• 102-1
 • 102-5
 • 102-40
 • 102-42
 • 102-45
 • 102-50
 • 102-51
 • 102-52

Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS dostarcza interesariuszom rzetelnych i pełnych informacji o naszej działalności. Raport jest publikowany w cyklu rocznym w formie raportu zintegrowanego. Niniejszy raport zawiera informacje dotyczące okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Ostatni raport zintegrowany został opublikowany w czerwcu 2021 roku. Treści zawarte w niniejszej publikacji pojawiły się częściowo w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych Grupy LOTOS i jej grupy kapitałowej opublikowanym 23 marca 2022 r. Poprzednie oświadczenie  zostało opublikowane w dniu 12 marca 2021 r.

 • 102-48
 • 102-49
 • 102-54
 • 102-56

Zintegrowany Raport Grupy Kapitałowej LOTOS za 2021 rok został sporządzony zgodnie ze standardem raportowania Global Reporting Initiative (GRI Standards) w wersji Core oraz z Ustawą o rachunkowości (art. 49b oraz art. 55 ust 2b–2e). W niniejszym raporcie zmianę wobec poprzednich lat stanowi zastosowanie wybranych wskaźników GRI w wersji z 2018 r. W raporcie uwzględnione zostały też wytyczne Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) na temat raportowania kwestii środowiskowych. Rekomendacje TCFD zostały opracowane przez grupę powołaną przez Financial Stability Board (FSB) oraz są najszerzej akceptowanymi i popieranymi przez instytucje finansowe wytycznymi skierowanymi do spółek w zakresie raportowania zagadnień związanych ze zmianą klimatu. W raporcie nie zostały dokonane żadne korekty względem zawartości poprzednich raportów. Raport nie został poddany zewnętrznej weryfikacji.

 • 102-46

W celu dokonania wyboru wskaźników przeprowadzona została analiza istotności uwzględniająca zarówno opinie interesariuszy zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Analiza była realizowana w lutym 2022 roku. W oświadczeniu uwzględniono tematy szczególnie ważne dla otoczenia firmy. Interesariusze spółki wypełnili ankiety online. Ankieta pozwoliła wskazać tematy szczególnie ważne dla poszczególnych grup. Tematy najwyżej ocenione przez interesariuszy zostały uwzględnione w treści raportu. Do udział w ankiecie zaproszono blisko 200 przedstawicieli pracowników, partnerów biznesowych, analityków, mediów, ośrodków naukowych. Dodatkowe informacje na temat działalności biznesowej, wyników finansowych oraz działań społecznych i środowiskowych Grupy Kapitałowej LOTOS udostępniane są na stronie internetowej www.lotos.pl oraz www.odpowiedzialny.lotos.pl

Istotne aspekty ważne dla firmy i otoczenia uwzględnione w raporcie:

 • 102-44

Istotne aspekty ważne dla firmy i otoczenia uwzględnione w raporcie za rok 2021

Temat Perspektywa firmy Perspektywa otoczenia
Wyniki finansowe 4,4 4,6
Zapobieganie korupcji (szkolenia, identyfikowanie i rozwiązywanie ewentualnych incydentów) 3,8 3,9
Działania na rzecz zapobiegania nieuczciwej konkurencji i praktykom monopolistycznym 3,8 3,8
Wykorzystywane przez firmę surowce i materiały 4,1 3,8
Zużycie energii, sposoby redukcji zużycia energii 4,3 4,1
Pobór i zużycie wody, informacje na temat odprowadzanych ścieków 4,1 3,8
Emisje gazów cieplarnianych oraz sposoby ich redukowania 4,2 3,9
Działania zapobiegające zmianom klimatycznym (w szerszej perspektywie, plany, strategie) 3,9 4,0
Zgodność z regulacjami środowiskowymi 4,0 3,6
Informacje o odpadach i sposobach ich zagospodarowania 4 3,7
Zatrudnienie w firmie (rotacja, benefity pracownicze) 4,2 4,4
Bezpieczeństwo i higiena pracy 4,3 4,2
Szkolenia i edukacja pracowników, wspieranie 4,3 4,3
Różnorodność i równość szans kobiet i mężczyzn w dostępie do stanowisk i w wynagrodzeniach 4,1 3,5
Komunikacja z pracownikami (w tym informowanie pracowników przez Zarząd o kwestiach ważnych dla firmy) 4,3 4,4
Angażowanie społeczności lokalnej w działania społeczne prowadzone przez firmę 3,6 3,8
Działania firmy na rzecz społeczeństwa, rynku lokalnego, infrastruktury itp. 3,7 3,9
Przygotowanie na wypadek zagrożeń ludności, w tym procedury i zasoby 4 4,1
Zdrowie i bezpieczeństwo klientów 3,8 3,6
Źródło: Materiały Grupy Kapitałowej LOTOS

Dodatkowe informacje na temat działalności biznesowej, wyników finansowych oraz działań społecznych i środowiskowych Grupy Kapitałowej LOTOS udostępniane są na stronie internetowej – www.lotos.pl oraz www.odpowiedzialny.lotos.pl

Raport jest dostępny pod adresem https://raportroczny.lotos.pl/.

 • 102-3

Korespondencję należy kierować na adres głównej siedziby Spółki:

Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

 • 102-53

Pytania kierować można do Działu Komunikacji Zewnętrznej Grupy LOTOS S.A. na adres: media@grupalotos.pl lub telefonicznie pod numerem: (58) 308 72 29.

Wymóg Ustawy o Rachunkowości Rozdział
Model biznesowy (Art. 49b ust. 2 pkt 1) 13.2.1.
Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności (Art. 49b ust. 2 pkt 2) 13.1.
Polityki w obszarach niefinansowych i ich rezultaty (Art. 49b ust. 2 pkt 3):
obszar środowiskowy 13.3.
obszar pracowniczy 13.5.
obszar społeczny 13.4.
obszar praw człowieka 13.4.6
obszar przeciwdziałania korupcji 13.5.2.
Procedury należytej staranności (Art. 49b ust. 2 pkt 4) 13.5.3
Istotne ryzyka niefinansowe i sposób zarządzania nimi (Art. 49b ust. 2 pkt 5) 13.3.3.
Źródło: Materiały Grupy Kapitałowej LOTOS

Indeks wskaźników GRI

 • 102-55

Kategoria wskaźnika Wskaźnik Opis Miejsce w raporcie 
GRI 102: Wskaźniki podstawowe
1. Profil Organizacji 102-1 Nazwa organizacji
102-2 Aktywność, marki, produkty i usługi
102-3 Lokalizacja siedziby
102-4 Lokalizacje operacji
102-5 Forma własności i struktura prawna
102-6 Obsługiwane rynki
102-7 Skala operacji
102-8 Informacje o pracownikach i innych świadczących pracę
102-9 Łańcuch dostaw
102-10 Znaczące zmiany w organizacji łańcucha dostaw
102-11 Zasada ostrożności
102-12 Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację
102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach
2. Strategia 102-15 Kluczowe czynniki wpływu, ryzyka oraz szanse
3. Etyka i spójność 102-16 Wartości, zasady, standardy i normy postępowania
102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
4. Zarządzanie 102-18 Struktura zarządcza
102-19 Organy delegujące
102-20 Organy zarządcze odpowiedzialne za obszary ESG
102-22 Skład najwyższych ciał zarządczych
102-23 Przewodniczący najwyższego organu zarządczego
102-24 Procedury wyboru najwyższych organów zarządczych
102-28 Metody oceny skuteczności najwyższych struktur zarządczych
5.Zaangażowanie interesariuszy 102-40 Lista grup interesariuszy
102-41 Odsetek wszystkich pracowników objętych układem zbiorowym
102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację
102-43 Podejście do zaangażowania interesariuszy
102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy
6.Praktyki raportowania 102-45 Podmioty ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych
102-46 Definiowanie zawartości i granic raportu
102-48 Korekty informacji
102-49 Zmiany w raportowaniu
102-50 Okres raportowania
102-51 Data ostatniego raportu
102-52 Cykl raportowy
102-53 Osoba do kontaktu
102-54 Oświadczenie zgodności ze standardem GRI
102-55 Indeks treści GRI
102-56 Zewnętrzna weryfikacja

Stopień raportowania Miejsce w raporcie
Aspekty ekonomiczne
GRI 201 Wyniki ekonomiczne 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
201-2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych Pełny
GRI 202 Obecność rynkowa 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
202-1 Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności Brak danych
GRI 203 Pośredni wpływ ekonomiczny 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny (rozwój obszarów ubogich, dostępność produktów i usług dla osób o niskich dochodach, miejsca pracy w łańcuchu dostaw) Pełny
GRI 205 Przeciwdziałanie korupcji 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
205-1 Jednostki oceniane w związku z ryzykiem korupcji Pełny
205-2 Komunikacja i szkolenia z procedur i polityk antykorupcyjnych Częściowy
205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania Pełny
GRI 206-1 Zachowania antykonkurencyjne 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
206-1 Kroki prawne podjęte wobec organizacji z powodu naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych Pełny
Aspekty środowiskowe
GRI 301 Surowce i materiały 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
301-1 Surowce zużyte według objętości i masy Pełny
GRI 302 Energia 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
302-1 Zużycie energii wewnątrz organizacji Pełny
302-3 Intensywność energetyczna Pełny
302-4 Redukcja w konsumpcji energii Pełny
GRI 303 Woda i ścieki
GRI 103: Podejście zarządcze 103-1 Objaśnienia granic raportowania
103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
303-1 Interakcje z wodą jako zasobem wspólnym Pełny
303-2 Zarządzanie wodą i zużyciem wody Pełny
303-3 Pobór wody Pełny
303-4 Zrzut ścieków Pełny
GRI 304 Bioróżnorodność 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
304-1 Kolizja lokalizacji operacji z obszarami cennymi pod względem bioróżnorodności Pełny
GRI 305 Emisje 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
305-1 Bezpośrednie emisje GHG (Scope 1) Pełny
305-2 Niebezpośrednie emisje GHG (Scope 2) Pełny
305-4 Intensywność emisyjna Pełny
305-5 Redukcja w emisjach GHG Pełny
305-6 Emisje substancji zubażających warstwę ozonową (ODS) Pełny
305-7 Tlenki azotu (NOX), Tlenki siarki (SOX) i inne Pełny
GRI 306 Odpady 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
306-1 Wytwarzanie odpadów i znaczące skutki związane z odpadami Nie dotyczy
306-2 Zarządzanie znaczącymi skutkami związanymi z odpadami Częściowy
306-3 Wytworzone odpady Pełny
OG7 Ilość powstałych odpadów wiertniczych (płuczki wiertniczej oraz zwiercin) oraz sposoby postępowania z nimi i ich utylizacji
GRI 307 Regulacje dot. ochrony środowiska 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
307-1 Przypadki braku zgodności z normami i regulacjami w obszarze środowiskowym Pełny
Aspekty społeczne
GRI 401 Zatrudnienie 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
401-1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region Pełny
GRI 402 Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
402-1 Minimalne wyprzedzenie z jakim organizacja informuje o istotnych zmianach operacyjnych Pełny
GRI 403 BHP 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
403-1 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Pełny
403-2 Proces identyfikacji ryzyka i zagrożeń oraz postępowania w przypadku wystąpienia incydentów Pełny
403-3 Medycyna pracy Pełny
403-4 Zaangażowanie, konsultacje oraz komunikacja z pracownikami w zakresie BHP Pełny
403-5 Szkolenia pracownicze w zakresie BHP Pełny
403-6 Promocja zdrowego trybu życia wśród pracowników Pełny
403-7 Zapobieganie i łagodzenie wpływów z obszaru BHP bezpośrednio związanych z charakterem działalności Pełny
403-8 Osoby świadczące pracę objęte polityką BHP organizacji Pełny
403-9 Wypadki w miejscu pracy Pełny
403-10 Choroby zawodowe Pełny
GRI 404 Szkolenia i edukacja 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika Pełny
404-2 Programy wspierające rozwój i doskonalenie umiejętności pracownika Pełny
404-3 Procent pracowników otrzymujących regularne oceny skuteczności i rozwoju karierowego Pełny
GRI 405  Różnorodność i równe szanse 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
405-1 Różnorodność w ciałach zarządczych i wśród pozostałych pracowników Pełny
GRI 406 Niedyskryminowanie 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych działań naprawczych Pełny
GRI 416 Zdrowie i bezpieczeństwo klientów 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
416-1 Wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo klienta Pełny
Bezpieczeństwo procesowe
GRI 416 Zdrowie i bezpieczeństwo klientów OG13 Liczba zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa procesów, według rodzaju działalności

Zgodność z rekomendacjami TCFD

Rekomendacje Task Force on Climate-Related Financial Disclosures Miejsce w raporcie
ŁAD KORPORACYJNY
Opis nadzoru zarządu nad ryzykami i szansami związanymi z klimatem. Strategia wobec zmian klimatu
Opis roli kadry zarządzającej w procesie oceny i zarządzania ryzykami oraz szansami związanymi z klimatem. Strategia wobec zmian klimatu
STRATEGIA
Opis ryzyk i szans związanych z klimatem, które organizacja zidentyfikowała w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Szanse i ryzyka związane ze zmianami klimatu
Opis wpływu ryzyk i szans związanych z klimatem na działalność biznesową, strategię i finanse organizacji. Szanse i ryzyka związane ze zmianami klimatu
Opis odporności modelu biznesowego i strategii organizacji w różnych scenariuszach związanych z klimatem (w tym w scenariuszu uwzględniającym wzrost średnich temperatur o dwa lub mniej stopni Celsjusza). Zagadnienie nieraportowane
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Opis procesów identyfikacji i oceny ryzyk związanych z klimatem. Szanse i ryzyka związane ze zmianami klimatu
Opis procesów zarządzania ryzykami związanymi z klimatem. Szanse i ryzyka związane ze zmianami klimatu
Opis sposobu integracji procesów identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykami związanymi z klimatem w ramach ogólnego zarządzania ryzykiem w organizacji. Szanse i ryzyka związane ze zmianami klimatu
WSKAŹNIKI I CELE
Wskaźniki wykorzystywane przez organizację do oceny ryzyk i szans związanych z klimatem zgodnie ze strategią i procesami zarządzania ryzykiem. Szanse i ryzyka związane ze zmianami klimatu
Emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1, 2 i, jeśli ma to znaczenie, 3 oraz opis powiązanych z nimi ryzyk. (w zakresie Scope 1 i 2) Emisje do atmosfery
Opis wyznaczonych przez organizację celów służących zarządzaniu ryzykami i szansami związanymi z klimatem oraz wyniki realizacji tych celów. Strategia wobec zmian klimatu

Wyniki wyszukiwania