Wynagrodzenia i benefity

System wynagrodzeń spółki uwzględnia:

  • opłacanie pracowników stosownie do rodzaju wykonywanej przez nich pracy oraz kwalifikacji i kompetencji wymaganych do jej wykonania,
  • różnicowanie indywidualnych wynagrodzeń pracowników w powiązaniu z ich wynikami pracy,
  • realizację na oczekiwanym poziomie wyznaczonych celów i zadań,
  • nagradzanie pracowników za szczególne osiągnięcia zawodowe skutkujące znaczną, nieoczekiwaną wartością dodaną dla spółki.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym, pracownikom przysługują dodatkowe wynagrodzenia naliczane
i wypłacane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa pracy, tj. za pracę w godzinach nadliczbowych oraz za pracę w porze nocnej.
Pracownicy mogą otrzymać także indywidualną premię roczną według zasad określonych w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy oraz nagrodę specjalną za szczególne osiągnięcia zawodowe. Raz w roku przeprowadzany jest okresowy przegląd płac.

Jednocześnie Grupa LOTOS dba o rozwój zawodowy pracowników, oferując indywidualne plany szkoleniowe oraz zapewniając pracownikom o dużym potencjale rozwojowym awanse i ścieżki kariery.

Pracownicy mają możliwość:

  • korzystania ze świadczeń medycznych i dentystycznych dla pracownika oraz członków jego najbliższej rodziny,
  • korzystania z grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym w wysokości składki pokrywanej przez Grupę LOTOS na rzecz wszystkich pracowników,
  • rozwijania się w ramach Akademii LOTOS, która oferuje szkolenia, programy rozwojowe, kulturę dzielenia się wiedzą, dofinansowanie do studiów oraz nauki języków obcych, zakupu Karty MultiSport i OK System,
  • korzystania ze zniżki na stacjach paliw LOTOS,
  • udziału w firmowych sekcjach sportowych, m.in.: siatkarskiej, żeglarskiej, tenisa ziemnego, piłki nożnej, kręgli, szachów oraz LOTOS Running Team.

Zakres świadczeń dodatkowych dla pracowników tymczasowych (zewnętrznych, zatrudnionych w oparciu o ustawę o pracy tymczasowej, np. w LOTOS Kolej) może się różnić.

W 2020 roku stosunek wynagrodzenia najwyżej zarabiającej jednostki w Grupie LOTOS w stosunku do mediany wynagrodzeń pozostałych pracowników wyniósł 7,4 i był o 3 % niższy niż w 2019 r., zaś w 2021 roku wyniósł 6,8 i był o 8% niższy niż w 2020 roku. W latach 2019 – 2021 systematycznie zmniejsza się dysproporcji wynagrodzeń w organizacji o czym świadczą zmniejszające się wartości wskaźników równości oraz rozpiętości wynagrodzeń.

Równość i rozpiętość wynagrodzeń

Równość i rozpiętość wynagrodzeń 2020 2021
Wskaźnik rozpiętości wynagrodzeń 7,4 6,8
Wskaźnik równości wynagrodzeń 19,67% 17,76%
Źródło: Materiały Grupy Kapitałowej LOTOS

Wskaźnik rozpiętości wynagrodzeń to stosunek wynagrodzenia najwyżej zarabiającej jednostki w Grupie LOTOS w stosunku do mediany wynagrodzeń pozostałych pracowników.

Wskaźnik równości wynagrodzeń to procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i dodatków) kobiet i mężczyzn za dany rok.

Zestawienie zatrudnionych w podziale na płeć i typ stanowiska

Stanowiska robotnicze 2020 2021
Kobiety 68 65
Mężczyźni 2 477 2 456
Stanowiska nierobotnicze 2020 2021
Kobiety 1 187 1 215
Mężczyźni 1 741 1 736
Źródło: Materiały Grupy Kapitałowej LOTOS

Wyniki wyszukiwania