Wytwarzanie i zużycie energii

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

Koszt energii jest po zakupie surowca drugim najwyższym kosztem zmiennym w branży rafineryjnej. Z tego względu ciągła optymalizacja kosztów energetycznych przerobu ropy oraz poprawa efektywności energetycznej instalacji produkcyjnych jest ważnym aspektem zarządzania operacyjnego rafinerii. Ze względu na uwarunkowania rynkowe oraz środowiskowe optymalizacja zużycia energii nabiera coraz większego znaczenia. W związku z tym specjalnie powołana jednostka w organizacji – Biuro Efektywności Energetycznej, wraz z zakładami produkcyjnymi i inżynierami procesowymi, skupiają się przede wszystkim na poszukiwaniu i wdrażaniu działań poprawiających efektywność energetyczną instalacji produkcyjnych, co przekłada się również na możliwość pozyskania białych certyfikatów, czyli świadectw efektywności energetycznej wydawanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Działanie to pozwala na zmniejszenie kosztów środowiskowych ponoszonych przez rafinerię.

W roku 2021 zidentyfikowano i wdrożono 23 optymalizacje. Utrzymano efekt wdrożenia 22 optymalizacji z 2020 roku. Warto również wspomnieć, że rafineria Grupy LOTOS po raz kolejny znalazła się w czołówce najbardziej efektywnych energetycznie rafinerii w regionie wg rankingu Solomon Associates. Ranking ten zrzesza rafinerie na całym świecie i ocenia ich efektywność pracy pod wieloma aspektami tj.: technologia, koszty energetyczne oraz prowadzonej działalności.

Całkowite zużycie energii w Grupie Kapitałowej LOTOS w 2021 roku wyniosło 9 042 362,72 MWh.

  • 302-4

Dzięki wdrożonym optymalizacjom na instalacjach rafinerii Grupy LOTOS, udało się zredukować zużycie energii niemal wszystkich mediów energetycznych (redukcja obliczona w stosunku do stanu bazowego – sprzed optymalizacji).

Wielkość redukcji zużycia energii osiągnięta bezpośrednio w wyniku inicjatyw na rzecz ograniczenia zużycia i efektywności użycia energii w 2021 r. [MWh] 42 952

Źródło: LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Dane dotyczące wytwarzania i zużycia energii są raportowane wyłącznie na poziomie skonsolidowanym, dla całej Grupy Kapitałowej LOTOS.

Redukcje zużycia energii dotyczą pary, energii elektrycznej oraz paliwa do pieców technologicznych. Redukcje zużycia energii są bezpośrednim efektem wdrożenia 22 działań optymalizacyjnych w rafinerii w roku 2021. Dodatkowo utrzymano efekty optymalizacji wdrożonych w 2020 roku raportowanych w poprzednim roku.

Wśród działań zrealizowanych w 2021 przez Grupę LOTOS duży udział stanowi dalsza optymalizacja zużycia pary.

Osiem z 22 działań polegało na zmniejszeniu zapotrzebowania na parę na cele grzewcze (utrzymanie stałej temperatury czynników oraz mediów przy utrzymaniu prawidłowych zakresów temperatur dla czynników oraz mediów)) oraz procesowe (utrzymanie prawidłowej pracy i przebiegu procesów fizyko-chemicznych). Jednym z producentów pary zasilającej instalacje rafinerii jest elektrociepłownia. Redukcja konsumpcji pary przekłada się również na zmniejszenie zapotrzebowania na paliwo w kotłach energetycznych jednostki kogeneracyjnej. Istotnym w procesie optymalizacji medium jest także energia elektryczna. W tym przypadku, 9 z 22 działań polegało na ograniczeniu pracy urządzeń elektrycznych, głównie pomp i kompresorów.

Rozpoznane obszary do poprawy oraz wdrożone zmiany są na bieżąco monitorowane i weryfikowane przez Biuro Efektywności Energetycznej. Dbałość o ochronę środowiska oraz ograniczenie kosztów mediów i eksploatacji urządzeń jest realizowana poprzez wyszukiwanie, testowanie oraz wdrażanie rozwiązań optymalizacyjnych.

W 2021 organizacja otrzymała białe certyfikaty w ilości 1 626 toe, z działania powykonawczego – ogłoszenie w trybie artykułu 15 ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. 2021 poz. 468). zgłoszonego do URE.

  • 302-1

Zużycie energii wewnątrz organizacji

Całkowite zużycie energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych (ze źródeł kupowanych i własnych – wytwarzanych w ramach własnej działalności organizacji) i rodzaje stosowanych paliw

Zużycie (MWh) 2020 2021
Węgiel 73 117,80 78 125,36
Gaz ziemny 2 461 762,77 2 566 088,70
Olej napędowy 28 084,56 33 293,33
Gaz opałowy 4 129 895,06 3 395 573,05
Gaz resztkowy, specjalny 1 106 442,82 958 011,35
Olej opałowy lekki 16 472,05 72 886,11
LPG 8 131,08 9 523,33
Olej napędowy (diesel) 55 572,45 55 518,78
Olej opałowy rafineryny 158 172,22
Benzyna 2 954,01 2 986,57
Łączna konsumpcja energii 7 882 432 7 357 278,81

Źródło: LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

MWh 2020 2021
Energia elektryczna 1 825 485,42 1 743 937,66
Energia cieplna 27 345,48 24 673,04
Łączne zużycie 1 852 830,9 1 768 610,70

MWh 2020 2021
Energia elektryczna 21 537,57 21 818,41
Para wodna 34 588,18 32 142,22
Ciepło (w wodzie) 28 992,66 29 566,15
Łączna wielkość 85 118,42 83 526,79

Źródło: LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

  • 302-3

Wskaźniki intensywności energetycznej

Na spadek wskaźników energochłonności miał wpływ remont połówkowy w 2021 roku, który objął instalacje Programu 10+ czyli relatywnie młodą część rafinerii. Pomimo optymalizacji kosztowej polegającej na wycofaniu od sierpnia 2021 gazu ziemnego z instalacji wodorowych 250 i 270 (co miało związek z jego wysokimi cenami) możliwe było obniżenie zapotrzebowania na energię pierwotną o 10%.

Grupa LOTOS 2020 2021
Zużycie energii pierwotnej na tonę przerobionej ropy w MWh/t 0,90 0,84
Zużycie energii pierwotnej na tonę uzyskanego produktu w MWh/t 1,18 1,11

Źródło: LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Wyniki wyszukiwania