Wpływ COVID -19 i sytuacji geopolitycznej na rynek paliw

W 2021 roku nastąpiła szybka odbudowa gospodarcza, która doprowadziła do dużych wzrostów cen energii elektrycznej oraz surowców. Niewątpliwie obraz sytuacji gospodarczej w tym okresie był zatem zdecydowanie odmienny w porównaniu do recesji, która miała miejsce w 2020 roku z uwagi na pandemię COVID-19. Zgodnie z prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) ze stycznia 2022 roku, wzrost gospodarczy na świecie wyniósł 5,9%. W całej Europie dynamika była również niezwykle wysoka (największy wzrost w Irlandii na poziomie 13,0%, natomiast najmniejszy na Białorusi na poziomie 2,1%), a tego typu odbudowa miała miejsce pomimo wprowadzanych lokalnie, choć z mniejszym niż w 2020 roku natężeniem, obostrzeń w życiu społeczno-gospodarczym. Dodatkowo na poprawę warunków gospodarczych wpływ miała skuteczność szczepionek przeciwko wirusowi

COVID-19, a także tempo ich wprowadzania na całym świecie. Niemniej, uwzględniając perspektywy rozwoju gospodarczego, nadal pozostaje wiele czynników, które mogą zakłócić dynamikę wzrostu gospodarki światowej – w tym ryzyko pojawienia się potencjalnie nowych groźnych wariantów wirusa COVID-19, wąskie gardła w łańcuchu dostaw, poziomy długu państwowego w wielu państwach wraz z rosnącą presją inflacyjną i reakcjami banków centralnych. Przede wszystkim jednak największa niepewność związana jest z dalszym rozwojem konfliktu w Ukrainie.

Wraz z poprawą koniunktury gospodarczej nastąpił również wzrost zapotrzebowania na paliwa. W ocenie agencji analitycznych wzrost wyniósł powyżej 5%, co miało swoje odzwierciedlenie w rosnących notowaniach ropy naftowej. W 2021 roku notowania ropy naftowej gatunku Brent wyniosły średnio 70,9 USD/bbl wobec 41,8 USD/bbl w 2020 roku.

Duży wpływ na kształtujące się w trakcie roku notowania miały z jednej strony działania państw OPEC+ w kierunku bilansowania rynku (ograniczony wzrost produkcji skutkujący spadkiem zapasów w państwach OECD), a z drugiej strony rosnąca dostępność surowca z państw spoza OPEC (głównie USA, Kanada, Rosja, Norwegia, Gujana, Argentyna).

Z sukcesem przeprowadzony pierwszy w historii częściowy postój remontowy rafinerii, co było nie lada wyzwaniem przez panujący wiosną 2021 wysoki poziom zachorowań na COVID-19.
Skokowy wzrost cen gazu ziemnego, który spowodował konieczność przestawienia trybu pracy rafinerii na minimalizujący jego zużycie, co wykorzystując elastyczność technologiczną zakładu udało się skutecznie przeprowadzić i co przyniosło wielomilionowe oszczędności kosztów nośników energii. Reorganizacja działalności rafineryjnej w Grupie Kapitałowej LOTOS do modelu rafinerii processingowej, która była bardzo złożonym projektem i którą przy dużym zaangażowaniu wielu pracowników przeprowadzono bez szwanku dla bieżącej działalności operacyjnej oraz dostępności produktów dla naszych klientów.

Wojciech Kościaniuk Dyrektor ds. Efektywności i Wsparcia Technologicznego Produkcji

Na obraz rynku energetycznego w 2021 roku na świecie duży wpływ miały kształtujące się notowania gazu ziemnego. W pierwszej połowie 2021 roku cena tego surowca była pod presją niskich temperatur (mroźna zima), natomiast w drugiej połowie 2021 roku na notowania wpływ miało wiele innych czynników, w tym strategia Rosji w kierunku ograniczania eksportu do Europy (także do magazynów, których właścicielem jest OAO Gazprom), która docelowo miała doprowadzić do oddania do eksploatacji gazociągu Nord Stream 2 (certyfikacja została wstrzymana). W dalszej kolejności mniejsza produkcja surowca na kontynencie (Norwegia, Wielka Brytania), trwająca odbudowa gospodarcza (duży wzrost eksportu do regionu Azji i Pacyfiku), a także zmniejszona dostępność surowca w dostawach morskich (LNG) sprawiły, że notowania tego surowca na brytyjskim rynku NBP (National Balancing Point) wzrosły z 43,6 USD/boe do 97,7 USD/boe, powodując niepewność co do dalszego rozwoju gospodarczego (rosnąca presja inflacyjna).

Na kształtujące się ceny surowców energetycznych wpływ miały także regulacje UE oraz działania w kierunku zwiększenia ochrony środowiska. Zaproponowany przez KE pakiet legislacyjny Fit for 55 może mieć w kolejnych latach fundamentalny wpływ na rynek paliw (kształtujące się zapotrzebowanie) oraz same rafinerie (zwiększanie obciążeń podatkowych). Jednym z proponowanych rozwiązań jest objęcie coraz to większej liczby sektorów (transportowy, morski) systemem redukcji emisji CO2 (EU ETS). Uwzględniając kształtujące się notowania uprawnień w 2021 roku, które wzrosły z poziomu 28,2 USD/t do 62,7 USD/t, można przewidywać dalsze trudności makroekonomiczne dla przemysłu rafineryjnego w Europie, co może skutkować zamknięciami najmniej rentownych zakładów.

Wyniki wyszukiwania