Taksonomia

18 czerwca 2020 r. uchwalono Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zwane Taksonomią. Definiuje ona, jakie działalności gospodarcze, w przypadku spełnienia dodatkowych kryteriów, w tym technicznych i społecznych, można uznać za przyjazne dla środowiska. Grupa LOTOS podlega obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych na mocy dyrektywy 2014/95/UE (NFRD) i musi w swoim oświadczeniu na ten temat ujawniać także to, w jaki sposób i w jakim stopniu prowadzona przez nią działalność jest związana z działalnościami gospodarczymi, które kwalifikują się jako zrównoważone środowiskowo. Zakres powinności w tym zakresie będzie się stopniowo zwiększał począwszy od sprawozdań za 2021 rok. Taksonomia została uzupełniona przez przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r., które precyzują treści i zasady prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, ujawnianych na podstawie przepisów Taksonomii oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r., które ustanawiają techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych.

Wypełniając wymogi dla niniejszego Raportu, Grupa LOTOS zidentyfikowała prowadzone przez siebie działalności gospodarcze, które są możliwe do zaklasyfikowania (eligible) jako zrównoważone środowiskowo.

W dalszym kroku dokonano analizy:

  • udziału procentowego obrotu pochodzącego z produktów i usług związanych z tymi działalnościami w całkowitym obrocie Grupy LOTOS,
  • udziału procentowego nakładów inwestycyjnych oraz wydatków operacyjnych Grupy odpowiadających aktywom lub procesom związanym z wspomnianymi działalnościami.

Nakłady inwestycyjne (CapEx) zakwalifikowane wg systematyki Taksonomii UE za 2021 rok

Kryteria DNSH

Działalność gospodarcza Kod lub kody Łagodzenie zmian klimatu Adaptacja do zmian klimatu Łagodzenie zmian klimatu Adaptacja do zmian klimatu Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu zamkniętym Zanieczyszczenie Bioróżnorodność i ekosystemy CapEx wartość bezwzględna Udział CapEx w 2021
Spełnia / Nie spełnia Tak / Nie (T/N) mln PLN %
Transport kolejowy H49.20
N77.39
Spełnia w zakresie transportu towarów innych niż produkty naftowe Nie spełnia T T T T T 74,0 7,2%
PURE H2 H49.50
C20.11
Spełnia Spełnia T T T T 5,2 0,5%
Węzeł Odzysku Wodoru H49.50
H52.21
H52.24
H52.29
M71.12
M72.19
Spełnia Spełnia T T T T 2,3 0,2%
VETNI M71.12
M72.19
Spełnia Spełnia T T T T 0,06 0,001%
Zatłaczanie CO2 do złoża Seipner F42.21
H49.50
E39.00
Spełnia Spełnia T T T T 0 0
Razem CapEx ze zrównoważonej środowiskowo działalności (zgodnej z systematyką) (A.1) 81,56 7,9%
Pozostałe nakłady inwestycyjne (CapEx) 966,3 92,1%
Źródło: Materiały Grupy Kapitałowej LOTOS

Wydatki operacyjne (OpEx) zakwalifikowane wg. systematyki Taksonomii UE za 2021 rok

Kryteria DNSH

Działalność gospodarcza Kod lub kody Łagodzenie zmian klimatu Adaptacja do zmian klimatu Łagodzenie zmian klimatu Adaptacja do zmian klimatu Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu zamkniętym Zanieczyszczenie Bioróżnorodność i ekosystemy CapEx wartość bezwzględna Udział CapEx w 2021
Spełnia / Nie spełnia Tak / Nie (T/N) mln PLN %
A.1. Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką i spełniające minimalne gwarancje)
Transport kolejowy H49.20
N77.39
Spełnia w zakresie transportu towarów innych niż produkty naftowe Nie spełnia T T T T T 10,5 0%
Razem OpEx ze zrównoważonej środowiskowo działalności 10,5 0%
Pozostałe  wydatki operacyjne (OpEx) 28 773,6 100%
Źródło: Materiały Grupy Kapitałowej LOTOS

Odsetek obrotu zakwalifikowanego wg systematyki Taksonomii UE za 2021 rok

Kryteria DNSH

Działalność gospodarcza Kod lub kody Łagodzenie zmian klimatu Adaptacja do zmian klimatu Łagodzenie zmian klimatu Adaptacja do zmian klimatu Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu zamkniętym Zanieczyszczenie Bioróżnorodność i ekosystemy CapEx wartość bezwzględna Udział CapEx w 2021
Spełnia / Nie spełnia Tak / Nie (T/N) mln PLN %
A.1. Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką i spełniające minimalne gwarancje)
Transport kolejowy H49.20
N77.39
Spełnia w zakresie transportu towarów innych niż produkty naftowe Nie spełnia T T T T T 87,7 0%
Obrót z działalności zrównoważonej środowiskowo 87,7 0%
Obrót z pozostałej działalności 33 035,9 99%
Źródło: Materiały Grupy Kapitałowej LOTOS

W 2021 roku 7,9% (81,6 mln zł) stanowiły nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej LOTOS zrównoważone środowiskowo, a tożsamych kosztów operacyjnych nie rozpoznano więcej niż 0,04% (10,5 mln zł). Przychody z działalności kwalifikujących się do unijnej klasyfikacji zrównoważonych działalności gospodarczych stanowiły 0,3% (88 mln zł) całkowitego obrotu grupy w 2021 roku. Wskaźniki obliczono z wyłączeniem głównie tych części działalności kwalifikowalnych (Taxonomy-eligible), które były związane z wydobywaniem, magazynowaniem, transportem lub produkcją paliw kopalnych.

Wyniki wyszukiwania