• 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 303-1
  • 303-2
  • 303-3
  • 303-4

Korzystanie z zasobów wody w Spółce odbywa się na podstawie pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych. Użytkowanie tych zasobów nie wpływa w sposób istotny na funkcjonowanie obszarów chronionych i cennych przyrodniczo, a pobierana ilość wody utrzymywana jest dużo poniżej dopuszczalnych wielkości, co potwierdzają analizy wpływu poboru wody na środowisko.

Zgodnie z wymaganiami udzielonych pozwoleń Spółka na bieżąco monitoruje wpływ na zasoby wodne w związku z pobieraniem wody i zrzucaniem ścieków – zarówno pod kątem ilości, jak i jakości. W Grupie LOTOS odbywa się regularne raportowanie do urzędów informacji dotyczących korzystania z wód. Spółka dba również o to, aby możliwie największa część wody wykorzystanej w procesach produkcyjnych była ponownie używana. Zapewnia to zmniejszenie ilości wody ostatecznie pobieranej ze środowiska.

Spółki Grupy Kapitałowej LOTOS nie prowadzą działalności na obszarach objętych ryzykiem wystąpienia niedoborów wody (wg WWF Water Risk Filter).

Rafineria Grupy LOTOS posiada własną oczyszczalnię ścieków, do której trafiają ścieki zarówno z samego zakładu, jak i z mniejszych firm prowadzących działalność na jej terenie. Oprócz ścieków powstających w procesach produkcyjnych (tzw. ścieki procesowe), w oczyszczalni oczyszcza się wody drenażowe, wody opadowe czyste (z dróg i placów) oraz ścieki zaolejone (z terenów produkcyjnych), a także ścieki sanitarne.

Wody i ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są przez jeden z dwóch zrzutów. Wody drenażowe i opadowe czyste odprowadzane są do kanału rzeki Rozwójki płynącej wzdłuż południowej granicy zakładu. Natomiast pozostałe strumienie, czyli ścieki procesowe, ścieki zaolejone i sanitarne, po ich oczyszczeniu odprowadzane są do Martwej Wisły, płynącej wzdłuż północnej granicy zakładu.

Grupa Kapitałowa LOTOS monitoruje swój wpływ na stan czystości wód poprzez bieżące kontrolowanie zarówno wielkości poboru wód, jak i sprawdzanie parametrów środowiskowych w obszarach, na które oddziałuje. Każda inwestycja prowadzona jest w oparciu o dialog z interesariuszami, a żadne zgłoszenie lub skarga nie pozostaje bez rozpatrzenia. Dostawcy i kontrahenci, podpisując umowy ze spółkami Grupy Kapitałowej LOTOS zobowiązują się, że działają odpowiedzialnie, zgodnie z prawem i w poszanowaniu środowiska. Są pod tym kątem regularnie audytowani.

Każdy z zakładów produkcyjnych LOTOSU jest właściwie przygotowany na wypadek awarii i wycieków.

Na terenie zakładów obowiązują procedury, których celem jest przede wszystkim skuteczne zapobieganie wyciekom, a w razie potrzeby odpowiednie reagowanie na nie. Służy temu też Ratownictwo Chemiczne, specjalistyczny zespół funkcjonujący w Spółce LOTOS Straż. Ewentualne odpady powstałe w wyniku wycieku (np. gleby zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi) przekazywane są wyspecjalizowanym firmom, które zajmują się ich zagospodarowaniem zgodnym z prawem.

Koncern dąży do maksymalizacji produkcji wody gospodarczej ze ścieków oczyszczonych, co przekłada się mniejszy zrzut oczyszczonych ścieków do środowiska. Chcąc zmniejszyć ilość ścieków (ale również ilość pobieranej wody surowej) Spółka maksymalizuje zawracanie kondensatów parowych.

W organizacji obowiązują wewnętrzne standardy technologiczne dla zapewnienia prawidłowego procesu produkcji wody chłodniczej, wody demi (do produkcji pary), wody gospodarczej z oczyszczonych ścieków. Zakład wdrożył instrukcję nadzoru nad ściekami celem stabilizacji pracy ciągów oczyszczania oraz ochrony komór osadu czynnego. Podejmowane są działania w kierunku zamykania obiegów wodnych w odniesieniu konkluzji BAT dla przemysłu rafineryjnego wykorzystanie wód kwaśnych po striperze, odzysk wody gospodarczej jak również odzysk kondensatów parowych.

Dane na temat wykorzystania wody i odprowadzanych ścieków są raportowane na poziomie skonsolidowanym, tj. całej Grupy Kapitałowej LOTOS.

System ciągłego monitorowania zanieczyszczeń (CEMS)

W 2020 roku w Grupie LOTOS formalnie zakończył się projekt znaczącej rozbudowy systemu ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń CEMS (Continuous Emission Monitoring System). System pomaga w analizie pracy rafinerii przy przerobie różnych gatunków ropy. Dzięki temu widać, jak różne reżimy produkcyjne wpływają na emisję zanieczyszczeń do środowiska. Grupa LOTOS unowocześnia infrastrukturę i umożliwia pracę zdalną, dzięki temu pracownicy Spółki są w stanie zdalnie precyzyjnie monitorować działanie rafinerii. Dzięki systemowi CEMS pracownicy mają dostęp do informacji o jakości ścieków odpływających do Martwej Wisły w czasie rzeczywistym. Stan cieczy jest monitorowany pod kątem chemicznego zapotrzebowania tlenu (wskaźnik zanieczyszczeń wód i ścieków) oraz zawartości azotu ogólnego, węglowodorów ropopochodnych i zawiesiny ogólnej.

Pobór i wykorzystanie wód według źródła i rodzaju w 2021 roku

Pobór wody według źródła i rodzaju Ze wszystkich obszarów (w megalitrach)
2020 2021
Wody powierzchniowe: 5 220 5 648
Woda niskozmineralizowana (suma składników mineralnych poniżej 1000 mg/l) 5 220 5 648
Pozostała woda (suma składników mineralnych powyżej 1000 mg/l) 0 0
Wody gruntowe: 329 333
Woda niskozmineralizowana (suma składników mineralnych poniżej 1000 mg/l) 329 333
Pozostała woda (suma składników mineralnych powyżej 1000 mg/l) 0 0
Woda morska: 393 725
Woda niskozmineralizowana (suma składników mineralnych poniżej 1000 mg/l) 0 0
Pozostała woda (suma składników mineralnych powyżej 1000 mg/l) 393 725
Woda wyprodukowana: 414 234
Woda niskozmineralizowana (suma składników mineralnych poniżej 1000 mg/l) 0 0
Pozostała woda (suma składników mineralnych powyżej 1000 mg/l) 414 234
Woda z innej organizacji: 299 384
Woda niskozmineralizowana (suma składników mineralnych poniżej 1000 mg/l) 299 384
Pozostała woda (suma składników mineralnych powyżej 1000 mg/l) 0 0
Łączny pobór wody z innej organizacji 299 25
Łączny pobór wody (wody powierzchniowe, wody gruntowe, woda morska, woda wyprodukowana, woda z innej organizacji) 6 654 7 324

Źródło: LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Wyniki wyszukiwania