Stan prac w zakresie przejęcia Grupy LOTOS S.A. przez PKN ORLEN S.A.

W dniu 27 lutego 2018 roku Ministerstwo Energii i PKN Orlen S.A. podpisały list intencyjny dotyczący przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS S.A. W lipcu 2019 roku PKN Orlen S.A. złożył do Komisji Europejskiej wniosek dotyczący planowanego przejęcia udziałów w Spółce. W 2019 roku zakończył się również proces due diligence, tj. proces badania kondycji finansowej, podatkowej, handlowej i prawnej Grupy LOTOS S.A. przez PKN Orlen S.A., związany z transakcją przejęcia.

W dniu 14 lipca 2020 roku PKN Orlen S.A. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS S.A.

W związku z tym PKN Orlen S.A. został zobowiązany do wykonania określonych w treści tej decyzji środków zaradczych, które mają na celu zapobieżenie wystąpieniu negatywnych skutków planowanej koncentracji dla konkurencji na właściwych rynkach.

Środki zaradcze obejmują zobowiązania o charakterze strukturalnym oraz behawioralnym, odnoszące się do struktury oraz polityki przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji, opisane w raporcie bieżącym 21/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku – Pozytywna warunkowa decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN Orlen S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A.

W ramach harmonogramu transakcji, umowy warunkowe, pomyślnie zawarte z wybranymi wcześniej partnerami należało przedstawić Komisji Europejskiej do 14 lipca 2021 roku.

W dniu 18 sierpnia 2020 r. Grupa LOTOS S.A. podpisała porozumienie o współpracy z PKN Orlen S.A. i Skarbem Państwa. Dotyczy ono sfinalizowania procesu nabycia przez PKN Orlen S.A. akcji Grupy LOTOS S.A. od Skarbu Państwa.

W dniu 12 marca 2021 roku Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 10/2021 o rozpoczęciu przygotowań do reorganizacji Grupy LOTOS S.A., w ramach których Zarząd Spółki przyjął kierunkową akceptację działań wewnątrzorganizacyjnych w celu optymalizacji struktury grupy kapitałowej oraz przygotowania do wdrożenia modelu realizacji środków zaradczych niezbędnych do przejęcia kontroli kapitałowej nad Spółką przez PKN Orlen S.A., tj.:

  • wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS składającej się z aktywów rafineryjnych i wniesienie jej aportem do LOTOS Asfalt Sp. z.o.o. (której jedynym wspólnikiem jest Spółka); LOTOS Asfalt Sp. z o.o. stanie się wtedy spółką celową, której 30% udziałów ma zostać zbytych na rzecz niezależnego podmiotu;
  • transfer udziałów w spółce LOTOS Biopaliwa ze spółki LOTOS Terminale do Spółki;
  • transfer udziałów w spółce LOTOS Infrastruktura do spółki LOTOS Terminale;
  • transfer aktywów logistycznych spółki LOTOS Infrastruktura do spółki LOTOS Terminale.

W październiku 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS udzieliło zgody na zaproponowane przez Zarząd spółki zmiany reorganizacyjne w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS. Przyjęte uchwały pozwolą przygotować gdański koncern na wdrożenie środków zaradczych przedstawionych przez Komisję Europejską w lipcu 2020 roku.

Zgoda akcjonariuszy daje zarządowi Grupy LOTOS zielone światło dla wdrożenia wewnątrzgrupowej reorganizacji, polegającej na integracji w jednym podmiocie – LOTOS Asfalt – całości kompleksu rafineryjnego. Akcjonariusze zgodzili się także na transfer udziałów w spółce LOTOS Biopaliwa ze spółki LOTOS Terminale do Grupy LOTOS. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS wyraziło również warunkowe zgody na zbycie 30% udziałów w spółce LOTOS Asfalt oraz 100% udziałów w spółach: LOTOS Biopaliwa, LOTOS Terminale, LOTOS Paliwa (oraz spółkach, które nabędą część majątku LOTOS Paliwa w wyniku jej podziału), a także w podmiocie, który nabędzie część majątku spółki LOTOS Asfalt w wyniku jej podziału (wydzieleniu z niej południowych oddziałów).

2021 zapamiętamy zostanie w LOTOSIE jako rok, w którym określona została struktura łączenia z PKN Orlen, uzyskano zgody na zawarcie umów dezinwestycyjnych oraz akceptację dla wewnętrznych przekształceń – w tym utworzenia rafinerii processingowej. To czas trudnych wyzwań, którym podołaliśmy.

Krzsztof Nowicki wiceprezes zarządu ds. fuzji i przejęć

Integracja kompleksu rafineryjnego nastąpiła w listopadzie 2021 roku poprzez objęcie przez Grupę LOTOS S.A. nowych udziałów LOTOS Asfalt sp. z o.o. i pokrycie ich wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (składającej się ze składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością rafineryjną w Gdańsku). Działania te wynikają z przyjętych kierunkowych  rozwiązań wewnątrzorganizacyjnych, w celu optymalizacji struktury grupy kapitałowej Spółki oraz przygotowania do wdrożenia modelu środków zaradczych.

W listopadzie 2021 roku PKN Orlen otrzymał zgodę Komisji Europejskiej na wydłużenie terminu na realizację środków zaradczych, do wykonania których PKN Orlen jest zobowiązany w celu zapobieżenia wystąpieniu negatywnych skutków planowanej koncentracji. Nowy termin realizacji środków zaradczych został wyznaczony na dzień 14 stycznia 2022 roku i wynikał z konieczności sfinalizowania procesu negocjacyjnego z partnerami, z którymi prowadzone były rozmowy dotyczące wdrożenia Środków Zaradczych oraz umożliwienia partnerom przeprowadzenia ścieżki decyzyjnej.

W styczniu 2022 roku zaprezentowani zostali czterej partnerzy do realizacji wynegocjowanych z Komisją Europejską środków zaradczych. Inwestorem do aktywów rafineryjnych (30% udziałów w JV rafineryjnym), hurtowych oraz paliwa lotniczego zostało Saudi Aramco. W obszarze detalu partnerem jest koncern MOL, w obszarze biopaliw węgierski Rossi Biofuel, a w strumieniu logistycznym Unimot. Kolejny krok to wydanie przez Komisję Europejską decyzji akceptującej podpisane umowy oraz nabywców aktywów zbywanych w ramach realizacji środków zaradczych.

Dla powodzenia procesu istotna będzie również ostateczna decyzja akcjonariuszy. Wśród działań korporacyjnych, warunkujących realizację środków zaradczych po stronie spółki Grupy LOTOS S.A. wymienić należy:

  1. zgodnie ze statutem Grupy LOTOS S.A. zbycie albo wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, której działalność obejmuje wytwarzanie i przetwarzanie oraz sprzedaż produktów rafinacji ropy naftowej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 4/5 głosów, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego Spółki,
  2. dokonanie dezinwestycji przez Grupę LOTOS S.A. podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, która wyraża zgodę na zbycie aktywów o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki i na zawarcie wszelkich istotnych transakcji oraz przekazuje swoje opinię w tej sprawie Walnemu Zgromadzeniu,
  3. w odniesieniu do dezinwestycji zbycie akcji i udziałów posiadanych przez Grupę LOTOS S.A. w innych spółkach, których wartość rynkowa przekracza 100 milionów złotych lub 10% sumy aktywów Grupy LOTOS, wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. udzielana bezwzględną większością głosów,
  4. działania dokonywane na poziomie spółek zależnych od Grupy LOTOS S.A. mogą wymagać zgód korporacyjnych, udzielanych przez organy tych spółek.

Powyższe działania będą przedmiotem szczegółowej analizy i realizacji zgodnie z prawem w zależności od ostatecznej struktury realizowanych transakcji.

W trakcie prowadzonego procesu przejmowania, tj. przygotowania do realizacji środków zaradczych, Grupa LOTOS S.A. buduje wartość dla akcjonariuszy przez kontynuowanie zwyczajnej działalności operacyjnej, zachowując niezależność i konkurencyjność w stosunku do innych podmiotów na rynku.

Wyniki wyszukiwania