Zarządzanie różnorodnością

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 405-1
  • 406-1

Grupa Kapitałowa LOTOS ceni różnorodność – jest ona integralną częścią zarówno działań biznesowych, jak i polityki zatrudniania oraz awansowania pracowników. Kładziemy szczególny nacisk na równe traktowanie ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia itp.

Spółka stwarza pracownikom równe szanse w dostępie do rozwoju zawodowego i awansu bez względu na kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, wiek, narodowość, orientację seksualną, obywatelstwo, stan cywilny, status rodzinny, poglądy polityczne czy niepełnosprawność. Wydawane dokumenty wewnętrzne dotyczą wszystkich pracowników, bez wykluczeń w tym zakresie.

Weryfikacja przestrzegania polityki różnorodności nie jest sformalizowana,  jest np. elementem  rozmów z pracownikami podczas rocznej oceny pracowniczej oraz spotkań  Stay Interview z pracownikami i przełożonymi  po 3 miesiącach pracy.

Odsetek pracowników należących do organów zarządczych

Zarząd Kobiety Mężczyźni Łącznie
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 0% 20% 20%
powyżej 50 lat 20% 60% 80%
ŁĄCZNIE 20% 80% 100%
Rada Nadzorcza Kobiety Mężczyźni Łącznie
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 14% 29% 43%
powyżej 50 lat 29% 29% 57%
ŁĄCZNIE 43% 58% 100%
Źródło: Materiały Grupy Kapitałowej LOTOS

Odsetek pracowników należących do kategorii wyższa kadra zarządzająca, średniego szczebla i pozostali pracownicy

Podział ze względu na strukturę i wiek: Kobiety Mężczyźni Łącznie
wyższa kadra zarządzająca
poniżej 30 lat 1% 1% 2%
od 30 do 50 lat 22% 50% 72%
powyżej 50 lat 2% 25% 27%
ŁĄCZNIE 25% 75% 100%
średnia kadra zarządzająca
poniżej 30 lat 0% 0% 1%
od 30 do 50 lat 17% 48% 65%
powyżej 50 lat 4% 30% 34%
ŁĄCZNIE 22% 78% 100%
pozostali pracownicy
poniżej 30 lat 3% 10% 13%
od 30 do 50 lat 15% 44% 59%
powyżej 50 lat 5% 23% 28%
ŁĄCZNIE 24% 76% 100%
Źródło: Materiały Grupy Kapitałowej LOTOS

Prawa człowieka w Grupie Kapitałowej LOTOS

Relacja pracodawca–pracownik wymaga szczególnej troski. Grupa LOTOS kładzie mocny nacisk na respektowanie praw człowieka wśród swoich pracowników. Wartości ważne dla organizacji zostały zapisane w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej LOTOS.

Od 2019 roku wzmocniona została ochrona praw pracowniczych dzięki przyjętej w Grupie Kapitałowej LOTOS „Polityce zapobiegania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji”. W dokumencie znaleźć można informacje na temat identyfikacji zjawisk niedopuszczalnych, a także mechanizmy przewidziane do stosowania w przypadkach nieprawidłowości, które zagrażają wartościom takim jak: poszanowanie godności człowieka, normy współżycia społecznego oraz zasady wzajemnego szacunku.

Zgodnie z zasadami zawartymi w „Polityce zapobiegania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji” nieprawidłowości zgłaszać należy do rzecznika ds. etyki, wybierając jeden z dostępnych kanałów komunikacji.

Spółka planuje też szkolenia z zakresu prawidłowej identyfikacji zachowań mających znamiona mobbingu, molestowania oraz dyskryminacji.

W 2021 Roku Rzecznik ds. Etyki rozpatrzył 9 zgłoszonych do niego spraw, z których 1 nadal jest rozpatrywany. W zamkniętych zgłoszeniach nie potwierdzono naruszenia Kodeksu Etyki.

Wyniki wyszukiwania