List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo, 

za nami kolejny rok pracy w trudnym otoczeniu makroekonomicznym, wynikającym z zaburzeń światowej gospodarki,
która zmagała się ze skutkami pandemii COVID-19. Pomimo tak zmiennych warunków w wymagającej branży, Grupa
Kapitałowa LOTOS jest w stabilnej sytuacji finansowej, zachowując dyscyplinę bilansową.

Na wynik finansowy w 2021 roku złożyły się zarówno zyski w segmencie wydobywczym, jak i w segmencie produkcji
oraz handlu. Po raz kolejny Grupa LOTOS wygenerowała również wysokie przepływy z działalności operacyjnej.
Jednocześnie dalszemu obniżeniu uległo zadłużenie finansowe całej grupy kapitałowej.

Warto nadmienić, iż w ubiegłym roku rozpoczęliśmy skomplikowany i wymagający proces modernizacji działającej
w Gdańsku rafinerii. Wiązało się to z dwumiesięcznym postojem remontowym zakładu. Także w 2021 roku do naszej
rafinerii trafiła pierwsza na świecie instalacja filtracyjnego oczyszczania UCO oraz uruchomiony został nowy nalewak
bramowy.

Kontynuowaliśmy również nasze założenia rozwojowe. Uruchomiliśmy kolejne przedsięwzięcie inwestycyjne – Projekt
Hydrokrakingowego Bloku Olejowego, którego celem jest dalsza poprawa ekonomiki przerobu ropy naftowej.

Podsumowując ubiegły rok należy także wspomnieć o działalności wydobywczej. Spółka LOTOS Norge na podstawie
decyzji administracji norweskiej otrzymała trzy nowe licencje poszukiwawczo-wydobywcze. W lipcu skumulowane
wydobycie ropy z bałtyckiego złoża B8 przekroczyło milion ton. Natomiast pod koniec grudnia ubiegłego roku
w Rotterdamie rozładowano pierwszą dostawę ropy z uruchomionego dwa miesiące wcześniej złoża Yme.

Tak jak dotychczas Grupa LOTOS realizowała działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, podejmując
wiele projektów wspierających społeczność lokalną, wydarzenia kulturalne oraz działalność naukową.

W momencie publikacji niniejszego raportu oczy wszystkich nas skupione są na dramatycznych wydarzeniach, jakie mają miejsce za naszą wschodnią granicą.

Wzmagająca się niepewność na światowych rynkach surowców udowadnia, że jedynie największe podmioty o zdywersyfikowanej działalności będą w stanie sprostać wielu nowym wyzwaniom, w szczególności tym z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

W tym kontekście, w imieniu Zarządu Grupy LOTOS, chciałabym szczególnie podziękować za zaufanie Akcjonariuszom,
którzy zaakceptowali podjęcie działań niezbędnych do realizacji środków zaradczych wynikających z warunkowej
decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN Orlen kontroli nad Grupa LOTOS. W oparciu o powyższą
decyzję udało się z sukcesem dokonać integracji aktywów rafineryjnych w ramach spółki LOTOS Asfalt, co w zakresie
skali skomplikowania było zdarzeniem bez precedensu dla naszego przedsiębiorstwa.

Moje wyrazy uznania kieruję do naszej profesjonalnej kadry za trud i zaangażowanie włożone w realizację wszystkich
przedsięwzięć, które przełożyły się na satysfakcjonujące wyniki i skuteczne osiągnięcie zakładanych rezultatów.

Z poważaniem,

Zofia Paryła
Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Wyniki wyszukiwania