Realizacja strategii w 2021 r.

W 2021 roku wydatki inwestycyjne wyniosły ok. 1,1 mld zł.

Zarząd realizował plany inwestycyjne w 2021 roku przy wykorzystaniu środków własnych oraz finansowania zewnętrznego. W 2020 roku wskaźnik Dług netto/EBITDA LIFO wynosił 0,16x, a więc poniżej poziomu zapisanego w strategii rozwoju i na bezpiecznym dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych Spółki, w tym inwestycji kapitałowych.

W 2021 roku realizacja kluczowych wskaźników strategicznych znajdowała się pod silna presją zewnętrznych wydarzeń związanych z falami COVID-19, rosnącymi trendem inflacyjnym, czy zaostrzaniem polityki klimatycznej. Łączna EBITDA LIFO za 12 miesięcy 2021 roku wyniosła 4,3 md PLN (wobec 1,36 mld PLN rok wcześniej).  Na wynik wpływ wzrosty notowań ropy naftowej i gazu ziemnego dla segmentu Upstream oraz wysokie marże w obszarze Downstream, przy efektywnej i elastycznej produkcji.

Średnie dzienne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w 2021 roku wyniosło 17,3 tys. boe. Spółka pozyskała 3 nowe licencje poszukiwawczo-wydobywcze na Morzu Północnym (obszary NOAKA i Sleipner. W drugiej połowie roku uruchomiono wydobycie na złożu Yme.

Wolumen produkcji w całym 2021 roku znalazł się na poziomie 9,9 mln ton, przy realizacji połówkowego postoju remontowego, przy wykorzystaniu niemal 100% mocy produkcyjnych.

Na koniec roku w sieci stacji paliw LOTOS znajdowało się 520 stacji.

Do kluczowych inwestycji w 2021 roku należało rozpoczęcie projektu Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO) i uruchomienie projektu badawczo-rozwojowego VETNI (dot. opracowania i konstrukcji pilotażowego systemu wytwarzania wodoru w elektrolizerach stałotlenkowych).

W 2021 roku wskaźnik Dług netto/EBITDA LIFO wynosił 0,16x, a więc poniżej poziomu zapisanego w strategii rozwoju i na bezpiecznym dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych Spółki, w tym inwestycji kapitałowych.

Działania na rzecz realizacji Strategii Grupy w 2022 roku

Wśród kluczowych czynników istotnych dla rozwoju Grupy LOTOS S.A. Spółka wymienia decyzje dotyczące alokacji nakładów inwestycyjnych do wybranych projektów rozwojowych oraz proaktywne reagowanie na szanse biznesowe w segmencie wydobywczym.

Dodatkowo wpływ na rozwój Spółki w 2022 roku będzie miał status projektu przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS S.A. przez PKN Orlen – w tym realizacja (wdrożenie) środków zaradczych oraz procesy integracyjne.

W latach 2017 – 2022 Grupa LOTOS S.A. zaplanowała przeznaczyć na inwestycje łącznie kwotę blisko 9,4 mld zł, z czego w okresie 2017 – 2021 wydatkowała ok. 4,6 mld zł.

Blisko

9,4 mld zł

Zaplanowana wartość inwestycji na lata 2017 – 2022

Wyniki wyszukiwania