Szanse i ryzyka związane z klimatem

GRI:[ ]
 • 201-2

Ryzyka i szanse związane z klimatem są jednym z elementów kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM – ang. Enterprise Risk Management) w Grupie Kapitałowej LOTOS. W ramach tego systemu funkcjonuje Komitet Ryzyka Korporacyjnego, którego przewodniczącą jest Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A., Zofia Paryła. Rolą Komitetu jest zapewnienie realizacji działań w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym w sposób spójny z punktu widzenia funkcjonowania całej Grupy Kapitałowej LOTOS. Komitet monitoruje realizację i ocenia efekty podejmowanych działań w zakresie zarządzania najważniejszymi ryzykami korporacyjnymi w Grupie Kapitałowej LOTOS, w tym związanymi z klimatem.

Po zakończeniu każdego kwartału Biuro Compliance i Ryzyk przygotowuje dla Zarządu i Rady Nadzorczej raporty z zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej LOTOS, które obejmują najważniejsze kwestie związane z zagrożeniami i szansami, w tym te powiązane z klimatem i zmianami regulacyjnymi w tym zakresie.

Przegląd aktualności i oceny wszystkich ryzyk, w tym ryzyk klimatycznych zidentyfikowanych w ramach systemu ERM, odbywa się minimum dwa razy w roku.

Od 2020 roku w Grupie Kapitałowej LOTOS zdefiniowano tzw. ryzyka klimatyczne. Ma to na celu podkreślenie ich znaczenia i ułatwienie wypracowania podejścia do kompleksowego zarządzania tą kategorią ryzyka. Kluczowe ryzyka wynikające ze zmian klimatycznych, które mogą spowodować znaczące zmiany w działalności, przychodach lub kosztach organizacji mają charakter ryzyk transformacyjnych (nie fizycznych).

W Grupie LOTOS w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w skład którego wchodzi m.in. System Zarządzania Środowiskowego, funkcjonuje Plan monitorowania środowiskowego zgodnie z którym monitorowane są m.in.:

 • emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wprowadzanych w sposób zorganizowany do powietrza z emitorów Grupy LOTOS,
 • emisja węglowodorów oraz warunki meteorologiczne,
 • wielkość poboru oraz jakość ujmowanej wody głębinowej,
 • wielkość poboru i poziom wód Motławy i zbiornika retencyjnego oraz jakość wody powierzchniowej czerpanej na cele przemysłowe,
 • poziom przypowierzchniowych wód gruntowych wokół zbiornika retencyjnego w Przejazdowie,
 • ilość i jakość odprowadzanych wód i ścieków,
 • pomiar jakości wód opadowych i roztopowych,
 • jakość wód w Rozwójce i Martwej Wiśle,
 • ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów,
 • jakość gruntów na terenie Grupy LOTOS,
 • poziom hałasu.

W ramach zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej LOTOS ryzyka identyfikuje się i ocenia w dwóch perspektywach czasowych: rocznej (perspektywa krótkookresowa) oraz w horyzoncie realizacji bieżącej strategii Grupy Kapitałowej LOTOS, czyli obecnie do końca 2022 roku (perspektywa średniookresowa).

Uwzględniono także ryzyka, których właściwości i ocena wykraczają poza rok 2022 i mają charakter długookresowy do 2030.

W celu określenia poziomu istotności dla poszczególnych ryzyk klimatycznych wykorzystywana jest matryca oceny ryzyka korporacyjnego. Każde ryzyko wyceniane jest pod kątem prawdopodobieństwa jego materializacji oraz potencjalnych skutków w oparciu o następujące kryteria:

·

wpływ finansowy,

głównie pod kątem EBITDA Grupy Kapitałowej LOTOS

wpływ na bezpieczeństwo:

ludzi, środowiska oraz zagadnienia reputacyjne

Ryzyka, które obecnie mogą mieć istotny wpływ finansowy na organizację dotyczą perspektywy średnio- i długookresowej. Jest to związane głównie z planowanymi zmianami regulacji prawnych na poziomie krajowym, jak i Unii Europejskiej. Uregulowania te będą miały przełożenie na konieczność poniesienia wyższych kosztów związanych z realizacją celów w zakresie m.in. NCW, NCR, efektywności energetycznej, w tym kosztów inwestycji w projekty wspierające gospodarkę niskoemisyjną.

Kluczowe dla Grupy Kapitałowej LOTOS ryzyka wynikające ze zmian klimatu

Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) określa minimalny udział energii odnawialnej w transporcie i stanowi implementację znowelizowanej dyrektywy RED (tzw. dyrektywy RED II) poprzez nowelizację Ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Czynniki ryzyka Zagrożenia Szanse Metody zarządzania ryzykiem Poziom wypływu ryzyka
Krótkoterminowe Średnioterminowe Długoterminowe
Dyrektywa RED II przewiduje m.in. wzrost obowiązku w zakresie minimalnego udziału energii odnawialnej w transporcie do 14% (wobec 10% obecnie) oraz minimalnego udziału biopaliw zaawansowanych na poziomie 3,5% do roku 2030.
– wzrost kosztów działalności w wyniku zwiększenia wymogów w zakresie udziału energii odnawialnej w transporcie (np. konieczność zastosowania droższych, zaawansowanych biopaliw, ewentualne kary) + wejście na nowy rynek zaawansowanych biopaliw, na które popyt w UE powinien rosnąć Dążenie do maksymalnego, uzasadnionego poziomu realizacji celu NCW poprzez zakupy i zastosowanie biokomponentów.

Dodatkowo, jeśli będzie to ekonomicznie uzasadnione, jest możliwość zastosowania współuwodornienia. Trwają także prace analityczne dotyczące wykorzystania biowodoru z biometanu.

Bieżący kontakt z krajowym regulatorem, prezentowanie wyników analiz i stanowisk, proponowanie korzystnych dla Grupy LOTOS rozwiązań regulacyjnych.

DUŻY
N/D

od 2025r. cele wynikające z dyrektywy RED II powinny zostać zastąpione dyrektywą RED III

Rewizja przepisów dyrektywy ws. promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED III)
Czynniki ryzyka Zagrożenia Szanse Metody zarządzania ryzykiem Poziom wypływu ryzyka
Krótkoterminowe Średnioterminowe Długoterminowe
Zwiększenie obowiązku dot. udziału energii odnawialnej w transporcie, co spowoduje zwiększenie wykorzystania paliw niskoemisyjnych, w tym zaawansowanych biopaliw, syntetycznych paliw płynnych i gazowych oraz wodoru – wzrost kosztów związany z zakupem i produkcją biopaliw oraz ewentualne kary za brak realizacji celów w zakresie udziału energii odnawialnej w transporcie + możliwość wejścia na nowe rynki zaawansowanych biopaliw lub wodoru

+ możliwość pozyskania dedykowanego wsparcia dla projektów niskoemisyjnych
oraz możliwość nowych inwestycji w sektorze, na którego produkty może istnieć
zwiększony popyt w UE

Podejmowanie projektów inwestycyjnych (m.in. z zakresu biopaliw zaawansowanych, wodoru) mających na celu obniżanie emisji oraz wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Monitoring oraz aktywny udział
w procesie legislacyjnym (prezentowanie wyników analiz i stanowisk, proponowanie korzystnych dla Grupy LOTOS rozwiązań regulacyjnych), zarówno na poziomie UE, jak i krajowym.

ZNIKOMY BARDZO DUŻY BARDZO DUŻY

Rewizja dyrektywy ws. opodatkowania energii (ETD)
Czynniki ryzyka Zagrożenia Szanse Metody zarządzania ryzykiem Poziom wypływu ryzyka
Krótkoterminowe Średnioterminowe Długoterminowe
Projektowane zmiany w systemie opodatkowania paliw i energii będą skutkowały podniesieniem minimalnych progów podatkowych oraz zróżnicowaniem ich w taki sposób, aby niskoemisyjne paliwa alternatywne były jak najtańsze względem paliw ropopochodnych. – możliwy stopniowy spadek popytu na paliwa tradycyjne
– zwiększenie obciążeń podatkowych dla paliw tradycyjnych, zaburzenie obecnych relacji pomiędzy opodatkowaniem oleju napędowego, benzyny, LPG
+ wzrost zainteresowania niskoemisyjnymi alternatywami, takimi jak energia elektryczna, wodór, czy paliwa z większą zawartością zaawansowanych biokomponentów
+ potencjalnie większa rentowność projektów związanych z wytwarzaniem i zastosowaniem paliw alternatywnych w transporcie z uwagi na ich preferencyjne opodatkowanie
Podejmowanie projektów inwestycyjnych z zakresu paliw alternatywnych oraz biopaliw, które będą podlegały preferencyjnemu opodatkowaniu.

Monitoring oraz aktywny udział w procesie legislacyjnym (prezentowanie wyników analiz i stanowisk, proponowanie korzystnych dla Grupy LOTOS rozwiązań regulacyjnych), zarówno na poziomie UE, jak i krajowym.

ZNIKOMY DUŻY BARDZO DUŻY

Wprowadzenie regulacji unijnych dotyczących zrównoważonych paliw lotniczych, tzw. „ReFuelEU Aviation”
Czynniki ryzyka Zagrożenia Szanse Metody zarządzania ryzykiem Poziom wypływu ryzyka
Krótkoterminowe Średnioterminowe Długoterminowe
Inicjatywa dotyczy rozwoju zrównoważonych (niskoemisyjnych) paliw dla lotnictwa (Sustainable Aviation Fuels – SAF) – rozważane są różne opcje, w tym zobowiązanie dla branży rafineryjnej do produkcji określonego wolumenu niskoemisyjnych paliw lotniczych. – wysokie koszty obowiązkowej produkcji SAF (jeśli ta opcja znajdzie się ostatecznie w regulacjach) – wynika m.in. z ograniczonej dostępności surowców oraz kosztownej procedury certyfikacji takich paliw; szacuje się, że koszt wprowadzenia SAF jest kilkukrotnie wyższy w porównaniu do paliw tradycyjnych + wejście na tworzący się, perspektywiczny i prawdopodobnie wysokomarżowy rynek zrównoważonych paliw lotniczych Analiza możliwości wejścia na tworzący się rynek zrównoważonych paliw lotniczych.

Monitoring oraz aktywny udział w procesie legislacyjnym (prezentowanie wyników analiz i stanowisk, proponowanie korzystnych dla Grupy LOTOS rozwiązań regulacyjnych), zarówno na poziomie UE, jak i krajowym.

ZNIKOMY DUŻY BARDZO DUŻY

Rewizja dyrektywy dot. infrastruktury paliw alternatywnych
Czynniki ryzyka Zagrożenia Szanse Metody zarządzania ryzykiem Poziom wypływu ryzyka
Krótkoterminowe Średnioterminowe Długoterminowe
Inicjatywa dotyczy ustanowienia obowiązkowych celów rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych na poziomie UE – celem jest wzrost liczby stacji ładowania samochodów elektrycznych, tankowania wodoru, CNG i LNG oraz stacji tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) w portach na potrzeby statków napędzanych LNG. – rosnąca liczba pojazdów elektrycznych może w konsekwencji przyczynić się do spadku popytu na paliwa tradycyjne, szczególnie benzynę

– konieczność poniesienia kosztów dotyczących budowania nowej infrastruktury

+ rozwój segmentu elektromobilnego stwarza szanse związane z oferowaniem usług ładowania oraz rozwojem biznesu pozapaliwowego (dłuższy czas ładowania pojazdów elektrycznych w stosunku do spalinowych oznacza więcej czasu spędzonego przez klientów w przestrzeni handlowej stacji)

+ rozwój rynku paliw alternatywnych i uzyskanie przychodów z tytułu sprzedaży tych paliw (energii elektrycznej, wodoru,
gazu CNG/LNG)

Inwestycje w projekty związane z infrastrukturą paliw alternatywnych np. budowę sieci szybkiego ładowania: LOTOS Niebieski Szlak oraz stacje tankowania wodoru Pure H2.

Monitoring oraz aktywny udział w procesie legislacyjnym (prezentowanie wyników analiz i stanowisk, proponowanie korzystnych dla Grupy LOTOS rozwiązań regulacyjnych), zarówno na poziomie UE, jak i krajowym.

ZNIKOMY DUŻY DUŻY

Rewizja dyrektywy dot. infrastruktury paliw alternatywnych
Czynniki ryzyka Zagrożenia Szanse Metody zarządzania ryzykiem Poziom wypływu ryzyka
Krótkoterminowe Średnioterminowe Długoterminowe
Projektowane zmiany w systemie ETS mają na celu przyspieszenie tempa wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, a w konsekwencji impuls do większych inwestycji w technologie bezemisyjne – wzrost kosztów funkcjonowania Grupy LOTOS S.A. w wyniku wzrostu ceny uprawnień do emisji oraz spadku liczby darmowych uprawnień + wzrost rentowności innowacyjnych projektów związanych z dekarbonizacją
(np. Green H2)
Inwestycje w projekty podnoszące efektywność energetyczną oraz obniżające emisję CO2 np. bezemisyjna produkcja wodoru w procesie elektrolizy na potrzeby rafinerii (projekt LOTOS  Green H2, Vetni).

Monitoring oraz aktywny udział w procesie legislacyjnym (prezentowanie wyników analiz i stanowisk, proponowanie korzystnych dla Grupy LOTOS  rozwiązań regulacyjnych), zarówno na poziomie UE, jak i krajowym.

UMIARKOWANY DUŻY DUŻY

Strategia wodorowa UE oraz akty legislacyjne dot. promocji wykorzystania wodoru
Czynniki ryzyka Zagrożenia Szanse Metody zarządzania ryzykiem Poziom wypływu ryzyka
Krótkoterminowe Średnioterminowe Długoterminowe
Strategia ma na celu identyfikację barier, które utrudniają zwiększenie produkcji i wykorzystanie czystego wodoru, zdefiniowanie działań mających na celu usunięcie ww. barier oraz wspieranie produkcji i wykorzystywania czystego wodoru na dużą skalę, czy też rozwoju rynku wodoru oraz niezbędnej, efektywnej kosztowo infrastruktury.

Propozycje aktów prawnych, kompleksowo regulujących kwestie produkcji i wykorzystania wodoru w gospodarce powinny się pojawić w 2021 r.

– ustanowienie zbyt ostrych kryteriów dot. uznawania energii do produkcji wodoru za odnawialną.

– wprowadzenie wiążących celów dot. udziału wodoru, bez adekwatnych narzędzi po stronie popytu

+możliwość wejścia na perspektywiczny, rynek zielonego wodoru

+możliwość realizacji nałożonych na Grupę LOTOS S.A. (rosnących) celów związanych z udziałem energii odnawialnej w transporcie.

+dostęp do preferencyjnych modeli finansowania projektów wodorowych

Inwestycje w projekty związane z bezemisyjną produkcją oraz wykorzystaniem wodoru (LOTOS Green H2, Pure H2, Vetni).

Monitoring oraz aktywny udział w procesie legislacyjnym (prezentowanie wyników analiz i stanowisk, proponowanie korzystnych dla Grupy LOTOS rozwiązań regulacyjnych), zarówno na poziomie UE, jak i krajowym

ZNIKOMY UMIARKOWANY DUŻY

Wprowadzenie pakietu legislacyjnego dotyczącego zrównoważonego finansowania (tzw. taksonomia)
Czynniki ryzyka Zagrożenia Szanse Metody zarządzania ryzykiem Poziom wypływu ryzyka
Krótkoterminowe Średnioterminowe Długoterminowe
Pakiet legislacyjny wprowadza ogólne ramy, które pozwolą na stopniowy rozwój systemu klasyfikacji dla zrównoważonych środowiskowo rodzajów działalności gospodarczych. Klasyfikacja ta będzie używana do przeorientowania przepływów kapitału z rynku prywatnego oraz programów unijnych na inwestycje zaklasyfikowane jako zrównoważone pod względem klimatycznym – wzrost kosztów finasowania oraz możliwe utrudnienie finansowania inwestycji nie zakwalifikowanych jako zrównoważone („zielone”)

-wzrost kosztów ubezpieczenia działalności niezgodnej z taksonomią

Realizacja projektów zgodnych z założeniami taksonomii, tj. mających na celu m.in. obniżenie emisji gazów cieplarnianych czy wzrost wykorzystania energii odnawialnej.

Monitoring oraz aktywny udział w procesie legislacyjnym (prezentowanie wyników analiz i stanowisk, proponowanie korzystnych dla Grupy LOTOS rozwiązań regulacyjnych), zarówno na poziomie UE, jak i krajowym

UMIARKOWANY DUŻY BARDZO DUŻY

Normy emisji paliw
Czynniki ryzyka Zagrożenia Szanse Metody zarządzania ryzykiem Poziom wypływu ryzyka
Krótkoterminowe Średnioterminowe Długoterminowe
Pakiet aktów prawnych ustanawiających normy emisji spalin dla lekkich samochodów osobowych oraz dla pojazdów ciężarowych, jak również cele emisji dla nowych pojazdów. Nowelizacja przewiduje obowiązek redukcji emisji z nowych pojazdów o 100% do 2035, co oznacza de facto zakaz sprzedaży pojazdów spalinowych. – wpływ pośredni na Grupę LOTOS poprzez spadek popytu na produkty rafineryjne na skutek rosnącej liczby pojazdów zeroemisyjnych, kosztem tych napędzanych paliwami tradycyjnymi (jeśli projektowane mechanizmy okażą się skuteczne) + wzrost rentowności i spadek ryzyka projektów związanych z elektryfikacją i wodoryzacją transportu;

+ przewaga konkurencyjna i nowe źródło przychodów pod warunkiem posiadania odpowiedniej sieci stacji ładowania EV, tankowania wodoru (jeśli projektowane mechanizmy okażą się skuteczne).

Podejmowanie projektów inwestycyjnych z zakresu paliw alternatywnych (sieć ładowania EV, tankowania wodoru)

Monitoring oraz aktywny udział w procesie legislacyjnym (prezentowanie wyników analiz i stanowisk, proponowanie racjonalnych rozwiązań regulacyjnych)

ZNIKOMY MAŁY UMIARKOWANY

Wyniki wyszukiwania