Strategia „Stabilizacja i Bezpieczny Rozwój”

Głównym celem Strategii Grupy LOTOS jest stabilizacja i bezpieczny rozwój Grupy Kapitałowej. Jako jedna z wiodących firm w Polsce i znaczący koncern energetyczny Spółka dąży do osiągnięcia pozycji:

optymalnie zintegrowanego pionowo producenta paliw i produktów chemicznych wysokiej jakości

dostawcy wyspecjalizowanych usług logistycznych i serwisowych

lidera wdrożeń innowacji w obrębie podstawowej działalności, dla zapewnienia stabilnego wzrostu wartości Grupy LOTOS S.A. dla akcjonariuszy.

Spółka realizuje pięć głównych celów strategicznych:

 • efektywne wykorzystanie aktywów w całym łańcuchu wartości: w tym optymalne zagospodarowanie koncesji wydobywczych, dalsza technologiczna optymalizacja rafinerii, wprowadzenie nowych produktów i paliw alternatywnych oraz dbałość o standardy jakości,
 • sukcesywne i powtarzalne obniżanie kosztów działalności oraz optymalizacja marży w całym łańcuchu wartości,
 • gotowość do rozwoju i wdrażania innowacji dzięki dedykowanemu funduszowi, nowoczesnemu modelowi współpracy z ośrodkami naukowymi oraz kreatywnemu zaangażowaniu pracowników,
 • elastyczność w reagowaniu na pojawiające się ryzyka, które Grupa LOTOS S.A. postrzega również poprzez pryzmat szans biznesowych,
 • dbałość o rozwój talentów w organizacji, podnoszenie bezpieczeństwa pracy, infrastruktury i systemów informatycznych oraz spójna odpowiedzialność społeczna.

Grupa LOTOS podzieliła realizację Strategii na dwa horyzonty czasowe. Głównymi celami na lata 2017–2018 była stabilizacja przepływów pieniężnych, redukcja zadłużenia oraz efektywna realizacja rozpoczętych projektów inwestycyjnych.

W perspektywie strategicznej na lata 2019-2022 Spółka założyła realizację nowego programu inwestycyjnego opartego o wybrane projekty rozwojowe aktywów produkcyjnych, budowę efektywnego portfela aktywów wydobywczych oraz dalszy organiczny rozwój sieci stacji paliw i wdrażanie innowacyjnych przedsięwzięć.

Na dzień publikacji niniejszego dokumentu Spółka uczestniczyła w pracach w ramach procesu przejęcia Grupy LOTOS przez PKN ORLEN.

Zestaw kluczowych mierników, służących ocenie stopnia wdrożenia Strategii Grupy LOTOS na lata 2017–2022

 • podwojenie średniorocznego wyniku EBITDA wg. LIFO w latach 2019–2022,
 • spadek współczynnika zadłużenia: dług netto/EBITDA LIFO ≤1,5,
 • nakłady inwestycyjne na poziomie 9,4 mld zł w całym okresie objętym Strategią,
 • osiągnięcie i utrzymywanie zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego w kategorii 2P na poziomie ponad 60 mln boe i wydobycie węglowodorów średniorocznie w latach 2019–2022 utrzymane w przedziale 30 – 50 tys. boe/d,
 • wzrost liczebności stacji paliw w sieci detalicznej do 550,
 • wskaźnik wypadkowości utrzymany na niskim poziomie (tzw. LTIF <3).

Aktualny stan realizacji strategii

Perspektywa strategiczna na lata 2019–2022, kluczowe mierniki strategiczne i ich realizacja:

Wynik w 2021 roku powyżej założeń strategicznych ze względu na optymalizację procesów przerobowych w rafinerii LOTOS, stopniową poprawę warunków rynkowych oraz gwałtowny wzrost notowań gazu ziemnego.

Wskaźnik dług netto do EBITDA LIFO utrzymany znacząco poniżej strategicznego celu na poziomie 1,5x.

 

Utrzymanie wysokiego poziomu przerobu pomimo znaczących perturbacji rynkowych spowodowanych pandemią COVID-19.

 • aktualny stan zasobów 2P (69,2 mln boe) powyżej strategicznego celu 60 mln boe, m.in. dzięki aktywnym działaniom na Szelfie Norweskim.
 • niższa od zakładanej realizacja wolumenu wydobycia ropy i gazu ze względu na opóźnienia (względem planów) w uruchomieniu projektów YME i B8.

Założenia makro dla Strategii Spółki na lata 2017-2022 vs. rzeczywiste wartości notowań surowców i kluczowe cracki produktowe:

Efektywnie wykorzystane aktywa w całym łańcuchu wartości

Wolumen posiadanych przez Grupę LOTOS S.A. na koniec 2021 roku łącznych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego w kategorii 2P osiągnął poziom ok. 69,2 mln boe, przekraczając założony miernik strategiczny. W 2021 roku wydobycie węglowodorów w Grupie LOTOS wynosiło średnio 17,3 tys. boe/d (-15% r/r). Na spadek poziomu wydobycia w 2021 roku wpłynęły takie czynniki jak: przestój wydobycia produkcyjny (przerwa konserwacyjna w 3. kwartale) na złożach norweskich Sleipner oraz Utgard, a także okresowe trudności techniczne (zawodnienia otworów) na złożu Utgard.

69,2 mln boe

Wolumen posiadanych przez Grupę LOTOS S.A. na koniec 2021 roku łącznych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego w kategorii 2P

W październiku 2021 roku nastąpiło rozpoczęcie wydobycia (faza rozruchu) ze złoża YME. Planowane wydobycie ropy naftowej ze złoża to ok. 5 tys. boe/d (średnio w okresie 5 lat eksploatacji) dla udziału LOTOS. Przesunięcie rozpoczęcia wydobycia na złożu YME z 2020 na 2021 rok, wynikało m.in. z sytuacji pandemicznej (Covid 19), która wpłynęła na ograniczoną dostępność pracowników i wydłużenie czasu trwania przebudowy platformy Maersk Inspirer w stoczni w Egersund (Norwegia). Wzrost wydobycia odnotowano natomiast na polskich złożach (B3 oraz B8) – do poziomu 5,7 kboe/d.

Obszar rafineryjny

W 2021 roku poziom przerobu rafineryjnego Grupy LOTOS S.A. wyniósł ok. 9,9 mln ton, przy wykorzystaniu zainstalowanych mocy wytwórczych rafinerii Spółki na poziomie 94,3%. Stabilna praca i wysoka dostępność operacyjna instalacji oraz zwiększona na skutek realizacji Projektu EFRA (Efektywna Rafinacja), kompleksowość przerobu ropy naftowej (Wskaźnik Kompleksowości Nelsona na poziomie 11,1) umożliwiły elastyczne optymalizowanie strumieni produktów do zmiennych i nieprzewidywalnych w 2021 roku warunków rynkowych, co skutkowało zwiększeniem opłacalności ekonomicznej przerobu ropy naftowej.

9,9 mln ton

Poziom przerobu rafineryjnego Grupy LOTOS S.A.

W ramach realizacji projektów inwestycyjnych w 2021 roku trwały prace dotyczące projektu wymiany pieców instalacji Clausa w rafinerii LOTOS w celu poprawy efektywności, niezawodności i bezpieczeństwa pracy instalacji spalającej siarkowodór. Termin zakończenia prac przewidywany jest na początek 2023 roku.

Spółka realizowała działania przygotowawcze do projektu Rozbudowy pojemności magazynowych i mocy nalewczych LPG w celu zwiększenia możliwości ekspedycji produkcji rafineryjnej LPG do wartości ok. 1200 ton/dobę za pomocą nalewu samochodowego lub kolejowego.

Kolejnym z realizowanych projektów w 2021 roku była rozbudowa bramowego nalewaka kolejowego.

Z początkiem 2021 roku Spółka wdrożyła do realizacji projekt Pure H2 w zakresie budowy instalacji do oczyszczania wodoru oraz instalacji do jego dystrybucji do bateriowozów (tj. pojazdów do transportu sprężonego wodoru). Zakończenie realizacji projektu zostało zaplanowane na 2023 rok.

Projekt rozwojowy HBO (tzn. Hydrokrakingowe Oleje Bazowe) uzyskał zgodę na przystąpienie do fazy realizacji, w 2021 roku rozpoczęto prace projektowe z głównym wykonawcą Kinetics Technology.

W prognozach dotyczących rozwoju rynku paliw stowarzyszenie CONCAWE, skupiające europejskie rafinerie, zaprezentowało wizję modelowej rafinerii 2050 jako hubu energetycznego, wykorzystującego odnawialne źródła energii. Pierwszym etapem rozwoju byłoby w tym ujęciu osiągnięcie doskonałości operacyjnej. W drugiej fazie firma wprowadzałaby do produkcji coraz więcej niskoemisyjnych biokomponentów, a w fazie trzeciej stałaby się hubem energetycznym przerabiającym biosurowce i odpady oraz wychwytującym CO2, tworząc gospodarkę o obiegu zamkniętym, neutralną dla środowiska.

Grupa LOTOS konsekwentnie podąża w tym kierunku, realizując duże projekty rozwojowe. W ramach pierwszej fazy były to kamienie milowe na drodze do doskonałości operacyjnej rafinerii – Program 10+ oraz Projekt EFRA. W 2021 roku Spółka kontynuowała prace analityczne i przygotowawcze w ramach projektów wskazanych w Strategii na lata 2017–2022 jako te, które mogłyby umacniać pozycję konkurencyjną firmy na rynku:

W 2021 roku podjęto decyzję o realizacji projektu inwestycyjnego HBO (Hydrokrakingowy Blok Olejowy). Ten kierunek rozwoju technologicznego rafinerii to dywersyfikacja działalności w kierunku nowych, niepaliwowych produktów oraz efektywnego zagospodarowania pozostałości z instalacji hydrokrakingu MHC, czyli hydrowosku. Projekt HBO jest odpowiedzią na wyzwania, jakie pojawiają się przed rafineriami skupionymi na produkcji paliw motorowych.

Inwestycja umożliwi rozpoczęcie produkcji i sprzedaży wysokomarżowych olejów bazowych II  grupy. W zakres projektu wchodzi budowa m.in. instalacji hydrokrakingu, wykorzystującej procesy odparafinowania katalitycznego i uwodornienia, parków zbiorników wsadu i produktów instalacji, rurociągów międzyobiektowych i stacji zasilania elektrycznego. Ponadto planowane są adaptacja i modernizacja obiektów już istniejących na terenie rafinerii w Gdańsku, powiązanych technologicznie lub technicznie z nowymi obiektami.

Instalacja ma produkować rocznie ponad 400 tys. ton baz olejowych grupy II oraz kilkadziesiąt tysięcy ton półproduktów paliwowych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, przekazanie do eksploatacji wszystkich instalacji i obiektów powinno nastąpić w pierwszej połowie 2025 r. Głównym wykonawcą została firma KT – Kinetics Technology.

Projekt budowy elektrociepłowni wpisuje się w transformację energetyczną źródeł energii na potrzeby rozbudowującej swój potencjał rafinerii i w celach komercyjnego obrotu. Na podstawie listu intencyjnego podpisanego pomiędzy Grupą LOTOS, PKN Orlen i Energą, z dnia 2 listopada 2020 roku, spółki analizują możliwość wspólnej budowy elektrowni gazowo-parowej CCGT w Gdańsku ze wskazanym terminem realizacji do lipca 2026 roku. Możliwość wykorzystania elektrociepłowni na potrzeby własne, wykorzystanie doświadczeń partnerów, a także inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne zakładu to elementy mające wpływ na poddanie dalszym analizom realizacji inwestycji. Do obowiązującego porozumienia, podpisano w dniu 29 grudnia 2021 roku aneks, przedłużający Strony do zawarcia stosownych umów, nie później jednak niż do 31 grudnia 2022 roku.

Równolegle, w ramach Strategii na lata 2017 – 2022 Grupa LOTOS rozwija projekty związane m.in. z paliwami alternatywnymi, które wpisują się w drugą fazę transformacji rafinerii wg modelu CONCAWE. Celem tych działań jest dywersyfikacja działalności i budowa przewag konkurencyjnych w nowych segmentach rynku energii, w odniesieniu do oczekiwań, że w perspektywie kilkunastu lat tradycyjne paliwa węglowodorowe będą stopniowo tracić na znaczeniu w Europie.

Grupa LOTOS prowadzi projekty badawczo-rozwojowe dotyczące przyjaznych środowisku paliw przyszłości, tj. energii elektrycznej i paliw gazowych: CNG, czyli sprężony gaz ziemny oraz LNG, czyli skroplony gaz ziemny oraz przede wszystkim wodoru, który może być używany w transporcie, a także w produkcji rafineryjnej i do magazynowania energii.

Rafineria Grupy LOTOS jest w czołówce producentów wodoru w kraju. Wytwarza go ok. 16,5 t/h. Instalacja WOW zwiększa zdolności produkcyjne o dodatkową 1 t/h.

Odpowiedzią Spółki na zmieniające się otoczenie biznesowe i trendy rynkowe jest projekt budowy wielkoskalowej instalacji do produkcji wodoru.

Pierwszym krokiem w ramach programu Green H2 jest pilotaż, tj. budowa instalacji elektrolizy w mniejszej skali, rozbudowanej o funkcjonalności takie jak magazyn wodoru i ogniwa paliwowe. Tak zaprojektowana instalacja będzie docelową konfiguracją dla projektu w dużej skali, obliczonego nie tylko na produkcję wodoru dla rafinerii, ale też na udział w rynku mocy, świadczenie usług na rynku bilansującym, a w przyszłości także świadczenie usług na rzecz operatorów farm wiatrowych na Bałtyku. Rafineria Grupy LOTOS jest zlokalizowana w wyjątkowo sprzyjających warunkach dla współpracy z planowanymi farmami wiatrowymi na morzu. Struktura geologiczna lokalizacji pozwala magazynować wodór w kawernach solnych, by następnie wykorzystywać go do produkcji energii w okresach zwiększonego zapotrzebowania. Partnerem projektu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne, operator krajowego systemu przesyłowego.

Spółka zamierza pobierać prąd za pośrednictwem sieci przesyłowej, w drodze elektrolizy wyodrębniać wodór i magazynować go. W okresach większego zapotrzebowania na energię w sieci, np. w przypadku wystąpienia niedoborów (jakie stają się normą na zachodnich rynkach z silną ekspozycją na OZE), Spółka będzie elastycznie korzystać ze zmagazynowanego wodoru i wytwarzać prąd.

W procesie elektrolizy Spółka planuje wykorzystywać odnawialne źródła energii w celu produkowania ekologicznej odmiany wodoru (tzw. zielonej), co pozwoli ograniczyć emisję CO2 i zrealizować Narodowy Cel Wskaźnikowy w produkcji paliw silnikowych.

Spółka wybrała doradców strategicznych i technicznych oraz zakończyła wstępne analizy projektu inwestycyjnego Green H2, w ramach którego planuje zbudować wielkoskalową instalację do produkcji zielonego wodoru.  Złożyła też wniosek o dofinansowanie z unijnego Innovation Fund (Fundusz Innowacji jest jednym z największych na świecie programów finansowania innowacyjnych technologii niskoemisyjnych).

Do zasilania ogniw wodorowych napędzających silniki elektryczne potrzebny jest wodór o bardzo wysokiej czystości (99,999 proc.). Dlatego Grupa LOTOS realizuje projekt Pure H2, w ramach którego powstaje instalacja do oczyszczania i dystrybucji wodoru i 2 punkty tankowania tego paliwa.

LOTOS zamierza wytwarzać aż ok. 160 kg czystego wodoru na godzinę. Wartość inwestycji to ok. 40 mln zł, w tym 20 procent będzie pochodzić ze środków unijnych w ramach programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility, CEF).

Grupa LOTOS uczestniczy także w Pakiecie na Rzecz Czystego Transportu i w pracach Ministerstwa Klimatu nad narodową strategią wodorową, poszukując również możliwości zastosowania wodoru − w pierwszej kolejności w transporcie miejskim. Spółka podpisała listy intencyjne o współpracy w zakresie dostaw wodoru i infrastruktury do jego tankowania z Rzeszowem, Gdynią, Tczewem i Wejherowem, a także list intencyjny z Toyota Motor Poland i Autosanem, producentem autobusów, który pracuje nad stworzeniem pojazdu zasilanego wodorem i zamierza testować do jego napędu gaz z Grupy LOTOS.

Projekt badawczo-rozwojowy realizowany w konsorcjum z Instytutem Energetyki i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którego celem jest skonstruowanie pilotażowej instalacji do wysokosprawnej produkcji wodoru w oparciu o elektrolizery stałotlenkowe (SOE). Projekt  uzyskał dofinansowanie w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace B+R zorientowane na opracowanie, budowę i badania w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych systemu z elektrolizerem zintegrowanym z procesem rafineryjnym, który dostarczać będzie parę procesową do produkcji wodoru.  Parametry elektrolizera pozwolą na produkcję ok. 16 kg wodoru na dobę o czystości 99,999%, co umożliwi zatankowanie kilku samochodów zasilanych wodorem.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

W portfelu projektowym, w zależności od czynników rynkowych, znaleźć się może również, m.in.: budowa kompleksu benzyn motorowych, budowa kompleksu olefinowego wraz z produkcją ETBE, budowa morskiego terminala przeładunkowego produktów ropopochodnych na Martwej Wiśle czy też inwestycja w instalację olejów przepracowanych.

Obszar detaliczny

Na koniec 2021 roku w sieci stacji paliw LOTOS funkcjonowało 520 jednostek, w tym 327 obiektów było stacjami własnymi (CODO), a 193 punktów działało w formule franczyzowej (DOFO). W ramach sieci działało 30 Miejsc Obsługi Podróżnych, tj. stacji przyautostradowych z bogatą ofertą poza paliwową.

520

jednostek w sieci stacji paliw LOTOS

Grupa LOTOS S.A. uruchomiła pilotażową sieć 12 stacji ładowania samochodów elektrycznych na trasie Gdańsk–Warszawa, wzdłuż autostrad A1 i A2. Zgodnie z przyjętą strategią Spółka, zamierza kontynuować rozwój sieci LOTOS Niebieski Szlak, zwiększając liczbę stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Kolejne stacje ładowania będą powstawać wzdłuż głównych tras, tak aby kontynuować ideę umożliwienia kierowcom pojazdów elektrycznych podróżowanie między miastami.

W ramach projektu budowy stacji LNG wytypowane są lokalizacje, w których w 2022 roku mają zostać uruchomione instalacje do tankowania LNG i CNG (w tym m.in. Gdańsku).

Sukcesywne i powtarzalne obniżanie kosztów działalności oraz optymalizacja marży

Rok 2021, m. in. z powodu trwającej pandemii COVID-19 oraz działań geopolitycznych, stworzył specyficzne  warunki makroekonomiczne. Średnioroczne notowania ropy naftowej były wyższe od założeń strategicznych o około 6% oraz jednocześnie o niemal 70% wyższe w relacji do roku poprzedzającego. Notowania gazu ziemnego były o 119% wyższe niż zakładane w strategii oraz o ponad 410% niż w 2020 roku. Cracki produktowe również okazały się niższe od długoterminowych projekcji. Dla oleju napędowego było to odchylenie na poziomie przekraczającym 50%, natomiast dla benzyn ponad 25%. W 2021 roku średnioroczny kurs dolara wyniósł 3,86 PLN/USD wobec zakładanego 3,70 PLN/USD. Optymalizacja pracy rafinerii w tych warunkach rynkowych okazała się kluczowym działaniem umożliwiającym realizację zysku i ograniczenie rozmiaru strat powodowanych znaczącą nieprzewidywalnością zachowania notowań surowców naftowych i niestabilnego rynku produktów.

W 2021 r. przeprowadziliśmy pierwszy etap częściowego postoju remontowego rafinerii. W marcu i kwietniu br. zrealizowaliśmy drugą jego część. Efektem wdrażanej nowej koncepcji jest podniesienie stopnia szczegółowości kontroli i badań diagnostycznych urządzeń, co wydłuży okres pomiędzy kolejnymi postojami z 4 do 5 lat.

Piotr Walczak wiceprezes zarządu ds. produkcji i handlu

Jedno z istotnych działań Grupy LOTOS mających zapewnić ciągłość i stabilność dostaw ropy naftowej, stanowiła dywersyfikacja źródeł surowca. Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w 2021 roku była narzędziem poprawy efektywności produkcji oraz dalszej budowy doświadczenia w przerobie zróżnicowanych gatunków rop naftowych.

Konsekwentnie realizowany od wielu lat Program Poprawy Efektywności, poprzez identyfikację i raportowanie działań proefektywnościowych w Grupie Kapitałowej LOTOS, pozytywnie wpłynął na optymalizację procesów, co przełożyło się na wymierne oszczędności finansowe oraz zwiększenie troski o środowisko np. poprzez poprawę efektywności energetycznej instalacji.

W ramach optymalizacji przerobu ropy naftowej w rafinerii, Spółka prowadziła działania zmierzające do utrzymania przewag konkurencyjnych oraz umocnienia przez Grupę LOTOS pozycji w globalnym rankingu rafinerii firmy Solomon Associates. Spółka realizowała m. in. inicjatywy poprawiające efektywność energetyczną rafinerii, a także wdrażające najnowsze rozwiązania informatyczne zgodne z koncepcją Przemysłu 4.0 (funkcjonujące przy współpracy z firmą Microsoft Centrum Kompetencyjne i wykorzystujące możliwości dostarczane w ramach chmur obliczeniowych).

Gotowość do wdrażania innowacji

Pod względem inwestycyjnym, za istotne w 2021 roku uznać należy uruchomienie flagowego projektu dalszego pogłębienia przerobu ropy, czyli Hydrokrakingowego Bloku Olejowego, oraz wydobycia ze złoża Yme w Norwegii.

Jarosław Wróbel Jarosław Wróbel wiceprezes zarządu ds. inwestycji i innowacji

W 2021 roku Grupa LOTOS kontynuowała inicjatywy w obszarach paliw przyszłości, tj. działała na rzecz promocji technologii opartych na wodorze oraz aktywnie uczestniczyła w realizacji Pakietu na Rzecz Czystego Transportu, którego zadaniem jest wzmocnienie bezpieczeństwa kraju w sektorze energii i ograniczenie zanieczyszczeń w transporcie.

Przedstawiciele Grupy LOTOS regularnie uczestniczą także w roboczych spotkaniach z regionalnymi organizatorami i operatorami transportu miejskiego oraz wspierają ich w przygotowaniach do „uwodornienia” komunikacji miejskiej. Potwierdzają to listy intencyjne zawarte z włodarzami Tczewa, Gdyni, Wejherowa oraz Rzeszowa. Z inicjatywy koncernu powstał również Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, w ramach którego zainicjowano koncepcję Pomorskiej Doliny Wodorowej. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału wodoru jako paliwa w transportowym miksie energetycznym województwa pomorskiego.

Grupa LOTOS aktywnie włącza się też w inne projekty związane z paliwami alternatywnymi nowej generacji, w tym LNG/CNG. Spółka kontynuuje projekt opracowania dokumentacji dotyczącej budowy terminala LNG małej skali zlokalizowanego w Gdańsku, prowadzi także prace analityczne związane z wejście Grupy na rynek biometanu.

Projekty „Pure H2” oraz „Studium Wykonalności projektu budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali i budowy innowacyjnych bunkierek LNG” były współfinansowane ze środków unijnych w ramach instrumentu Łącząc Europę (CEF – Connecting Europe Facility).

Rok 2021 przyniósł dalszą digitalizację LOTOSU. Priorytetowo traktując kwestie bezpieczeństwa kontynuowaliśmy prace pozwalające w pełni wykorzystać potencjał cyberprzestrzeni. Wnikliwie śledziliśmy też zmiany w unijnym prawodawstwie, w tym głównie pakiet Fit for 55, uwzględniając je w naszej działalności oraz planach.

Jarosław Wittstock wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych

Grupa LOTOS realizuje także badawczo-rozwojowy projekt VETNI (isl. wodór), w ramach konsorcjum z Instytutem Energetyki oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Inicjatywa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020. Celem projektu jest opracowanie i konstrukcja instalacji pilotażowej systemu wytwarzania wodoru w elektrolizerach stałotlenkowych (SOE), pozwalających na wysokosprawną produkcję zielonego wodoru o wysokiej czystości. Parametry prototypowego elektrolizera pozwolą na produkcję ok. 16 kg wodoru na dobę o czystości 99,999%, co umożliwi zatankowanie kilku samochodów zasilanych wodorem. Projekt VETNI jest przedsięwzięciem unikalnym na skalę światową ze względu na głęboką integrację elektrolizerów SOE z istniejącym procesem rafineryjnym, który będzie przystosowany do nadania mu nowej roli.

W ramach współpracy biznesu i nauki, konsorcjum LOTOS Asfalt i Politechnika Gdańska podpisało pod koniec listopada 2020 umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu „Ekologiczne asfalty”. Celem tego projektu jest stworzenie innowacyjnej nawierzchni, zdolnej do redukcji zanieczyszczeń powietrza w rejonie pasa drogowego. W ramach projektu LOTOS Asfalt i Samorząd Powiatu Ostródzkiego podpisały 7 października 2021 roku list intencyjny dotyczący zbudowania doświadczalnego odcinka drogi z asfaltem redukującym smog.

W 2021 roku Grupa LOTOS opracowała i przyjęła dokumenty dot. Strategicznych kierunków rozwoju innowacji oraz Strategicznej Agendy Badawczej. Dokumenty określają priorytety działań innowacyjnych Grupy na najbliższe 2 lata, z perspektywą do 2030 roku, ukierunkowując je na:

 •  nowoczesne technologie rafineryjne i produkty ropopochodne;
 • rozwój portfela nowych produktów i usług;
 • digitalizację i wzrost efektywności organizacyjnej.

W kolejnym roku Grupa LOTOS planuje kontynuację projektów związanych z paliwami alternatywnymi oraz realizację inicjatyw określonych w Strategicznej Agendzie Badawczej.

W roku 2021 Grupa Lotos kontynuowała realizację wcześniejszych projektów umożliwiających produkcję zielonego wodoru. Pion Innowacji rozpoczął realizację projektu badawczo-rozwojowego – Vetni, dofinansowanego z środków NCBR. Celem projektu jest realizacja pilotażowej instalacji do wysokosprawnej produkcji wodoru w oparciu o elektrolizery stałotlenkowe zasilane energią z OZE. W ramach programu inwestycyjnego Green H, w ramach którego planowana jest budowa wielkoskalowej instalacji do produkcji zielonego wodoru złożono wniosek o dofinansowanie do unijnego Innovation Fund.
Dodatkowo w 2021 r Pion Innowacji podejmował liczne działania w celu nawiązania współpracy z czołowymi polskimi jednostkami naukowymi.

Sylwia Pawlak Dyrektor ds. Innowacji

Aktywne zarządzanie szansami i ryzykami

W Grupie Kapitałowej LOTOS stale rozwijana jest kultura zarządzania oparta o analizę ryzyk, zarówno zagrożeń jak i szans.

Pozwala to na realizację większych wyzwań w zmiennym otoczeniu i na coraz bardziej wymagającym rynku. Otwartość w komunikowaniu ryzyka wspiera proces podejmowania decyzji na poziomach strategicznym i operacyjnym. W 2021 roku o przewadze konkurencyjnej decydowało nie tylko unikanie zagrożeń, ale świadome podejmowanie ryzyka i skuteczne wykorzystanie zidentyfikowanych szans.

Jednym z kluczowych wyzwań, które miały wpływ na funkcjonowanie Spółki w 2021 roku była sytuacja rynkowa spowodowana pandemią COVID-19. Dzięki wypracowanym procedurom postępowania i wdrożonym działaniom zaradczym utrzymano sprawność operacyjną we wszystkich obszarach funkcjonowania Spółek Grupy Kapitałowej LOTOS. Przewiduje się, że w najbliższym okresie pandemia nadal będzie oddziaływać zarówno na bieżące działania operacyjne jak i na trendy makroekonomiczne, które mają przełożenie na funkcjonowanie i wyniki Grupy Kapitałowej.

 

Nie mniejszy wpływ na działalność i rozwój Grupy Kapitałowej LOTOS ma ogólnoświatowy trend kierowania się ku gospodarce nisko- i zeroemisyjnej.

W obszarze regulacji rok 2021 stał pod znakiem konsultacji i dyskusji nt. przedstawionych przez Komisję Europejska projektów aktów prawnych składających się na tzw. pakiet Fit for 55, mający na celu transformację gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej. Rozwiązania zawarte w tym pakiecie będą miały w długim terminie kluczowy wpływ na działalność podmiotów z sektora paliwowo-energetycznego. Dodatkowo na spółki paliwowe nałożono także nowy obowiązek regulacyjny dotyczący efektywności energetycznej. W obszarze zarządzania ryzykiem korporacyjnym realizowane były liczne działania mające na celu minimalizację zagrożeń wynikających m.in. z pandemii COVID-19, czy niestabilnej sytuacji makroekonomicznej, ale również takie, które pozwalają na wykorzystanie nowych pojawiających się szans.

Przemysław Bielecki Kierownik Działu Regulacji Zewnętrznych

Zaprezentowana w lipcu 2021r.  propozycja legislacyjna o nazwie ”Fit for 55” w ramach polityki Nowego Zielonego Ładu kształtuje zupełnie inne niż dotychczas otoczenie biznesowe dla Grupy. Planowane zmiany m.in. w zakresie udziału energii odnawialnej w transporcie, opodatkowania paliw i energii, elektryfikacji transportu, zasad zrównoważonego finansowania czy zaostrzania limitów emisji gazów cieplarnianych w przemyśle i transporcie będą miały bezpośrednie przełożenie na działalność biznesową całej branży i rozwój Grupy Kapitałowej LOTOS. W 2022 roku Spółka zamierza nadal brać aktywny udział w procesach legislacyjnych zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym oraz wzmocnić efektywność komunikacji ryzyk, jakie wynikają ze zmian otoczenia regulacyjnego. Jednocześnie planowane i realizowane są projekty rozwojowe i inwestycyjne mające na celu wykorzystanie zidentyfikowanych szans.

W ramach dalszego rozwoju obszaru aktywnego zarządzania szansami i zagrożeniami Spółka planuje większą integrację i kompleksowe zarządzanie poszczególnymi kategoriami ryzyk, w szczególności tych kształtowanych przez globalne trendy, takie jak zmiany klimatu. Dodatkowo doskonalone są metodyki zarządzania ryzykiem w projektach, które generują dalszy rozwój i bezpieczne funkcjonowanie Grupy Kapitałowej LOTOS.

Wyniki wyszukiwania