Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 102-11
 • 307-1

Strategia Grupy Kapitałowej LOTOS uwzględnia zrównoważony rozwój, który oznacza między innymi zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko. Spółce zależy na odpowiedzialnym zarządzaniu ochroną środowiska. W związku z tym Grupa LOTOS ogranicza zużycie energii, materiałów i surowców, kontroluje i redukuje emisję gazów i ścieków, redukuje ilość wytwarzanych odpadów oraz dba o bioróżnorodność. Mając świadomość, że działalność Grupy Kapitałowej LOTOS oddziałuje na różne komponenty ekosystemu, na bieżąco prowadzony jest monitoring i analizy jej wpływu na środowisko.

Z roku na rok LOTOS coraz lepiej kontroluje emisję zanieczyszczeń powietrza, a w obszarze wydobywczym stara się wytwarzać mniej odpadów i ścieków oraz jak najmniej oddziaływać na jakość wody. Równie istotna ze względu na aspekt środowiskowy jest gospodarka energetyczna. Koncern bada zużycie energii na każdym etapie łańcucha wartości, kontroluje stan techniczny urządzeń, lokalizuje i likwiduje elementy powodujące niepotrzebne straty energii. Zwraca też uwagę na wszystkie te aspekty przy nowych inwestycjach.

W 2021 roku na Grupę Kapitałową LOTOS nie zostały nałożone żadne kary ani sankcje pozafinansowe z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.

Wyzwaniami jakie stawia się takim organizacjom jak nasza, jest już nie tylko osiąganie wyników ekonomicznych, ale także osiąganie celów środowiskowych. Z jednej strony środowisko dostarcza zasoby naturalne do prowadzenia działalności, z drugiej zaś przyjmuje zanieczyszczenia generowane w procesie. Wprowadzanie do środowiska zbyt dużej ilości odpadów, gazów czy ścieków niesie za sobą nieodwracalne zmiany, które odczują przyszłe pokolenia. Mając powyższe na względzie, rok 2021 w Grupie LOTOS upłynął pod hasłem gospodarki o obiegu zamkniętym. Wiązało się to między innymi z odzyskiem odpadów powstających na zakładowej oczyszczalni ścieków w instalacji opóźnionego koksowania, a także produkcją wody gospodarczej ze strumienia oczyszczonych ścieków. Rok 2021 to również rok zmian właścicielskich i uczynienie zadość wszystkim wymaganiom formalnoprawnym w obszarze środowiska, aby organizacja mogła zachować ciągłość prowadzenia procesu.

Aneta Magnuszewska Szef Biura Ochrony Środowiska

Procedury i polityki należytej staranności

Poniżej przedstawiono listę procedur, regulaminów, zasad, instrukcji i strategii wdrożonych w Grupie LOTOS zapewniających odpowiedzialne zarządzenie tematem ochrony środowiska (stan na 31.10.2021 r.):

 • Polityka ZSZ,
 • Gospodarka odpadami,
 • Plan gospodarki odpadami,
 • Plan zarządzania hałasem,
 • Plan monitorowania środowiskowego,
 • Cele i zadania środowiskowe oraz energetyczne,
 • Spis celów środowiskowych i energetycznych,
 • Identyfikacja aspektów środowiskowych,
 • Aspekty środowiskowe,
 • Monitorowanie procesów i działań mających wpływ na środowisko,
 • Zasady postępowania przy pobieraniu prób i prowadzeniu pomiarów środowiskowych,
 • Monitorowanie emisji CO2 z instalacji produkcyjnych Grupy LOTOS S.A.,

 

 

 • Zapobieganie i przygotowanie na awarie i wypadki przy pracy,
 • Reagowanie na zdarzenia awaryjne,
 • Prowadzenie dochodzeń po zdarzeniach awaryjnych,
 • Ćwiczenia praktyczne przygotowujące do właściwego reagowania na awarie i inne zagrożenia,
 • Dyrektywa w sprawie zasad komunikacji w zakresie działalności środowiskowej spółek Grupy Kapitałowej, Grupy LOTOS S.A. z Biurem Ochrony Środowiska Grupy LOTOS S.A.,
 • Zasady postępowania w zakresie oddziaływania na środowisko – instrukcja dla firm zewnętrznych realizujących prace w ramach projektu EFRA,
 • Zasady gospodarowania odpadami na terenie Grupy LOTOS S.A. – informacja dla firm zewnętrznych.

Wyniki wyszukiwania