Rozwój i edukacja

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 404-1
 • 404-2
 • 404-3

Polityka rozwojowa Grupy Kapitałowej LOTOS oparta jest na podejściu systemowym. Jej celem jest zapewnienie adekwatności kompetencji pracowników do wymogów strategii organizacji.

System rozwoju bazuje na pięciu głównych filarach: dostępności, spójności, odpowiedzialności, adekwatności i różnorodności. Rozwój wpisany jest w karierę zawodową każdego pracownika. Każdy pracownik ma dostęp do szkoleń, których istotą jest spójność rozwoju pracownika. Formuła wielostronnego planowania szkoleń zapewnia adekwatność realizowanych szkoleń do rzeczywistych potrzeb organizacji, jak również istotną w kontekście wagi zasobów ludzkich symetrię i partnerstwo w zaspokajaniu potrzeb i celów. Dotyczy to zarówno organizacji, odnosząc planowane szkolenia do kaskadowanych na niższe szczeble strategii i substrategii, jak i pracownika.

Zestawienie programów edukacyjnych dostępnych dla pracowników w 2021 roku

Nazwa programu Zakres programu Kim byli odbiorcy?
Szkolenia otwarte Szkolenia odpowiadające na specyficzne potrzeby kompetencyjne pojedynczych pracowników Wszyscy pracownicy
Szkolenia zamknięte Szkolenia zamknięte odpowiadające na specyficzne potrzeby kompetencyjne danej grupy pracowników Pracownicy danego obszaru funkcjonalnego
Kalendarz Szkoleń Akademii LOTOS Program odpowiadający na uniwersalne potrzeby kompetencyjne wszystkich pracowników (kompetencje informatyczne – MS Office, kompetencje miękkie) Wszyscy pracownicy
Program Doktoratów Wdrożeniowych Program polegający na wdrożeniu projektu o charakterze technologicznym, konstrukcyjnym, projektowym, odpowiadającego na konkretny problem zidentyfikowany w organizacji Wszyscy pracownicy
Program LideRo Program mający na celu nabycie holistycznej, przekrojowej wiedzy nt. wszystkich procesów produkcyjnych (odejście od znajomości tylko jednego, rodzimego zakładu produkcyjnego) Pracownicy Pionu Produkcji
Szkolenia e-learningowe Szkolenia e-learningowe (gotowe i szyte na miarę) Wszyscy pracownicy
Szkolenia i egzaminy uprawnieniowe Szkolenia i egzaminy związane z nabyciem uprawnień niezbędnych na danym stanowisku pracy i wymaganych prawem Pracownicy Pionu Produkcji i inni
Język angielski Dofinansowanie nauki języka angielskiego na wybranym przez pracownika kursie, zgodnie z własnymi preferencjami Wszyscy pracownicy
eTutor Nauka języka angielskiego on-line Wszyscy pracownicy
Podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych i na studiach podyplomowych Dofinansowanie nauki – poziom szkoły średniej, na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz na studiach podyplomowych Wszyscy pracownicy
Szkolenia Lean Six Sigma Ścieżka szkoleniowa w zakresie metodyki doskonalenia procesów i budowania Kultury Ciągłego Doskonalenia Wszyscy pracownicy
Szkolenia na symulatorach Szkolenia pozwalające rozwijać i utrzymywać umiejętności obsługi instalacji produkcyjnych – symulacja przebiegu procesów rafineryjnych Pracownicy Pionu Produkcji
Program rozwojowy dla Kadry Kierowniczej Podnoszenie kompetencji w zakresie zarządzania Kadra Kierownicza
Źródło: Materiały Grupy Kapitałowej LOTOS

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracowników

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na: 2020 2021
pracownika 10 14
kobiety 13 18
mężczyzn 9 13
Źródło: Materiały Grupy Kapitałowej LOTOS

Różnorodność form rozwoju to kolejny wyróżnik polityki szkoleniowej organizacji. Dzięki temu proces nauki może być dostosowany do indywidualnych preferencji poznawczych pracownika. Organizacja rozwija wśród swoich pracowników zarówno kompetencje branżowe – specyficzne dla branży oil&gas, specjalistyczne – wymagane na danym stanowisku, menadżerskie, językowe, jak również miękkie, umożliwiające i katalizujące wykorzystanie kompetencji twardych.

 • Akademia LOTOS i realizowane w jej ramach: Kalendarz Szkoleń rozwijający uniwersalne kompetencje miękkie i informatyczne (pakiet MsOffice) oraz programy rozwojowe dedykowane konkretnym grupom docelowym, stanowiące odpowiedź na zidentyfikowane, aktualne wyzwania biznesowe,
 • Szkolenia zamknięte adresowane do pracowników GK LOTOS, agregujące wspólne potrzeby szkoleniowo-rozwojowe, w tym kursy i egzaminy związane ze zdobyciem uprawnień wymaganych prawem (szczególnie obszar produkcji),
 • Szkolenia otwarte odpowiadające na specyficzne, indywidualne potrzeby szkoleniowo-rozwojowe poszczególnych pracowników,
 • Dofinansowanie studiów,
 • Dofinansowanie rozwoju kompetencji językowych.  Zasady rozwoju kompetencji pracowników GL reguluje procedura: 62.01.00.00 Szkolenia i rozwój pracowników oraz dyrektywa DY/131/21/DN w sprawie zapewnienia funkcjonowania jednolitych zasad postępowania w zakresie szkolenia i rozwoju zawodowego pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS.

Skuteczność podejmowanych działań szkoleniowo-rozwojowych osiągana jest poprzez systematyzujące je podejście procesowe. Rozpoczynająca proces identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych poprzedza planowanie szkoleń. Realizacje działań szkoleniowo-rozwojowych każdorazowo kończy ocena efektywności szkoleń oparta na modelu Kirkpatrick’a.

W 2020 roku w ocenie w ramach SOOP wzięło udział 91% kobiet i 97% mężczyzn spośród wszystkich upoważnionych do tego pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS.

W Grupie LOTOS proces oceny okresowej za rok 2020 został przeprowadzony wg zmienionych zasad (odmiennych od pozostałych spółek Grupy Kapitałowej LOTOS). Od 2020 roku po raz pierwszy ocena pracownicza łączy się z systemem premiowania pracowników i zastępuje dotychczasowy System Okresowych Ocen Pracowniczych oraz Kwartalną Nagrodę Motywacyjną.

Ocena roczna w 2021 roku, w formie ustrukturyzowanego procesu, przeprowadzona została w dwóch spółkach z Grupy Kapitałowej LOTOS (Grupie LOTOS S.A. i LOTOS Oil). W pozostałych spółkach informacja zwrotna przekazywana jest na bieżąco, m.in. kwartalnie w związku z procesem oceny pracy w ramach Kwartalnej Nagrody Motywacyjnej.

Wartością dla całej organizacji jest wykwalifikowana, zmotywowana i zaangażowana kadra pracownicza, która podnosi jej efektywność i zapewnia przewagę konkurencyjną na rynku. W celu jej pozyskania prowadzimy procesy rekrutacji i selekcji kandydatów w sposób transparentny i obiektywny, w oparciu o standardy etyczne wywodzące się z Kodeksu Dobrych Praktyk. Ponadto, dla ujednolicenia procesu pozyskiwania pracowników w LOTOSIE, opracowano „Standardy przeprowadzania procesu rekrutacji i selekcji w Grupie Kapitałowej LOTOS” dla osób odpowiedzialnych za koordynowanie procesu doboru kadr oraz kadry kierowniczej zlecającej procesy rekrutacji. Przygotowana w ramach projektu Akademia LOTOS kadra menedżerska, która w sposób świadomy i odpowiedzialny, zgodnie z potrzebami organizacji i poziomem rozwoju pracowników, buduje ścieżki rozwoju w swoim obszarze. W 2021 roku wdrożyliśmy autorski projekt pod nazwą „Odkrywamy siłę zespołów” z wykorzystaniem narzędzia Extended Disc (ED). Celem projektu jest wsparcie managerów i ich zespołów w identyfikacji mocnych stron oraz wskazanie indywidualnego potencjału każdego członka, wsparcie dla zespołów kształtujących się w warunkach pracy zdalnej, pracowników zmagających się z poczuciem izolacji i osamotnienia, umożliwiając im lepsze zrozumienie, skuteczniejsze motywowanie i angażowanie, a tym samym efektywniejszą realizację celów biznesowych.

Wyniki wyszukiwania