LOTOS w Rankingach ESG

Sustainalytics ocenia zrównoważony rozwój spółek giełdowych na podstawie ich wyników w zakresie zarządzania środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego (Environmental, Social, and Corporate Governance – ESG). Tworząc ESG Risk Rating analizuje ekspozycję instytucji na ryzyko związane z ESG oraz jakość zarządzania danym ryzykiem. Profil ryzyka ESG Grupy LOTOS został oceniony jako ryzyko średnie i otrzymał łącznie 29,1 pkt. (w skali 1–100, gdzie 1 to ryzyko małe; ostatnia aktualizacja 30.10.2021 r.).

Ratingi MSCI ESG Rating obliczane są przez amerykański bank inwestycyjny Morgan Stanley. Firmy oceniane są w skali od AAA do CCC” według ich narażenia na ryzyko ESG i tego, jak dobrze zarządzają tym ryzykiem w porównaniu z konkurencją. Grupa LOTOS otrzymała rating ESG Average (BBB) od MSCI (stan na grudzień 2021 r.). Grupa uzyskała m.in. wynik 5,6 pkt. (na 10 możliwych) w obszarze ładu korporacyjnego. Firmy poddawane są szczegółowej analizie w kluczowych obszarach: zarządzania, społecznym i środowiskowym.

S&P Global ESG Scores zapewnia pomiar istotnych pod względem finansowym czynników ESG firmy. Opiera się on na SAM Corporate Sustainability Assessment, analizie kryteriów ESG. S&P Global ESG Score dla Grupy LOTOS wyniósł 21 na 100 możliwych do uzyskania punktów (stan z dnia 30.10.2021 r.).

ISS-oekom, twórca ratingu ESG Corporate, realizuje badania i ratingi ESG na poziomie krajów i przedsiębiorstw. W analizie przeprowadzonej w marcu 2022 roku Grupa LOTOS otrzymała rating C -. Ocena wyników firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju opiera się na około 100 kryteriach, wybranych specjalnie dla każdej branży.

Indeks WIG-ESG jest publikowany od 3 września 2019 roku, na podstawie wartości portfela akcji spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie tj. takich, które przestrzegają zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego. W rankingu ESG spółki mogą uzyskać od 0 do 100 pkt., przy czym im niższa liczba punktów, tym lepiej spółka przestrzega zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie. Spółka została zakwalifikowana do indeksu ze współczynnikiem na poziomie 2,2 a w 2021 była komponentem indeksu.

Indeks obejmuje firmy należące do indeksów WIG20 i WIG40. Wagi spółek w indeksie zależą od liczby akcji w wolnym obrocie, skorygowanej na podstawie rankingu ESG oraz oceny stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Na dzień 19 kwietnia 2022 r. udział LOTOSU w indeksie ESG wyniósł 2,15, a współczynnik „COMPLY” spółki wg. Kodeksu Dobrych Praktyk to 94%.

Grupa LOTOS jest również obecna w ratingu realizowanym przez Refinitiv, który jest częścią LSEG (London Stock Exchange Group). Ocenia działania firmy w obszarze zaangażowania i skuteczności ESG w 10 głównych tematach, opierając się na publicznie dostępnych i podlegających audytowi danych. Ocena Grupy LOTOS wyniosła 58 pkt (maksymalna liczba punktów do uzyskania to 100).

Działalność ESG Grupy LOTOS oceniana jest również w cenionym międzynarodowym zestawieniu Bloomberg ESG. W jego ocenie, brane pod uwagę są kwestie ładu korporacyjnego, społeczne, w tym w szczególności dotyczące obecności kobiet, czy rotacji pracowników, a także kwestie środowiskowe. Ogólny wynik firmy wyniósł 53,3 na 100 możliwych do uzyskania punktów (stan na 30.10.2021 r.).

Badanie zostało przeprowadzone przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas we współpracy z partnerami wspierającymi, firmami doradczymi Go Responsible i MATERIALITY. Dane pochodzące z raportów rocznych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach indeksu WIG ESG (około 60 podmiotów)

Wyniki są przypisanie do makrosektorów i indeksów wg stanu na dzień zakończenia badania w danym roku.

LOTOS osiągnął 5,91 na 10 możliwych do uzyskania punktów, jest to wysoki wynik nie tylko na tle sektora, ale także wśród wszystkich 60 ocenianych firm.

Benchmark Strategii Klimatycznych to opublikowane po raz pierwszy w 2021 roku obszerne badanie strategii klimatycznych firm opracowane przez ekspertów i praktyków ESG z Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Go Responsible tak, aby stanowiło wsparcie dla spółek w spełnianiu wymagań ratingowych. Badanie przeprowadzane jest dla firm notowanych na GPW i objętych indeksem WIG 20 oraz WIG40.

Badany jest poziom świadomości co do celów klimatycznych i zrównoważonego rozwoju i ich związku ze strategiami firm, implementację polityk klimatycznych, ale także ich ambicje i poziom skonkretyzowania – np. struktur zarządzania obszarem klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Grupa LOTOS otrzymała w badaniu 5,9 punktów na 23 możliwych do zdobycia.

Wyniki wyszukiwania