Akcje i akcjonariat

 • 102-18
 • 102-19
 • 102-24

Kompetencje Walnego Zgromadzenia obejmują szereg spraw, których zakres jest opisany w Statucie Grupy LOTOS.

Wszelkie sprawy zgłaszane  są  uprzednio  Radzie  Nadzorczej do rozpatrzenia. Regulamin Walnych  Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A. reguluje zasady zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia (jak też jego przebiegu oraz sposobu przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej) oraz zasady uczestnictwa i wykorzystania prawa głosu.

Rada Nadzorcza

 • 102-18
 • 102-22
 • 102-28
 • 405-1

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS S.A. we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.  Rada  realizuje  swoje  zadania  kolegialnie,  jednakże  może  powoływać  stałe  bądź  doraźne  komitety do nadzoru nad poszczególnymi obszarami lub zbadania poszczególnych zagadnień. Stałe komitety RN to: Komitet Audytu, Komitet  Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.  Rada  Nadzorcza, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, wybiera biegłego rewidenta, który jest rekomendowany istotnym spółkom Grupy Kapitałowej do przeprowadzenia badania ich sprawozdań finansowych.

Skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS wg stanu na dzień 31.12.2021 roku:

 • Beata Kozłowska-Chyła – Przewodnicząca,
 • Piotr Ciach – Wiceprzewodniczący,
 • Katarzyna Lewandowska – Sekretarz,
 • Dariusz Figura – Członek,
 • Katarzyna Maćkowska – Członek,
 • Grzegorz Rybicki – Członek,
 • Rafał Włodarski – Członek.

Zarząd

 • 102-18
 • 102-20
 • 102-22
 • 102-23
 • 405-1

Zarząd reprezentuje Grupę LOTOS S.A. wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy LOTOS  S.A.  Ponadto  poszczególni  Członkowie Zarządu prowadzą działania  zgodnie z  podziałem kompetencyjnym, wynikającym z funkcji operacyjnych powierzonych im
w Spółce. Jednocześnie każdy z Członków Zarządu ma prawo reprezentować  Spółkę we wszystkich  czynnościach sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki z  wyłączeniem czynności zastrzeżonych postanowieniami KSH lub Statutem Spółki do kompetencji WZ  lub RN oraz spraw przekraczających zwykły zarząd przedsiębiorstwem, które wymagają uprzedniej uchwały Zarządu oraz spraw znajdujących się w kompetencji innego Członka Zarządu.

 

Skład Zarządu Grupy LOTOS wg stanu na dzień 31.12.2021 roku:

 • Zofia Paryła – prezes Zarządu;
 • Krzysztof Nowicki – wiceprezes Zarządu ds. fuzji i przejęć;
 • Piotr Walczak – wiceprezes Zarządu ds. produkcji i handlu;
 • Jarosław Wittstock – wiceprezes Zarządu ds. korporacyjnych;
 • Jarosław Wróbel – wiceprezes Zarządu ds. inwestycji i innowacji

Obszary odpowiedzialności Członków Zarządu

Lotos-grafiki_Struk-Dyrektorzy Lotos-grafiki_Struk-Dyrektorzy

Źródło: Materiały Grupy Kapitałowej LOTOS

Wyniki wyszukiwania