Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Nota 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu 10.1 9.343,5 9.466,9
Aktywa niematerialne segmentu produkcji i handlu 10.1 192,9 161
Rzeczowe aktywa trwałe segmentu wydobywczego 10.1 3.540,5 2.923,1
Aktywa niematerialne segmentu wydobywczego 10.1 417,3 313,8
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 10.2 28,0 26,1
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 9.9.3 189,7 384,2
Pochodne instrumenty finansowe 10.11 135,2 1,2
Udziały i akcje 10.5 297,4 309,8
Udzielone pożyczki 10.4 210,3 195,9
Pozostałe aktywa długoterminowe 10.3 170,8 178,1
Aktywa trwałe razem 14.525,6 13.960,1
Aktywa obrotowe
Zapasy 10.6 5.611,7 3.495,7
– w tym zapasy obowiązkowe 3.409,3 2.135,1
Należności z tytułu dostaw i usług 10.3 2.648,5 1.693,9
Należności z tytułu podatku dochodowego 27,1 180,9
Pochodne instrumenty finansowe 10.11 81,5 65,9
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 10.3 498,3 314,3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10.7 2.572,1 2.145,6
Aktywa obrotowe razem 11.439,2 7.896,3
Aktywa razem 25.964,8 21.856,4
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy 10.8.1 184,9 184,9
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 10.8.2 2.228,3 2.228,3
Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych 10.8.3 (53,3) (24,4)
Kapitał z aktualizacji wyceny (10,0)
Zyski zatrzymane 12.295,2 9.078,0
Różnice kursowe z przeliczenia 148,7 106,9
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 14.793,8 11.573,7
Udziały niekontrolujące 0,1 0,1
Kapitał własny razem 14.793,9 11.573,8
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz leasing 10.9 2.191,1 2.717,7
Pochodne instrumenty finansowe 10.11 1,1 1
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 9.9.3 556,7 144,5
Świadczenia pracownicze 10.12 236,9 230,2
Pozostałe zobowiązania i rezerwy 10.13 1.447,7 1.420,5
Zobowiązania długoterminowe razem 4.433,5 4.513,9
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz leasing 10.9 1.048,1 1.355,8
Pochodne instrumenty finansowe 10.11 31 18,5
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 10.13 2.360,1 1.636,0
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 534,7 134,2
Świadczenia pracownicze 10.12 200,7 196,1
Pozostałe zobowiązania i rezerwy 10.13 2.562,8 2.428,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem 6.737,4 5.768,7
Zobowiązania razem 11.170,9 10.282,6
Kapitał własny i zobowiązania razem 25.964,8 21.856,4

Wyniki wyszukiwania