Nowoczesność i efektywność w wydobyciu i przerobie ropy

W celu poprawy efektywności handlowej, nieustająco optymalizujemy procesy rafineryjne i logistyczne.

W podstawowej działalności koncentrujemy się na trzech obszarach:

Poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów

Przerobie ropy naftowej,

Handlu produktami naftowymi

Segment wydobywczy

Zadaniem obszaru wydobywczego jest pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz związana z tym działalność pomocnicza, transportowa i serwisowa.
Grupa Kapitałowa LOTOS jest jedynym koncernem prowadzącym wydobycie w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Poza krajem wydobywa surowce na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz na terytorium Litwy.

W 2021 roku  wydobycie  ropy  naftowej  i  gazu  ziemnego  przez  Grupę  Kapitałową  LOTOS  wyniosło  średnio 17,3 tys. boe dziennie. Struktura tego wydobycia przedstawiała się następująco:

Na koniec 2021 roku łączne rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego Grupy Kapitałowej LOTOS w kategorii 2P wyniosły 69,2 mln boe, z czego 83%   stanowiła ropa naftowa, a 17% gaz ziemny. Struktura rezerw 2P przedstawiała się następująco:

Segment produkcji i handlu

Zadaniem obszaru produkcji i handlu jest wytwarzanie, przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, jak również ich sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz działalność pomocnicza, transportowa i serwisowa.

Działalność handlowa Grupy Kapitałowej LOTOS w 2021 roku prowadzona była w ramach Grupy LOTOS oraz jej spółek zależnych: LOTOS Paliwa, LOTOS Oil, LOTOS Asfalt, LOTOS-Air BP Polska, LOTOS Kolej. LOTOS jest właścicielem, zlokalizowanej w Gdańsku, jednej z najnowocześniejszych europejskich rafinerii. Charakteryzuje się ona dużą efektywnością –  nowe  technologie,  które są wykorzystywane w  procesach produkcyjnych, pozwalają pozyskać z ropy naftowej aż 86% tzw. białych produktów (czyli paliw wysokomarżowych), a dodatkowe 8% to sprzedawane kontrahentom produkty ciężkie takie jak m.in. asfalt, koks naftowy i ciężki olej opałowy.

Należąca do LOTOSU rafineria przerobiła w 2021 roku ok. 9,9 mln ton ropy naftowej i wyprodukowała 11 mln ton produktów.  Główny udział w strukturze produkcji miał olej napędowy.  Wyprodukowano go ok. 6 mln ton, czyli o 3,8% więcej niż w poprzednim roku. Jego udział w strukturze produkcji wynosił 54,1%. Uzyskiwane w wyniku przerobu ropy naftowej produkty sprzedawane są w Polsce i za granicą, w kanale hurtowym oraz detalicznie poprzez własną sieć stacji paliw. Na koniec 2021 roku sieć paliw  LOTOS  składała się z 520 obiektów (wzrost o 7 w stosunku do końca 2020 roku. Wśród nich jest 327 tzw. stacji CODO (Company Owned Dealer Operated) – w tym: 30 stacji MOP, pozostałych 297 stacji własnych oraz 193 stacje DOFO (Dealer Owned Franchise Operated).

Wyniki wyszukiwania