 • Wsparcie lokalnej społeczności poprzez realizację różnorodnych programów/projektów CSR

Źródło: Materiały Grupy Kapitałowej LOTOS

Wyniki wyszukiwania