Bezpieczeństwo procesowe

GRI:[ ]
 • OG13

W 2021 roku Grupa LOTOS  zarejestrowała  13 zdarzeń związanych z bezpieczeństwem procesowym. Działania doskonalące wdrożone roku 2021 w celu przeciwdziałania zdarzeniom wiązanym z uwolnieniem substancji:

 • opracowanie e-learningu na temat „Operacyjnych Fundamentów Bezpieczeństwa Procesowego”,
 • komunikacja na temat bezpieczeństwa procesowego w intranecie: publikacja alertów i lekcji bezpieczeństwa.
 • rozpoczęcie analiz Hazop instalacji produkcyjnych według harmonogramu na lata 2021-2025.
 • kontynuacja nadzorowania realizacji zadań związanych z EDC oraz przeglądów skuteczności środków kontroli ryzyka i warunków operacyjnych,
 • aktualizacja Instrukcji „Zasady postępowania z rozpuszczalnikiem EDC”,
 • przygotowanie i przeprowadzenie kampanii pomiarowej EDC w środowisku pracy
 • uruchomienie systemu nadzorowania odcięć procesowych. Pełne wdrożenie spodziewane do końca roku 2022,
 • przegląd oznakowania rurociągów na estakadach, miejsc poboru prób i tymczasowych miejsc składowania produktów chemicznych,
 • uczestnictwo w projekcie wdrażającym oznakowania na instalacjach,
 • harmonogramowe przeglądy zezwoleń na pracę i miejsc składowania produktów chemicznych.
 • rozpoczęcie projektu w celu stworzenia dokumentacji bazowej dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Funkcjonalnym. Proces składa się z 4 etapów: audyt, opracowanie harmonogramu (te dwa etapy zakończono w 2021 r.), szkolenie kluczowego personelu, wydanie procedury bazowej dla systemu ZBF.

Wyniki wyszukiwania