Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

(sporządzone metodą pośrednią)

Nota 2021 2020
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(Strata) netto 3.211,8 (1.146,2)
Korekty: (254,5) 4.338,1
Podatek dochodowy 9.9.1 1.244,7 (506,6)
Udziały w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności 10.2 (4,6) 1,9
Amortyzacja 9.2 1.049,0 1.089,9
(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych 112,7 182,8
Odsetki i dywidendy 134,7 159,4
(Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej 18,9 142,2
Odpisy/(Odwrócenie) odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych 9.4; 9.5 (124,9) 904,8
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych 9.6 (242,7) (65,7)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności z tytułu dostaw i usług (954,6) 915,2
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu pozostałych aktywów (192,6) 24,5
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów (2.117,1) 1.358,2
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług 724,1 (304,7)
Zwiększenie stanu pozostałych zobowiązań i rezerw 80,0 399,5
Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych 17,9 36,7
Podatek dochodowy zapłacony (60,0) (322,0)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.897,3 2.869,9
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Dywidendy otrzymane 3,6 2,4
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych 10,7 4,5
Sprzedaż aktywów przeznaczonych do sprzedaży 2,3
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych (1.048,0) (895,4)
Wniesienie wkładów pieniężnych – wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 10.2 (2,9) (7,0)
Nabycie udziałów (300,0)
Udzielone pożyczki (200,0)
Depozyty zabezpieczające 102,0 1,7
Środki przeznaczone na koszty przyszłej likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego (3,4) (28,7)
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych 78,9 34,0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (856,8) (1.388,5)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów 10.9 558,6 74,4
Otrzymane dotacje 29,5 15,0
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 10.9 (1.648,5) (571,5)
Wykup obligacji 10.9 (21,9)
Zapłacone odsetki 10.9 (118,5) (196,8)
Zapłacone dywidendy (184,9)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 10.9 (220,6) (214,6)
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych 26,9 (11,4)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1.394,5) (1.089,8)
Przepływy pieniężne netto razem 646,0 391,6
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2,7 15,2
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 648,7 406,8
Środki pieniężne na początek okresu 1.923,4 1.516,6
Środki pieniężne na koniec okresu 10.7 2.572,1 1.923,4

Wyniki wyszukiwania