Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 403-1

Bezpieczeństwo pracowników jest dla Grupy Kapitałowej LOTOS sprawą kluczową. Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia pracowników to wartość stawiana na pierwszym miejscu w organizacji.

 • 403-4

Zgodnie z przepisami prawa, Grupa Kapitałowa LOTOS jako pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję bezpieczeństwa i higieny pracy jako swój organ doradczy
i opiniodawczy. W skład komisji wchodzą zarówno przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby BHP i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz przedstawiciele pracowników tj. związków zawodowych. Przewodniczącym komisji jest przedstawiciel pracodawcy czyli Pełnomocnik ds. Przedstawicielstwa Pracowniczego. Zadaniem Komisji jest dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiedzenia te odbywają się w godzinach pracy. W przypadkach uzgodnionych z Pracodawcą, Komisja korzysta z ekspertyz i opinii specjalistów spoza zakładu pracy, wykonanych na koszt pracodawcy.

Grupa Kapitałowa LOTOS zgodnie z przepisami prawa, ma obowiązek przeprowadzania z pracownikami konsultacji wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a w szczególności tych, które dotyczą zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji i preparatów chemicznych, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników, oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku, przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia ochronnego, szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • 403-8

Systemami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy objęci są wszyscy pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS oraz inne osoby wykonujące tymczasowe prace na terenie jednostek Grupy.
Wszyscy pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS, jak również pracownicy wykonawców podlegają pod system zarządzania bezpieczeństwem pracy.
Prowadzone są Audyty BHP firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Grupy Kapitałowej LOTOS. W 2021 roku w ramach prowadzonego zewnętrznego audytu chemicznego, przeprowadzano również audyty wśród firm zewnętrznych.

 • 403-3

Zakres działań prowadzonych przez służbę BHP oparty jest na obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. W celu identyfikacji i eliminacji zagrożeń oraz minimalizacji ryzyka Grupa Kapitałowej LOTOS stosuje szereg narzędzi doskonalących ten zakres, m in. poprzez prowadzone kontrole i przeglądy BHP, szkolenia BHP, bezpośrednie rozmowy z pracownikami, funkcjonujące programy motywacyjne. Kontrole warunków pracy (tematyczne, doraźne, na podstawie list kontrolnych) mają na celu weryfikację zgodności rzeczywistych warunków środowiska pracy z przepisami oraz zasadami BHP. Na podstawie systematycznie prowadzonych kontroli w Grupie Kapitałowej LOTOS, m.in.: identyfikuje się i ocenia zagrożenia zdrowia oraz życia pracowników, których następstwem mogą być wypadki przy pracy bądź choroby zawodowe, ocenia się szczególnie uciążliwe stanowiska i nieprawidłowości ergonomii, ocenia się warunki BHP w pomieszczeniach pracy, określa się przyczyny występowania zagrożeń, uchybień i nieprawidłowości, podejmuje się działania zmierzające do eliminacji zagrożeń i nieprawidłowości i ich ograniczenia.  Służba BHP systematycznie wzmacnia swoje kompetencje i kwalifikacje poprzez udział pracowników w szkoleniach dedykowanych, spotkaniach benchmarkingowych i wymianę doświadczeń z różnymi innymi zakładami produkcyjnymi. Proces edukacji pracowników służby BHP jest wspierany również dzięki funkcjonującej w Grupie Kapitałowej LOTOS inicjatywie szkoleń pracowników tj. Akademii LOTOS oraz dzięki projektom i działaniom wdrażanym przez służbę BHP dla pracowników, np. w ramach akcji edukacyjnych czy organizowanych corocznie Dni BHP. Realizacja takich dodatkowych ponadstandardowych działań profilaktycznych dla pracowników, zwłaszcza w nowych obszarach bezpieczeństwa, stanowi również przyczynek do dalszej edukacji i samorozwoju pracowników służby BHP.

 • 403-2

W Grupie Kapitałowej LOTOS systematycznie odbywa się identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy. Sprawdzane są zagrożenia między innymi takie jak: hałas, promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie niejonizujące, substancje chemiczne oraz drgania mechaniczne. Jeżeli jest taka możliwość zagrożenia są eliminowane.

Ocena ryzyka zawodowego przeprowadzona jest dla pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS, jak i dla stażystów, praktykantów, nowozatrudnionych czy wykonawców.

Każdy pracownik, gość czy wykonawca jest informowany o potencjalnych zagrożeniach na terenie Grupy Kapitałowej LOTOS, otrzymując informacje o czynnikach chemicznych i fizycznych, sposobie zapobiegania zagrożeniom, wymaganiach zdrowotnych na stanowisku pracy czy o sposobie reagowania na awarie. Przykładem jest organizowanie szkoleń dla podwykonawców podczas postoju remontowego, na których omawiane są wszystkie wyżej wymienione zagadnienia wraz z poinstruowaniem w aspekcie przygotowania bezpiecznego stanowiska pracy. Poza tym każda Spółka przygotowuje dodatkowe szkolenia BHP związane ze specyfikacją ich stanowisk pracy.

W związku z pandemią COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, wszyscy pracownicy są na bieżąco informowani o stanie zarażenia w Grupie Kapitałowej LOTOS, jak i w poszczególnych Spółkach. W LOTOSIE przestrzegany był reżim sanitarny, jak również zalecana była praca zdalna (jeżeli występowała możliwość na danym stanowisku pracy zdalnej).

Zgłaszanie przez pracowników sytuacji niebezpiecznych związanych z pracą odbywa się zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą ZSZ. Procedura opisuje sposoby zgłaszania, analizowania, realizowania i monitorowania sytuacji niebezpiecznych dot. wszystkich pracowników firmy. Zgłaszane sytuacje niebezpieczne przez pracowników są na bieżąco eliminowane, a kiedy wymagają dogłębnej analizy i odpowiednich nakładów ludzkich i finansowych, realizowane są w ramach tzw. Planu poprawy warunków pracy. W Grupie LOTOS funkcjonuje jednocześnie ustanowiony w ramach motywacji i zaangażowania, tzw. Program motywacyjny dla pracowników (Z Programu motywacyjnego korzystają również inne Spółki zgłaszając zagrożenia w ich obszarach – zgłoszenia te są analizowane i przekazywane odpowiednim osobom z danej Spółki). Celem Programu jest propagowanie wartości wynikających z przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez przyznanie nagród dla osób, które zgłoszą najciekawsze inicjatywy dotyczące przestrzegania zasad BHP, w szczególności odzwierciedlające wpływ bezpiecznie wykonywanej pracy na jej efekt. Pracownicy zgłaszają równieżw tym zakresie zauważone sytuacje niebezpieczne oraz proponują usprawnienia, jakie powinny zostać wdrożone na stanowiskach pracy. Dzięki temu mają realny wpływ na poprawę warunków pracy. Pracownicy chętnie zgłaszają niebezpieczne sytuacje dzięki wdrożonemu Programowi motywacyjnemu oraz obowiązującej procedurze dot. motywacji i zaangażowania. Informacje na ten temat są im przekazywane podczas organizowanych szkoleń z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowia.

 

Rok 2021 był pełen wyzwań w związku z  trwającą sytuacją pandemiczną. Pracownicy przemęczeni ciągłymi obostrzeniami mieli skłonności do depresji, braku motywacji oraz frustracji.  Wydłużający się system pracy zdalnej w organizacji spowodował ograniczenia w relacjach międzyludzkich oraz obawy pracowników przed powrotem do pracy stacjonarnej i normalnego funkcjonowania. Wstępnie rozpoczęte przygotowania do Postoju Remontowego umożliwiły służbie BHP skuteczną komunikację wymagań dot. bezpieczeństwa pracy GL, co przełożyło się na wzrost zaangażowania wykonawców w podniesienie standardów bezpieczeństwa podczas prowadzonych prac. W konsekwencji Postój Remontowy 2021 ukończony został bez zgłoszeń poważnych urazów. W czasie postoju wprowadzony został uproszczony system zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych w następstwie których niezwłocznie podejmowano działania korygujące. Uruchomiliśmy szkolenia e-learning z kultury bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników LOTOSU oraz zorganizowaliśmy kolejną edycję Dni BHP pod hasłem „Lider bezpieczeństwa to Ja”. Zmiany zewnętrzne związane z fuzją z PKN ORLEN wymagały przeanalizowania oraz zmapowania naszych procesów BHP (procedur, systemów i narzędzi) wraz z dostosowaniem ich do nowej struktury organizacyjnej.

Krzysztof Marszałek Kierownik zespołu ds. profilaktyki i analiz

W Strategii Grupy LOTOS na lata 2017-2022 jednym z kluczowych filarów strategicznych ujęto cel: „Silny zespół, spójny CSR i bezpieczeństwo” oraz towarzyszącą obszarowi bezpieczeństwa: Inicjatywę 5.3. – wysoka kultura bezpieczeństwa. To wyraz troski Zarządu o bezpieczne warunki pracy pracowników oraz podkreślenie, że bezpieczeństwo pracy stanowi priorytet i jest wartością samą w sobie. Takie podejście do kwestii bezpieczeństwa umożliwia pracownikom odejście od stanowiska pracy w sytuacji, która ich zdaniem zagraża zdrowiu lub może spowodować obrażenia. Zapisy mówiące o ww. prawie pracownika znajdują zastosowanie m.in. w Kartach oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy, w procedurach dot. szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy. Informacje o prawach pracowników są im przekazywane również m.in. podczas szkoleń BHP.

Proces identyfikacji zagrożeń odbywa się dzięki pracownikom Grupy Kapitałowej LOTOS (pracownicy chętnie zgłaszają zagrożenia poprzez Program Motywacyjny) oraz pracownikom działu BHP (specjalistów, inspektorów, inżynierów bezpieczeństwa procesowego). Zagrożenia są na bieżąco eliminowane. Jeżeli wymagają nakładów finansowych, zgłaszane są do Planu Poprawy Warunków Pracy (PPWP), podejmując odpowiednie środki zapobiegawcze. W celu ulepszenia systemu zarządzania kwestią bezpieczeństwa i higieny pracy w Grupie Kapitałowej LOTOS trwają prace nad ulepszeniem komunikacji pracowników BHP Spółek Grupy Kapitałowej LOTOS poprzez systematyczne spotkania oraz zaangażowanie pracowników Spółek w Program Motywacyjny oraz organizację dni BHP.

Hierarchia kontroli to system reguł, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, eliminację zagrożeń i minimalizację ryzyka. Dzięki jasnemu ujęciu sposobów reagowania, pracownicy mogą kontrolować potencjalne zagrożenia.  Każda kontrola w hierarchii jest uważana za mniej skuteczną niż poprzednia. Priorytetem jest wyeliminowanie zagrożenia, które jest najskuteczniejszym sposobem kontrolowania ryzyka.

Wytyczne Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z 2001 r. I ISO 45001: 2018 wymieniają następujące środki zapobiegawcze i ochronne w następującym porządku priorytetu:

 • wyeliminować zagrożenie / ryzyko;
 • zastąpić zagrożenie / ryzyko mniej niebezpiecznymi procesami, operacjami, materiałami lub sprzętem;
 • kontrolować zagrożenie / ryzyko u źródła, korzystając z kontroli technicznych lub środków organizacyjnych;
 • minimalizować zagrożenie / ryzyko poprzez projektowanie bezpiecznych systemów pracy, które obejmują administracyjne środki kontroli;
 • w przypadku gdy ryzyko zbiorowe / ryzyko nie może być kontrolowane za pomocą środków zbiorowych, należy zapewnić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, w tym odzież (bezpłatnie) a także wdrożyć środki w celu zapewnienia ich użytkowania i konserwacji.
 • 403-5
 • 403-6

Jednym z istotnych elementów przyczyniających się do bezpieczeństwa w miejscu pracy jest odpowiedzialny i w pełni świadomy zagrożeń pracownik. Dlatego też Grupa Kapitałowa LOTOS kładzie duży nacisk na działania profilaktyczne i informacyjne. Spółka organizuje szkolenia oraz wdraża programy prewencyjne mające na celu minimalizację skutków chorób wśród pracowników firmy. Pracownicy, stażyści i praktykanci przechodzą szkolenia wstępne BHP, zgodnie z treścią i tematyką określoną w programach szkoleń.

Pracownicy Grupy LOTOS niezależnie od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy odbywają szkolenia wstępne i okresowe. Podczas szkoleń okresowych BHP oprócz kursu teoretycznego uczestniczą również w praktycznych ćwiczeniach gaszenia pożarów przy użyciu sprzętu gaśniczego (trenażer pożarowy) oraz udzielania pierwszej pomocy. W zależności od grupy zawodowej, pracownicy przechodzą w ramach szkoleń okresowych szkolenia w formie e-learningu (grupy administracyjne, inżynieryjno-techniczne, kierownicze). Szkolenia okresowe BHP dla grupy robotniczej, zgodnie z wymogami prawa, pracownicy odbywają w formie stacjonarnej. Jako, że większość pracowników na stanowiskach robotniczych wykonuje prace szczególnie niebezpieczne, szkolenia te odbywają się corocznie. System szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy to nie tylko szkolenia obowiązkowe BHP wynikające z przepisów prawa.

W ramach doskonalenia umiejętności praktycznych oraz podniesienia bezpieczeństwa prowadzenia ćwiczeń praktycznych z zakresu użycia gaśnic i gaszenia pożaru używa się trenażera pożarowego. Urządzenie posiada funkcję zdalnego sterowania płomieniem oraz system ciągłego uzupełniania symulatorów gaśnic, co w znacznym stopniu usprawnia przeprowadzenie szkoleń. Symulowany przez urządzenie pożar jest bardziej realistyczny niż w starszej wersji symulatora. Ponadto dzięki makietom możliwe jest symulowanie pożarów: silnika, regału, monitora, drewna i kosza na śmieci.

Edukacja pracowników produkcji podczas dni rezerwowych „R” stanowi istotny element podnoszenia kwalifikacji pracowników. W każdym cyklu odbywają się szkolenia z różnej tematyki, np.: kanału krzyżowego, ochrony przeciwpożarowej, eksploatacji rusztowań (prowadzone przez PIGR), przestrzeni zamkniętych, skutków nałogu palenia papierosów (LUXMED), wypadków przy pracy podczas eksploatacji urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych (UDT), praktycznego użycia defibrylatora (EMERGENCY). Podczas tych spotkań służba BHP prowadzi również szkolenia z tematyki dot. nowych standardów postępowania, wdrażanych procedur, analizy wypadków przy pracy czy zidentyfikowanych sytuacji niebezpiecznych. Tematyka jest dobierana w zależności od potrzeb, również z zakresu wskazywanego przez samych pracowników.

Dla pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS uruchomiono platformę e-learningową. Dzięki temu pracownicy mają dostęp do szeregu kursów obligatoryjnych, jak i fakultatywnych. W ramach szkoleń obligatoryjnych pracownicy LOTOSU zostali zobowiązani do odbycia instruktażu z wdrożonych w Grupie Kapitałowej LOTOS Złotych zasad bezpieczeństwa pracy, szkoleń okresowych BHP, kultury bezpieczeństwa pracy. W ramach szkoleń fakultatywnych pracownicy mają dostęp do kursów z zakresu profilaktyki zdrowia, stresu czy BHP podczas pracy zdalnej.

Szkolenia miały na celu usystematyzowanie wiedzy z zakresu metod analiz ryzyka dla inżynierów, którzy związani są z obszarem produkcji (jak np. koordynacja produkcji, bezpieczeństwo procesowe, bezpieczeństwo pracy czy zarządzanie ryzykiem). Wiedza ta pozwoli na sprawne i efektywne przeprowadzanie analiz ryzyka.

Organizowane wspólnie przez Pomorską Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej i Grupę LOTOS na terenie rafinerii w Gdańsku. Podczas ćwiczeń realizowane są różne scenariusze postępowania na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej.

Odbywane systematycznie w obszarze produkcyjnym, z udziałem m.in. obsługi instalacji/załogi, wykonawców, jednostek LOTOS Straż i  LOTOS Ochrona. Ćwiczenia mają na celu praktyczną weryfikację wiedzy i analizę scenariuszy możliwych zdarzeń awaryjnych, sposobów postępowania i reagowania w przypadku potencjalnego zagrożenia np.: rozszczelnienia i wycieku substancji chemicznych, pożaru zbiornika z dachem stałym.

Informowanie wykonawców za pośrednictwem szkoleń bezpośrednich lub e-learningu w zakresie „Ogólnych zasad bezpieczeństwa na terenie Grupy LOTOS oraz „Zasad BHP dla kontrahentów w czasie postoju remontowego”. Z uwagi na obserwowaną rosnącą liczbę wykonawców (obcokrajowców), e-szkolenia przygotowywane są w pięciu wersjach językowych. Ułatwia to komunikację oraz przyczynia się do zwiększenia efektywności szkoleń.

W ramach uzupełniania wiedzy prowadzi się szereg szkoleń dodatkowych. Są to m.in. webinary
z zakresu profilaktyki zdrowia, bezpieczeństwa i organizacji pracy, szkolenia dla zespołu ratowników pierwszej pomocy pionu produkcji, szkolenia z zakresu prawidłowego użytkowania defibrylatorów AED dostępnych na terenie Grupie LOTOS S.A.

Spółki Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A w trosce o zdrowie pracowników i zapewnienia im łatwego dostępu do szerokiego zakresu usług medycznych, podjęły współpracę z klinikami LUX MED, przychodniami PROMEDIS i Medycyny Rodzinnej. Z pakietu usług medycznych może korzystać każdy pracownik posiadający abonament, który uprawnia do bezpłatnych wizyt lekarskich. Wartość abonamentu medycznego opłacanego przez pracodawcę jest doliczana co miesiąc do przychodu pracownika i podlega opodatkowaniu oraz potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne. Korzystanie z dodatkowej opieki medycznej jest dobrowolne. Występuje również możliwość objęcia opieką medyczną rodziny pracownika.

W ramach profilaktyki zdrowia pracowników, Grupa LOTOS organizuje wydarzenia profilaktyczne, m.in. Dni BHP. Pandemia koronawirusa spowodowała, że wielu ludzi zostało pozbawionych dostępu do opieki zdrowotnej oraz różnego rodzaju badań, dlatego zorganizowane XII Dni BHP skupiły się wokół profilaktyki prozdrowotnej. Pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS mieli okazję sprawdzić stan swojego zdrowia wykonując następujące badania: poziom glukozy, cholesterolu, markery nowotworowe, spirometrię, gęstość kości, mammografię oraz wskaźnik kostka-ramię (ABI). Uczestnicy skorzystali również z konsultacji z fizjoterapeutą oraz dietetykiem i rozluźnili spięte mięśnie podczas masaży biurowych. Dodatkowo w czasie wydarzenia zorganizowany został II bieg po rafinerii.  Swoje siły sprawdziło 151 uczestników, którzy przebiegli trasę o długości 3,8 km. XII Dni BHP to także webinaria, warsztaty z fizjoterapeutą i ratownikiem medycznym. Podczas tegorocznej edycji uczestnicy mieli również okazję by spotkać gościa specjalnego, żeglarza Piotra Myszkę, który poprowadził wykład: „Droga do sukcesu i dobre nawyki”.

W ramach działań minimalizujących zagrożenie związane z pandemią COVID-19 spółki Grupy Kapitałowej kierują swoich pracowników na testy diagnostyczne w kierunku Covid-19, tak aby pracownicy wracający z izolacji lub kwarantanny czuli się bezpiecznie i mieli pewność całkowitego powrotu do zdrowia.

 • 403-7

Zgodnie z obowiązującą Strategią biznesową bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia pracowników własnych, jak i współpracujących, należy do priorytetów Grupy Kapitałowej LOTOS. Szczególnie wysoka ranga jest nadawana działaniom mającym na celu utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, minimalizowanie występujących zagrożeń, obniżanie wypadkowości, zapobieganie/łagodzenie znaczących negatywnych skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, które to bezpośrednio związane są z działalnością operacyjną, produktami i usługami. Cele te realizowane są m.in. poprzez zapewnienie właściwej organizacji środowiska pracy i ergonomii na stanowiskach pracy, systematyczne wykonywanie badań środowiskowych, stosowanie najlepszych możliwych zabezpieczeń indywidualnych oraz zbiorowych na stanowiskach pracy, dopasowanych bezpośrednio do pracownika, stosowanie najlepszych możliwych zabezpieczeń procesowo-technicznych (BAT), doskonalenie systemu identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka w układzie człowiek – maszyna – otoczenie, prowadzenie systematycznej działalności doradczo – nadzorczo – kontrolnej, organizowanie praktycznych szkoleń i warsztatów tematycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników jak i podnoszenie świadomości i zaangażowania pracowników wpływające na wzrost kultury bezpieczeństwa pracy.

Spółka traktuje Bezpieczeństwo Pracy jak inwestycję. Dzięki inwestowaniu w ludzi i mienie, osiągane są korzyści przekładające się m.in. na: poprawę warunków pracy, minimalizację wypadków przy pracy, obniżenie wartości wskaźników bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, eliminację czynników uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy, eliminację zagrożeń i pojawiających się nieprawidłowości, zwiększenie świadomości i zaangażowania pracowników, podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników, wzrost zadowolenia pracowników – „komfort bezpiecznej pracy”, zmniejszenie kosztów prowadzenia firmy i zakłóceń w pracy, zwiększenie poziomu zaufania inwestorów i ubezpieczycieli oraz pracowników do pracodawcy, wzmocnienie wizerunku marki i jej wartości, pozytywny wpływ na reputację firmy, zmniejszenie narażenia na karne lub cywilne procesy sądowe, możliwość porównywania się z  najlepszymi (liderami HSE) w branży rafineryjnej – „benchmarking”.

W ramach określonych ryzyk korporacyjnych Grupy LOTOS wyznaczono ryzyka związane z bezpieczeństwem pracy oraz zapobieganiem chorobom zawodowym. Główne ryzyko dotyczy wystąpienia chorób zawodowych spowodowane działaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy, skutkujące utratą wizerunku i dodatkowymi kosztami. Ryzyko to jest szacowane zgodnie z przyjętą metodologią, podlega systematycznemu monitorowaniu, a dla jego minimalizacji uruchamia się szereg zadań umożliwiających jego ograniczanie.

 • 403-9

W 2021 roku w Grupie Kapitałowej LOTOS miało miejsce 47 wypadków. Wszystkie wypadki były wypadkami indywidualnymi. Większość miała związek z obsługą maszyn i urządzeń oraz poruszaniem się pieszo.

W 2021 roku zarówno wśród pracowników Grupy LOTOS S.A. jak i wśród wykonawców nie odnotowano wypadków ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych. Nie miały miejsce również zdarzenia wypadkowe, które doprowadziły do poważnych urazów. Wszystkie zdarzenia były dokładnie analizowane w celu identyfikacji przyczyn źródłowych oraz określenia działań zmierzających do ich eliminacji w przyszłości.

 • 403-10

W 2021 roku nie odnotowano żadnych nowych zgłoszeń podejrzenia lub uznania choroby zawodowej wśród pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS.

Wyniki wyszukiwania