Prawa człowieka w łańcuchu wartości

Na każdym etapie łańcucha dostaw Grupa LOTOS współpracuje z ludźmi. To ludzie tworzą produkt, transportują go lub sprzedają. W związku z tym respektowanie praw człowieka jest naturalnym obowiązkiem firmy. To zobowiązanie wymaga od spółki współpracy wyłącznie z firmami działającymi legalnie oraz prowadzenia działalności biznesowej w otoczeniu, w którym obowiązuje system prawny regulujący kwestie praw człowieka.

Kontrahenci Grupy Kapitałowej LOTOS są zobligowani do przestrzegania powszechnie akceptowanego systemu wartości, szanowania swoich pracowników i godnego ich traktowania. Dzięki tym zasadom możliwe jest tworzenie łańcucha dostaw w sposób etyczny.

Grupa Kapitałowa LOTOS dąży do tego, aby wszystkie zapytania ofertowe w ramach procesu wyboru kontrahenta oraz umowy, zawierane zarówno z nowymi, jak i dotychczasowymi dostawcami, zawierały klauzule dotyczące społecznej odpowiedzialności (CSR), dotyczące: BHP, zasad i standardów postępowania, etyki, braku konfliktu interesów, przeciwdziałania korupcji, ochrony środowiska, przestrzegania praw człowieka, wpływu na społeczeństwo. Stosowanie klauzul w umowach podpisywanych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LOTOS ma charakter obligatoryjny.

Wyniki wyszukiwania