Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Nota 2021 2020
Przychody ze sprzedaży 9.1 33.123,6 20.908,6
Koszt własny sprzedaży 9.2 (26.775,1) (19.441,7)
Zysk na sprzedaży 6.348,5 1.466,9
Koszty sprzedaży 9.2 (1.455,3) (1.412,9)
Koszty ogólnego zarządu 9.2 (553,7) (521,0)
Pozostałe przychody 9.4 231,0 80,3
Pozostałe koszty 9.5 (87,1) (1.005,4)
(Strata)/Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności 9.8 (5,5) (4,7)
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) 4.477,9 (1.396,8)
Przychody finansowe 9.6 261,9 125,8
w tym przychody z tytułu odsetek obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej 9.6 16,3 9,6
Koszty finansowe 9.7 (288,7) (370,5)
(Strata)/Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości pożyczek 9.8 0,8 (9,4)
Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności 10.2 4,6 (1,9)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 4.456,5 (1.652,8)
Podatek dochodowy od osób prawnych 9.9.1 (1.244,7) 506,6
Zysk/(Strata) netto 3.211,8 (1.146,2)
Inne całkowite dochody/(straty)
Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do wyniku: 12,9 195,9
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 41,8 16,7
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych 10.8.3 (35,7) 221,2
Podatek dochodowy dotyczący zabezpieczenia przepływów pieniężnych 9.9.1 6,8 (42,0)
Pozycje, które w przyszłości nie zostaną zreklasyfikowane do wyniku: (4,6) (6,4)
Zyski/(Straty) z tytułu inwestycji w instrumenty kapitałowe 11.1.3 (12,3)
Zyski/(Straty) aktuarialne z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia 10.12 6,6 (7,8)
Podatek dochodowy 9.9.1 1,1 1,4
Inne całkowite dochody/(straty) netto 8,3 189,5
Całkowite dochody/(straty) ogółem 3.220,1 (956,7)
Zysk/(Strata) netto przypisany:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 9.10 3.211,8 (1.146,2)
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3.220,1 (956,7)
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję (w złotych)
Średnia ważona liczba akcji w milionach sztuk 9.10 184,9 184,9
– podstawowy/(a) 9.10 17,4 (6,2)
– rozwodniony/(a) 9.10 17,4 (6,2)

Wyniki wyszukiwania