Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Nota Kapitał podstawowy Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Różnice kursowe z przeliczenia Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem
1 stycznia 2021 184,9 2.228,3 (24,4) 9.078,0 106,9 11.573,7 0,1 11.573,8
Zysk/(Strata) netto 9.10 3.211,8 3.211,8 3.211,8
Inne całkowite dochody/(straty) netto (28,9) (10,0) 5,4 41,8 8,3 8,3
Całkowite dochody/(straty) ogółem (28,9) (10,0) 3.217,2 41,8 3.220,1 3.220,1
31 grudnia 2021 184,9 2.228,3 (53,3) (10,0) 12.295,2 148,7 14.793,8 0,1 14.793,9
1 stycznia 2020 184,9 2.228,3 (203,6) 10.415,5 90,2 12.715,3 0,1 12.715,4
Zysk/(Strata) netto 9.10 (1.146,2) (1.146,2) (1.146,2)
Inne całkowite dochody/(straty) netto 179,2 (6,4) 16,7 189,5 189,5
Całkowite dochody/(straty) ogółem 179,2 (1.152,6) 16,7 (956,7) (956,7)
Dywidenda (184,9) (184,9) (184,9)
31 grudnia 2020 184,9 2.228,3 (24,4) 9.078,0 106,9 11.573,7 0,1 11.573,8

Wyniki wyszukiwania