Emisje do atmosfery

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 305-1
  • 305-2
  • 305-4
  • 305-5
  • 305-6
  • 305-7

Emisja gazów do atmosfery wynika z podstawowej działalności Grupy LOTOS. Dlatego minimalizacja oddziaływania na środowisko to priorytet Spółki. W związku z tym LOTOS stosuje najlepsze dostępne techniki i praktyki w procesach powodujących emisję zanieczyszczeń do powietrza. Emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych z instalacji Grupy Kapitałowej LOTOS (również tych, które nie uczestniczą w systemie handlu uprawnieniami do emisji) wyznacza się na podstawie metodyki określonej w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/2066. Ilość spalonych paliw lub przerobionych materiałów wsadowych mnożona jest przez odpowiednie współczynniki obliczeniowe (wartość opałowa, współczynnik emisji, współczynnik utleniania), co w efekcie daje sumaryczną emisję gazów cieplarnianych. Emisję pośrednią wyznacza się na podstawie ilości energii elektrycznej i ciepła zakupionych z zewnątrz grupy kapitałowej, pomnożonych przez odpowiednie współczynniki emisji, które publikuje okresowo Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych jest ważnym elementem działania grupy kapitałowej. Redukcję emisji CO2 w 2021 r. udało się osiągnąć w wyniku działań proefektywnościowych przeprowadzonych w Grupie LOTOS.

Wielkość redukcji emisji gazów cieplarnianych w podziale na typ emisji w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2

Grupa LOTOS 2021
Pośrednie (zakres 1) 3 924
Pośrednie (zakres 2) 0
Inne pośrednie (zakres 3) 0
Suma 3 924

Źródło: LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Spółki Grupy Kapitałowej LOTOS nie monitorują redukcji emisji w granicach Scope 3 GHG.

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej LOTOS (Zakres 1)

Wielkość brutto bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych

Wielkość brutto bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2 2020 2021
CO2 2 090 947 2 050 620
CH4 0 0
N2O 0 0
HFC 0 1 806
PFC 0 0
SF6 0 0
NF3 0 0
Suma 2 090 948 2 052 426

Instalacje uczestniczące w EU ETS (Grupa LOTOS, LOTOS Asfalt, Energobaltic) obliczają emisje zgodnie z metodyką określoną w unijnym Rozporządzeniu nr 2018/2066. Metodyka ta jest w znaczącej większości obszarów zgodna z metodyką GHG Protocol.

Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej LOTOS obliczyły emisję bezpośrednią przez pomnożenie ilości paliw zużytych w kotłach, piecach i agregatach przez współczynniki emisyjne publikowane regularnie przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

2020 2021
Wielkość brutto pośrednich emisji gazów cieplarnianych (Zakres 2) liczonych metodą location- based (opartą na lokalizacji) w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2. 475 560 475 388

Źródło: LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Do obliczeń wzięto jedynie energię elektryczną oraz ciepło zakupione i zużyte w obrębie grupy kapitałowej. Emisję pośrednią obliczono mnożąc zakupioną i zużytą energię elektryczną i ciepło przez współczynniki okresowo publikowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Intensywność emisji gazów cieplarnianych 2020 i 2021

Grupa LOTOS 2020 2021
Emisje gazów cieplarnianych (zakres 1+2) na tonę przerobionej ropy Mg CO2e /Mg 0,220 0,219
Emisje gazów cieplarnianych (zakres 1+2) według metodyki CWT kg CO2e /CWT 27,3 28,2
Źródło: LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Objętość węglowodorów spalonych w pochodniach na wolnym powietrzu i wypuszczonych do atmosfery w Grupie Kapitałowej LOTOS [tys. m3]

Objętość gazów skierowanych do spalenia [tys. m3] Objętość gazów wypuszczonych do atmosfery [tys. m3]
Lokalizacja 2020 2021 2020 2021
Polska 17 564 13 142 0 0
Wody międzynarodowe, Polska wyłączna strefa ekonomiczna (platforma LOTOS Petrobaltic i Platforma BB) 17 087 10 203 0 0
Litwa 164 0
Suma 34 815 23 345 0 0
Źródło: LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Inne emisje do atmosfery (poza gazami cieplarnianymi)

Dane na temat emisji innych substancji do atmosfery są raportowane na poziomie skonsolidowanym, tj. całej Grupy Kapitałowej LOTOS.

Emisje innych substancji do atmosfery w Grupy Kapitałowej LOTOS

Emisje do powietrza
Masa (t)
2020 2021
Tlenki azotu (NOX) 1 029,41 1 088,95
Tlenki siarki (SOX) 998,51 1 109,70
Lotne związki organiczne 154,94 93,87
Pył zawieszony (PM) 37,88 42,14
Inne kategorie – CO 249,98 222,79
Metale 0,17
Suma 2 470,89 2 557,45
Źródło: LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Spółki Grupy Kapitałowej LOTOS emitują gazy i pyły do powietrza w związku z prowadzeniem szerokiego zakresu działalności. Zgodnie z krajowymi wymaganiami prawnymi, spółki emitujące najwięcej zanieczyszczeń energetycznych prowadzą pomiary – ciągłe lub okresowe. Pomiary ciągłe pozwalają obliczyć emisję bezpośrednio na podstawie sygnałów przekazywanych na bieżąco z urządzeń pomiarowych. Emisja zmierzona podczas pomiarów okresowych odnosi się do paliwa zużytego w trakcie pomiarów i z tego wyznacza współczynniki, które używane są do obliczania emisji w pozostałej części roku. Spółki nieprowadzące pomiarów emitują zanieczyszczenia do powietrza najczęściej w wyniku eksploatacji kotłów.

Emisje substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO albo HCFC) wyniosły w 2021 r.  569,9 kg w Grupie Kapitałowej LOTOS.

Wyniki wyszukiwania