• 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 201-2

Aspekty klimatyczne pozostają ważną kwestią również dla spółek z branży paliwowo-energetycznej. W działalności operacyjnej Grupa LOTOS skupia się na poprawianiu efektywności energetycznej.

Dzięki tym działaniom, a także dzięki wprowadzeniu gazu ziemnego do zasilania rafinerii, benchmark emisyjny Grupy LOTOS, wyrażany emisją CO2/CWT, jest na poziomie 10% najlepszych europejskich rafinerii.

Grupa Kapitałowa LOTOS rozwija się w sposób dynamiczny, poszukując nowych, bardziej ekologicznych rozwiązań energetycznych, nad którymi prowadzi badania.

Firma stawia na gaz ziemny, który ze względu na swoją niskoemisyjność jest szeroko wykorzystywany w jej zakładach. Zastąpiono nim oleje opałowe w elektrociepłowni – stał się głównym surowcem energetycznym w procesie produkcji pary. Jest również głównym składnikiem gazu opałowego w rafinerii. Stosuje się go także jako surowiec do produkcji wodoru (wcześniej do produkcji wodoru używano bardziej emisyjnych LPG i benzyny surowej). Dzięki tym zmianom Grupa LOTOS utrzymuje emisję dwutlenku węgla na stałym, relatywnie niskim poziomie.

W Grupie Kapitałowej LOTOS realizowanych jest wiele projektów, które wspierają ograniczenie negatywnego wpływu organizacji na środowisko oraz wykorzystanie szans pojawiających się w związku ze zmianami klimatu.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. na bieżąco monitoruje i nadzoruje postępy w realizacji najważniejszych projektów. Dodatkowo w cyklu miesięcznym na posiedzeniu Zarządu, omawiany jest raport zawierający status kluczowych inicjatyw i projektów oraz zidentyfikowane ryzyka. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza Spółki są zaangażowane w funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem, którego celem jest identyfikacja ryzyk i szans oraz redukcja zagrożeń dotyczących działalności Grupy Kapitałowej LOTOS.

W Grupie LOTOS, w związku ze zmianami klimatu, zgodnie z podziałem kompetencji Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu odpowiedzialny jest za obszar ochrony środowiska, który uwzględnia zarządzanie wpływem na klimat, emisje czy wykorzystanie energii.

Grupa Kapitałowa LOTOS obecnie realizuje swoją strategię przyjętą na lata 2017-2022, w ramach której zmiany w polityce klimatycznej wskazano jako jedno z kluczowych wyzwań w długim okresie, a także uruchomiła działania w tym kierunku. Jednym z celów tej strategii jest prowadzenie działań na rynku innowacji związanych m.in. z wodorem i CNG/LNG oraz rozwijanie nowych obszarów działalności jak elektromobilność.

W ramach ryzyk związanych z klimatem Spółka jest zobowiązana do realizacji celów w zakresie minimalnego udziału innych paliw odnawialnych i biokomponentów zawartych w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie drogowym i kolejowym, liczony według wartości opałowej. Obowiązek ten, nazywany Narodowym Celem Wskaźnikowym (NCW) wynika z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Określone zostały wartości docelowe oraz nominalne w perspektywie 5-letniej. Poniżej wymogi ustalone na lata 2021-2024:

 • 8,7 proc. – na rok 2021
 • 8,8 proc. – na rok 2022
 • 8,9 proc. – na rok 2023
 • 9,1 proc. – na rok 2024

Dotychczas Grupa LOTOS wywiązywała się z realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego zgodnie z obowiązującymi przepisami (z uwzględnieniem współczynnika redukcyjnego i opłaty zastępczej).

Innym wskaźnikiem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw w przeliczeniu na jednostkę energii. Ograniczenie to powinno wynieść co najmniej 6% w porównaniu ze średnim unijnym poziomem emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia w przeliczeniu na jednostkę energii z paliw kopalnych w 2010 roku.

Grupa LOTOS podejmuje także własne działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej. Dedykowana jednostka organizacyjna – Biuro Efektywności Energetycznej w roku 2021 zidentyfikowała i we współpracy z obszarem produkcji wdrożyła 22 optymalizacje procesów produkcyjnych o łącznej wartości uzyskanych oszczędności przekraczających 3,5 mln zł.

Przeglądy realizacji Strategii Grupy Kapitałowej LOTOS określonej na lata 2017-2022, Zarząd Spółki przeprowadza w cyklu kwartalnym. Omawiane są najważniejsze kwestie związane z realizacją bieżących celów strategicznych, a także okoliczności, w tym zagadnienia klimatyczne, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej LOTOS w przyszłości.

Z uwagi na fakt, że Grupa LOTOS pozostaje w procesie, którego celem jest zmiana właścicielska, na moment sporządzenia niniejszej informacji nie opracowano strategii postępowania organizacji po roku 2022 w różnych scenariuszach związanych ze zmianami klimatu.

Projekty i inicjatywy minimalizujące negatywny wpływ na klimat i środowisko

Grupa LOTOS prowadzi projekty badawczo-rozwojowe dotyczące przyjaznych środowisku paliw przyszłości, tj. energii elektrycznej i paliw gazowych: CNG, czyli sprężony gaz ziemny oraz LNG, czyli skroplony gaz ziemny oraz przede wszystkim wodoru, który może być używany w transporcie, a także do produkcji i magazynowania energii.

Charakterystyka projektów oraz inicjatyw została przedstawiona poniżej:

Grupa LOTOS prowadzi analizy dotyczące implementacji różnych technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Spółka skłania się przede wszystkim w kierunku rozwoju projektów umożliwiających realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego. Rozwiązania oparte o OZE koncern wdraża również na swoich stacjach paliw.

W Grupie LOTOS prowadzone są także prace koncepcyjne dotyczące pozyskania wodoru. Mowa tu nie tylko o reformingu parowym gazu ziemnego, ale także o wykorzystaniu do produkcji wodoru źródeł odnawialnych. Jedną z opcji jest użycie jako surowca do produkcji wodoru biogazu, z którego po oczyszczeniu powstaje biometan o składzie zbliżonym do gazu ziemnego. Biowodór wyprodukowany z biometanu będzie mógł być użyty jako samoistne paliwo wodorowe w przyszłości lub jako biowodór wbudowany w cząsteczki paliw ciekłych i stanowić komponent klasycznych paliw. Projekt ten ma olbrzymi potencjał dla realizacji w Polsce unijnych celów w zakresie stosowania zaawansowanych biokomponentów i biopaliw, nienoszących ryzyka ILUC, gdyż surowcem byłby w głównej mierze gaz produkowany w biogazowniach z odpadów rolniczych lub komunalnych, nie zaś surowce wykorzystywane w branży spożywczej.

Grupa LOTOS dostarczy kompleksową innowacyjną Platformę IT-BIOGAZ, która pozwoli na kontraktację określonych przez koncern wolumenów paliw ekologicznych w tym biogazu i biowodoru, bieżący nadzór nad procesami produkcji zakontraktowanych instalacji, sprzedaż paliwa oraz komunikację promocyjno-informacyjną ze środowiskiem potencjalnych dostawców technologii, instytucji finansujących czy partnerów biznesowych. Internetowa platforma aukcyjna stanowić będzie innowacyjne rozwiązanie biznesowe pozwalające Grupie LOTOS pozyskać efektywnie znaczące wolumeny paliw alternatywnych. Projektowany system w warstwie aukcyjno-handlowej będzie posiadać funkcjonalności podobne do tych stosowanych przez Platformę Użytkowników Rynku Mocy.

W ramach realizowanej strategii Grupa LOTOS dąży do uzyskania pozycji lidera w obszarze paliw nowej generacji. Aby te plany urzeczywistnić stale inicjuje działalność badawczo-rozwojową we współpracy ze środowiskiem naukowym.

W 2021 Grupa LOTOS kontynuowała realizację projektu Pure H2, którego celem jest budowa i uruchomienie infrastruktury do produkcji i sprzedaży wodoru o wysokiej czystości (99,999%), spełniającego wymagania norm dla paliwa wodorowego przeznaczonego do zasilania ogniw paliwowych wykorzystywanych w transporcie kołowym. W Gdańsku, na terenie rafinerii zostanie zbudowana instalacja oczyszczania wodoru. Stacja dystrybucji czystego wodoru, czyli instalacja służąca do napełniania tzw. bateriowozów (pojazdów do transportu sprężonego wodoru) – zostanie zbudowana od podstaw na terenie obecnego placu składowego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie rafinerii przy ulicy Benzynowej. Ponadto – projekt Pure H2 zakłada również budowę dwóch instalacji do tankowania pojazdów w standardzie 350 bar (np. autobusy) i 700 bar (pojazdy osobowe). Instalacje te powstaną w obrębie istniejących stacji paliw należących do LOTOS Paliwa w Gdańsku i Warszawie.

LOTOS wspiera budowę gospodarki wodorowej

Grupa LOTOS jest aktywna także w obszarze budowania świadomości zastosowania wodoru. LOTOS uczestniczy w Pakiecie na Rzecz Czystego Transportu oraz w pracach Ministerstwa Klimatu nad narodową strategią wodorową. Pod koniec 2021 rząd przyjął „Polską strategię wodorową do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, której celem jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki.

Rozwój sektora wodorowego w najbliższej dekadzie, może w znaczący sposób przyczynić się do ograniczenia przez Polskę emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności z sektora transportowego. Spodziewany jest również wzrost zużycia wodoru w ciepłownictwie, dzięki rozwojowi technologii power-to-gas/liquid.

Strategia wodorowa wyznacza cele do 2030 roku:

 • Zainstalowana moc instalacji do produkcji niskoemisyjnego wodoru: 50 MW do 2025 roku i 2 GW do 2030 roku;
 • Liczba stacji wodoru: min. 32 do 2025 roku; stworzenie Ekosystemu Innowacji Dolin Wodorowych;
 • Opracowanie w latach 2022 i 2023 legislacyjnego pakietu wodorowego – przepisów określających szczegóły funkcjonowania rynku, implementujących prawo UE w tym zakresie oraz wdrażających system zachęt do produkcji niskoemisyjnego wodoru;
 • Łącznie w okresie 2021–2030 niezbędne nakłady inwestycyjne związane z wdrażaniem technologii wodorowych w transporcie publicznym wraz z niezbędną infrastrukturą oraz osiągnięcie zakładanej mocy instalacji ze źródeł niskoemisyjnych na poziomie 2GW wyniosą ok. 11 mld zł.

Grupa LOTOS uruchomiła program inwestycyjny, w ramach którego chce zbudować wielkoskalową instalację do produkcji zielonego wodoru. Zgodnie z założeniami projektu Green H2, wodór powstanie w procesie elektrolizy, czyli rozkładu wody przy użyciu energii elektrycznej. Jeżeli do jego produkcji zostanie wykorzystana energia pochodząca ze źródeł odnawialnych, to taki wodór będzie zakwalifikowany jako tzw. wodór zielony. Wytworzony wodór zostanie wykorzystany do procesów rafineryjnych co spowoduje, że tradycyjne paliwa wytwarzane z ropy naftowej, staną się paliwami bardziej ekologicznymi. Jednocześnie w procesie elektrolizy nie tworzą się gazy cieplarniane. W ramach Green H2 powstać ma wielkoskalowa instalacja złożona z elektrolizerów, magazynów wodoru i ogniw paliwowych. Całość ma produkować zeroemisyjny wodór na potrzeby rafinerii i jednocześnie wpierać polski system elektroenergetyczny. Pierwszym krokiem w ramach programu jest projekt pilotażowy, który pozwoli stworzyć instalację elektrolizy w mniejszej skali. Tak zaprojektowana instalacja będzie docelową konfiguracją dla projektu w dużej skali.

Spółka aktywnie współpracuje też z polskimi instytucjami naukowymi nad projektami, które mają podnieść efektywność wytwarzania czystego wodoru. Równolegle Spółka składa wnioski o ich dofinansowanie w ramach konkursów, zarówno krajowych, jak i unijnych, m.in. w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Krajowym Planie Odbudowy.

Pod koniec września 2021 r., Grupa LOTOS, w konsorcjum z Instytutem Energetyki oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, uruchomiła nowy projekt wodorowy o wartości blisko 10 mln zł. Jego celem jest skonstruowanie w Jaśle pilotażowej instalacji w oparciu o elektrolizery stałotlenkowe (SOE). Celem projektu VETNI jest opracowanie wysoce efektywnej instalacji w oparciu o elektrolizery stałotlenkowe zasilane energią elektryczną z odnawialnych źródeł. Urządzenia te umożliwią wysokosprawną produkcję zielonego wodoru o wysokiej czystości. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace badawczo-rozwojowe zorientowane na opracowanie, budowę i badania w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych systemu z elektrolizerem zintegrowanym z procesem rafineryjnym, który dostarczać będzie parę procesową do produkcji wodoru. Parametry elektrolizera pozwolą na produkcję ok. 16 kg wodoru na dobę o czystości 99,999%, co umożliwi zatankowanie kilku samochodów zasilanych wodorem.

Projekt doskonale wpisuje się w założenia projektu „Polskiego porozumienia wodorowego”. Stanowi ono wyraz woli administracji publicznej, przedstawicieli przedsiębiorców i nauki oraz jednostek otoczenia biznesu podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Porozumienie będzie stanowić kluczowy instrument wykonawczy „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”.

Wodór jako sposób na czyste powietrze w miastach

„Uwodornienie” komunikacji miejskiej to kolejne wyzwanie, przed którym staje Grupa LOTOS. Od kilku lat przedstawiciele koncernu regularnie uczestniczą w roboczych spotkaniach z lokalnymi przewoźnikami i wspierają ich w przygotowaniach do wodorowej transformacji. W ramach podpisanych umów LOTOS będzie dostarczać wodór oraz związaną z tym infrastrukturę dla pojazdów z ogniwami paliwowymi, m.in. w Gdyni, Wejherowie, Tczewie i Rzeszowie. Do 2024 roku na ulice tych miast powinny wyjechać autobusy napędzane wodorem.

Grupa LOTOS zaangażowała się również w prace nad stworzeniem Pomorskiej Doliny Wodorowej, której celem jest wprowadzenie wodoru do komunikacji autobusowej, transportu kolejowego oraz transportu morskiego (żegluga pasażerska typu „short sea” – połączenie Trójmiasto – Hel). Dzięki wsparciu Grupy LOTOS konsorcjum samorządów z Pomorza otrzymało stuprocentowe wsparcie unijne dla kompleksowego doradztwa przy wdrażaniu pojazdów wodorowych w komunikacji miejskiej. To alternatywne źródło energii ma przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza spowodowanych emisją gazów spalinowych z pojazdów wyposażonych w konwencjonalne silniki, szczególnie na terenie aglomeracji miejskich.

Grupa LOTOS rozpoczęła działania zmierzające do budowy popytu na wytwarzany i planowany do wytwarzania w ramach nowych instalacji produkcyjnych wodór do celów transportowych. W związku z powyższym Grupa LOTOS, wspólnie z firmą PESA podpisała umowę ramową o współpracy w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, rozwojowych i wypracowania warunków handlowych dostawy wodoru na potrzeby planowanych w niedalekiej przyszłości przetargów na dostawy kolejowej infrastruktury wodorowej i dostaw wodoru do napędu pociągów.

Współpraca wszystkich uczestników tego łańcucha wartości oznacza realne działania i wpływ na przyspieszenie wodoryzacji transportu w Polsce.

Wyniki wyszukiwania