Nasze kapitały

Zarządzanie w Grupie Kapitałowej LOTOS jest strategicznym planem działania, opartym na kluczowych wskaźnikach efektywności.

Grupa LOTOS jest świadoma wpływu na otoczenie i środowisko, dlatego jako firma społecznie  odpowiedzialna w swojej działalności  stosuje  zasady  etyczne  i  przestrzega  międzynarodowych  norm, takich jak  ISO  26000, w zakresie  ładu  organizacyjnego, praw  człowieka, praktyk z zakresu  pracy, środowiska, uczciwych praktyk operacyjnych, zagadnień  konsumenckich,  zaangażowania  społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Spółka wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs) oraz przestrzega Zasad United Nations Global Compact.

W procesie tworzenia wspólnej wartości dużą wagę przywiązuje się do efektywnego zarządzania posiadanymi kapitałami i właściwego wykorzystania ich potencjału oraz możliwości w poszczególnych segmentach działalności grupy. LOTOS w sposób spójny zarządza wszystkimi sześcioma kapitałami, gdyż tylko takie zintegrowane działanie może przynieść najlepsze efekty zarówno dla firmy, jak i otoczenia.

Rozsądne gospodarowanie i pomnażanie kapitału finansowego pozwala na inwestycje w zasoby niefinansowe Grupy Kapitałowej LOTOS, które z czasem generują kolejne zyski. Od lat spółka konsekwentnie inwestuje w doskonalenie procesów wydobycia i produkcji, rozwój pracowników i budowanie kultury innowacji wewnątrz organizacji oraz tworzenie innowacyjnych produktów oraz wdrażanie nowych pomysłów wraz z partnerami. Spółka nieustannie ulepsza rozwiązania mające na celu ograniczanie śladu środowiskowego, nazywanego także śladem ekologicznym, czyli narzędzia służącego do określenia wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. LOTOS stara się również wywierać pozytywny wpływ społeczny poprzez działalność charytatywną i sponsoringową.

Kapitał środowiskowy

LOTOS stawia na inwestycje w niskoemisyjne technologie, takie jak zastępowanie olei opałowych w elektrociepłowni gazem ziemnym oraz nowoczesne technologie produkcji wodoru dzięki, którym możliwe jest utrzymanie emisji dwutlenku węgla na stałym, relatywnie niskim poziomie. Grupa LOTOS zdaje sobie sprawę, jak ważne dla klimatu i środowiska jest przekształcanie modelu funkcjonowania na bardziej zrównoważony.

Jednym z elementów tej transformacji jest 12 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Grupa LOTOS realizuje także projekt Pure H2, którego celem jest sprzedaż wodoru o bardzo wysokiej czystości (99,999%) z przeznaczeniem dla transportu, a także projekt Green H2, w ramach którego powstać ma wielkoskalowa instalacja złożona z elektrolizerów, magazynów wodoru i ogniw paliwowych lub turbin wodorowych. Niezwykle istotny jest również stały monitoring m.in. dzięki budowie systemu ciągłego monitoringu zanieczyszczeń (CEMS). LOTOS angażuje się również w zewnętrzne inicjatywy na rzecz poprawy klimatu m.in. „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce” czy stworzenie Programu Pomorskiej Doliny Wodorowej ogłoszonej przez Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych.

Dane wyjściowe dotyczące kapitału Zarządzanie kapitałem Osiągnięte rezultaty Zmiana
10 197 000 t
Łączne zużycie ropy
Działalność produkcyjna i wydobywcza w spółce prowadzona jest zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Wytwarzane są wysokiej jakości produkty w oparciu o minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, także na etapie ich powstawania. W planach rozwojowych Grupy LOTOS wpisane są innowacyjne projekty technologiczne, które przewidują racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. 9 914 000 t
Łączne zużycie ropy
Spadek wolumenu przerobu ropy naftowej o 2,8%
11 138 626 t
Wolumen produkcji
Połówkowy remont postojowy w marcu 2021 r. (druga połówka miała miejsce w marcu-kwietniu 2022), gdy 2020 był rokiem pełnego przerobu ropy. 11 004 753 t
Wolumen produkcji
Spadek wolumenu produkcji o 133 873 t.
9 650 144,07 MWh
Całkowite zużycie energii
W roku 2021 zidentyfikowano i wdrożono 23 optymalizacje. Utrzymano efekt wdrożenia 22 optymalizacji z 2020 roku 9 042 362,72 MWh Zmniejszenie całkowitego zużycia energii o 607 781,35 MWh.
2 090 948 t CO2e
Łączne emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych
Na emisję CO2 w 2021 roku wpływ miały dwa czynniki:
 • częściowy postój remontowy rafinerii (obniżenie emisji)
 • znaczący wzrost cen gazu ziemnego i wynikające z tego przejście rafinerii na zasilanie bardziej emisyjnymi produktami własnego przerobu (zwiększenie emisji)
2 052 426 t CO2e Spadek o 1,8 %
1,18 MWh/t
zużycie energii pierwotnej na tonę uzyskanego produktu
Na spadek wskaźników energochłonności miał wpływ remont połówkowy w 2021 roku, który objął instalacje Programu 10+ oraz bieżące optymalizacje zużycia mediów w procesie. 1,1 MWh/t
zużycie energii pierwotnej na tonę uzyskanego produktu
Spadek o 5,9 %
0,22 Mg CO2e /Mg
emisje gazów cieplarnianych na tonę przerobionej ropy
Na emisję CO2 w 2021 roku wpływ miały dwa czynniki:
 • częściowy postój remontowy rafinerii (obniżenie emisji)
 • znaczący wzrost cen gazu ziemnego i wynikające z tego przejście rafinerii na zasilanie bardziej emisyjnymi produktami własnego przerobu (zwiększenie emisji)
0,219 Mg CO2e /Mg
emisje gazów cieplarnianych na tonę przerobionej ropy
Spadek o 0,5%

Kapitał produkcyjny

Grupa Kapitałowa LOTOS posiada jedną z najnowocześniejszych i najmłodszych rafinerii w Europie, która znajduje się w Gdańsku.

Rafineria przerobiła w 2021 roku ok. 9,9 mln ton ropy naftowej i wyprodukowała 11 mln ton produktów rafineryjnych. Warto również wspomnieć, że rafineria Grupy LOTOS po raz kolejny znalazła się w czołówce najbardziej efektywnych energetycznie rafinerii w regionie wg rankingu Solomon Associates.

Ranking ten zrzesza rafinerie na całym świecie i ocenia ich efektywność pracy pod wieloma aspektami tj. technologia, koszty energetyczne oraz prowadzonej działalności.

W 2021 roku główny udział w strukturze produkcji miał olej napędowy.  Wyprodukowano go ok. 6 mln ton, czyli o 3,8% więcej niż w poprzednim roku. Uzyskiwane w wyniku przerobu ropy naftowej produkty sprzedawane są w Polsce i za granicą, w kanale hurtowym oraz detalicznie poprzez własną sieć stacji paliw.

Dane wyjściowe dotyczące kapitału Zarządzanie kapitałem Osiągnięte rezultaty Zmiana
513
stacji paliw
 • Koncentracja sprzedaży opartej na grupie strategicznych klientów.
 • Efektywna realizacja polityki cenowej
520
stacji paliw
Wzrost o 1,4%
23
Miejsc Obsługi Podróżnych
 • Współpraca z partnerem zewnętrznym restauracją Subway
30 Miejsc Obsługi Podróżnych Wzrost o 23%.
33,6%
udziału w krajowym rynku paliw
 • Poziomy premii krajowych, jakie obserwowano na rynku przez dużą cześć roku 2021 powodowały dużą atrakcyjność importu i generowały zwiększoną zmienność parametrów rynkowych, w tym również w relacji marża/udziały rynkowe.
32,2%
udziału w krajowym rynku paliw ogółem.
Spadek 1,4 %.
20.3 tys. boe /dzień
Wielkość wydobycia
 • Spadek dziennego wydobycia spowodowany głównie przez wyczerpywanie złóż produkcyjnych.
17,3 tys. boe / dzień
Wielkość wydobycia
Spadek o 14,6%

Kapitał finansowy

Pomimo zmiennych warunków otoczenia spowodowanych pandemią COVID-19 wszystkie istotne wskaźniki finansowe pozostały w 2021 roku na bezpiecznych poziomach, a zobowiązania były na bieżąco obsługiwane. Wygenerowane przepływy z działalności operacyjnej pozwoliły pokryć potrzeby inwestycyjne i spłacić część zadłużenia finansowego. Płynność w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS jest na bezpiecznym poziomie i na dzień publikacji raportu Spółka nie identyfikuje znaczących czynników ryzyka, które mogłyby tę sytuację zmienić na niekorzyść.

W 2021 roku Grupa Kapitałowa LOTOS wygenerowała zysk operacyjny powiększony o amortyzację i oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych (tzw. oczyszczona EBITDA wg LIFO) na poziomie 4 229,1 mln zł wobec 1 356,6 mln zł w 2020 roku (wzrost o 211,7%).

Dane wejściowe dotyczące kapitału Zarządzanie kapitałem Osiągnięte rezultaty Zmiana
20 908,6 mln PLN
Całkowite przychody ze sprzedaży
Wyższa wartość przychodów ze sprzedaży jest przede wszystkim efektem znacznego wzrostu notowań cen produktów naftowych na rynkach światowych. 33 123,6 mln PLN
Całkowite przychody ze sprzedaży
Wzrost o 58,4%
1 466,9 mln PLN
Skonsolidowany zysk ze sprzedaży
Wyższa wartość przychodów ze sprzedaży jest przede wszystkim efektem znacznego wzrostu notowań cen produktów naftowych na rynkach światowych. 6 348,5 mln PLN
Skonsolidowany zysk ze sprzedaży
Wzrost o
4 881,6 mln PLN
-1 396,8 mln PLN
Wynik operacyjny
Wzrost wyniku operacyjnego jest uzasadniony przede wszystkim wzrostem zysku na sprzedaży wynikającego z rosnącego trendu cen ropy naftowej oraz wysokich cracków dla produktów naftowych, jak również dodatnim wynikiem na pozostałej działalności operacyjnej związanym przede wszystkim z odwróceniem odpisów aktualizujących w segmencie wydobywczym. 4 477,9 mln PLN
Wynik operacyjny
Wzrost o 5 874,7 mln PLN
11 573,8 mln PLN
Poziom kapitału własnego
Wzrost kapitału własnego to efekt większego poziomu zysków zatrzymanych o 3 217,2 mln zł, kapitału z aktualizacji wyceny w kwocie -10,0 mln zł, a także wzrostu dodatnich różnic kursowych z przeliczenia o 41,8 mln zł oraz odniesionych na kapitał rezerwowy ujemnych różnic kursowych z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych skorygowanych o efekt podatkowy w kwocie -28,9 mln zł. 14 793,9 mln PLN
Poziom kapitału własnego
 

Wzrost o
27,8%

457,4 mln PLN
Nakłady inwestycyjne w segmencie produkcji i handlu
Wzrost nakładów inwestycyjnych w segmencie produkcji i handlu związany przede wszystkim z ich wzrostem w ramach projektów: rozwój sieci stacji paliw, tabor kolejowy, części zamienne, katalizatory, Hydrokrakingowe Bazy Olejowe, terminal paliw, oraz przeprojektowanie instalacji Clausa.  

645,3 mln PLN
Nakłady inwestycyjne w segmencie produkcji i handlu

 

Wzrost o 187,9 mln PLN
w segmencie produkcji i handlu

384,8 mln PLN
Nakłady inwestycyjne w segmencie wydobywczym
Wzrost nakładów inwestycyjnych w segmencie wydobywczym jest efektem zmian dotyczących głównie projektów: Norwegia Heimdal, Norwegia Sleipner Norwegia YME oraz złoże B3 i złoże B8.  

402,6 mln PLN
Nakłady inwestycyjne w segmencie wydobywczym

 

 

Wzrost o 17,8 mln PLN
w segmencie wydobywczym

Kapitał ludzki

To ludzie, interesariusze firmy mają wpływ na to, jak wytwarzana jest jej wartość ekonomiczna, społeczna oraz środowiskowa. Wewnątrz organizacji i w kontaktach z kontrahentami czy klientami Grupa Kapitałowa LOTOS dba o bezpieczeństwo i poszanowanie ludzkiej godności. Dotyczy to zarówno pracowników LOTOSU, jaki i osób, z którymi koncern współpracuje w działaniach operacyjnych i komunikacyjnych.

Dane wejściowe dotyczące kapitału Zarządzanie kapitałem Osiągnięte rezultaty Zmiana
5 473
Łączna liczba pracowników
Liczba pracowników utrzymana została na stałym poziomie dzięki:
 • rozmowom ze związkami zawodowymi, Radą Pracowników,
 • regularnymi pomiarami poziomu satysfakcji z pracy osób zatrudnionych
5 472
Łączna liczba pracowników
Utrzymanie stałej liczby pracowników
11%
Procent nowo zatrudnionych pracowników w skali grupy
Spółka realizuje zasady zarządzania różnorodnością i politykę równego traktowania, w poszanowaniu dla zróżnicowanego, wielokulturowego społeczeństwa i kładzie szczególny nacisk na równe traktowanie. 5 %
Procent nowo zatrudnionych pracowników w skali grupy
Zmniejszenie o 6 % rotacji
9,61
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika
Organizacja w 2021 roku rozwijała wśród swoich pracowników zarówno kompetencje branżowe – specyficzne dla branży oil&gas, specjalistyczne – wymagane na danym stanowisku, menadżerskie, językowe, jak również miękkie, umożliwiające i katalizujące wykorzystanie kompetencji twardych. 13
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika
Wzrost o 3,39
średniej liczby godzin szkoleniowych
37 Liczba wypadków wśród pracowników Wszystkie wypadki były wypadkami indywidualnymi. Większość miała związek z obsługą maszyn i urządzeń oraz poruszaniem się pieszo. 47
Liczba wypadków wśród pracowników
Zwiększenie o 10
liczby wypadków wśród pracowników

Kapitał społeczny

Grupa LOTOS jako spółka angażująca się w działania CSR w 2021 roku kontynuowała współpracę sponsoringową przy projektach o charakterze społeczno-sportowym, skierowanych do dzieci i młodzieży, np.: „Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM”, LOTOS Griffin Cup, sportów zimowych - program „LOTOS Szukamy Następców Mistrza” z zawodami LOTOS Cup.

W ramach współpracy z Polskim Związkiem Tenisowym, kontynuowany był Narodowy Program Upowszechniania Tenisa – „Rakiety LOTOSU”. Łącznie we wszystkich tych programach uczestniczyło blisko 8000 dzieci
i młodzieży, co stanowi wzrost o prawie 1000 dzieci względem ubiegłego roku. W 2021 roku Grupa LOTOS dołączyła także do partnerów Programu PolSKI Mistrz, który od trzech sezonów wspiera rozwój narciarstwa i snowboardu alpejskiego w Polsce.  Grupa LOTOS kontynuowała również współpracę z 8 niezależnymi, dobrze rokującymi sportowcami, którzy na swoim koncie mieli już liczne sukcesy. W gronie sportowców Grupy LOTOS znalazła się m.in. Karolina Naja – kajakarka, multimedalistka olimpijska, która w 2021 roku zdobyła dwa medale podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich. Projekty związane ze szkoleniem dzieci i młodzieży to inwestycje w młodych, ambitnych
i utalentowanych sportowców, którzy w przyszłości będą stanowić o sile polskiego sportu.

Grupa LOTOS to podmiot świadomy i odpowiedzialny społecznie, który wie jak istotne jest kształtowanie postaw obecnych i przyszłych pokoleń. Realizowane działania sponsoringowe nie tylko wspierają sport kwalifikowany w wymiarze seniorskim, ale także projekty skierowane na rozwój dzieci i młodzieży. Świadomość efektów, które mogą przynieść działania dedykowane najmłodszym adeptom sportu, przyczynia się do pozytywnego postrzegania firmy, jako odpowiedzialnej za rozwój nie tylko polskiego sportu, ale i społeczeństwa.

Główne programy społeczne realizowane w 2021 roku:
 • Od 2008 r. Grupa LOTOS realizuje Program „Kierunek Bałtyk”, wspólnie z partnerami: Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacją Morską UG w Helu. W ramach Programu przeprowadzane są działania związane z ochroną bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. Ponadto duży nacisk położony jest też edukację dot. ochrony środowiska oraz upowszechnienie wiedzy o problemie obecności plastiku i mikroplastiku w Bałtyku.

 • Program „Mistrzowie w drodze” to wieloaspektowy program, którego celem jest edukacja i zaangażowanie młodych kierowców w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Program realizowany jest od 2020 r. Dodatkowo w zakresie bezpieczeństwa na drogach w 2021 roku Grupa LOTOS rozpoczęła realizację nowego programu „LOTOS - Akademia Bezpieczeństwa”, skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej z Pomorza.

 • Grupa LOTOS od 2013 roku jest mecenasem Programu E(x)plory – największej w Polsce inicjatywy wspierającej utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promującej ich osiągnięcia na arenie międzynarodowej. To przestrzeń, która łączy młodych ludzi, autorytety naukowe, start-upy i doświadczone przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, media, polskie szkoły oraz najlepsze uczelnie, duże miasta i małe miejscowości. Głównym celem programu jest popularyzacja nauki wśród dzieci i młodzieży.

Rok 2021 był kolejnym rokiem działania w pandemii koronawirusa. Koncern przeznaczył łącznie ponad 12 mln zł na walkę z pandemią oraz pozyskał i przekazał takie środki ochrony osobistej jak: 500 tys. kombinezonów, 300 tys. przyłbic i 100 tys. ochraniaczy na buty, a w halach wystawienniczych gdańskiego AMBEREXPO zorganizowano szpital tymczasowy.

Dane wejściowe dotyczące kapitału Zarządzanie kapitałem Osiągnięte rezultaty Zmiana
14
Liczba projektów z zakresu działań społecznych
Poprzez aktywną komunikację z otoczeniem staramy się niwelować zagrożenia i uciążliwości związane z bieżącą działalnością firmy oraz aktywnie odpowiadać na potrzeby swoich interesariuszy. 22

projektów z zakresu działań społecznych i ekologicznych.

Wzrost o 57%
148
Liczba darowizn przekazanych przez Fundację LOTOS
148 bez zmian
13,3 mln PLN
Kwota wsparcia przekazanego przez Fundację
Fundacja LOTOS udzieliła darowizn na kwotę 13 307 415,88 PLN, z której połowa to wsparcie na walkę z COVID-19. 5,4 mln PLN Spadek o 38%
764 mln PLN
Wysokość podatków
762,1 mln PLN Spadek o 1,9 mln PLN

Kapitał intelektualny

W 2021 roku Grupa LOTOS kontynuowała inicjatywy w obszarach paliw przyszłości, tj. działała na rzecz promocji technologii opartych na wodorze oraz aktywnie uczestniczyła w realizacji Pakietu na Rzecz Czystego Transportu, którego zadaniem jest wzmocnienie bezpieczeństwa kraju w sektorze energii i ograniczenie zanieczyszczeń w transporcie. Przedstawiciele Grupy LOTOS regularnie uczestniczą także w roboczych spotkaniach z regionalnymi organizatorami i operatorami transportu miejskiego oraz wspierają ich w przygotowaniach do „uwodornienia” komunikacji miejskiej.

Grupa LOTOS aktywnie włącza się też w projekty związane z paliwami alternatywnymi nowej generacji, w tym te związane z wodorem oraz LNG/CNG. Projekty „Pure H2” oraz „Studium Wykonalności projektu budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali i budowy innowacyjnych bunkierek LNG” były współfinansowane ze środków unijnych w ramach instrumentu: Łącząc Europę (CEF – Connecting Europe Facility).

W 2021 roku Grupa LOTOS opracowała i przyjęła dokumenty dot. Strategicznych kierunków rozwoju innowacji oraz Strategicznej Agendy Badawczej.

Dane wejściowe dotyczące kapitału Zarządzanie kapitałem Osiągnięte rezultaty Zmiana
131
Liczba działań przynoszących efekt w ramach Programu Poprawy Efektywności
Warsztaty projektowe:
Prowadzone z kierownictwem spółek GK GL oraz zaangażowanymi osobami chcącymi zwiększać efektywność swoich działań i obniżać koszty w organizacji.Ścieżka szkoleniowa:
Akredytowana i certyfikowana ścieżka szkoleniowa Lean Six Sigma Yellow Belt – każdy wydany przez certyfikat to rozwiązany realny problem w organizacji, przynoszący redukcję kosztów.Do tej pory zostało wydanych 11 certyfikatów z 36 osób przeszkolonych, których projekty przynoszą ponad 600 tys. zł oszczędności. W II kw. 2022 z samych szkoleń planowane jest przekroczenie 1 mln zł oszczędności. 

 

195
Liczba działań przynoszących efekt w ramach Programu Poprawy Efektywności
+ 49%
52,9 mln PLN

Projekty optymalizujące koszty (114 projektów)

257,4 mln PLN
Suma projektów proefektywnościowych
(195 projektów przynoszących efekt w 2021 roku)
+ 110%
52,9 mln PLN
W tym projekty optymalizujące koszty (114 projektów)
91,8 mln PLN
W tym projekty optymalizujące koszty (176 projektów)
+ 74%

Wyniki wyszukiwania