Determinuje nas zrównoważony rozwój

GRI:[ ]
  • 102-7

Grupa Kapitałowa LOTOS jest drugim co do wielkości producentem paliw w Polsce, co plasuje ją wśród największych firm działających w kraju. Jednocześnie LOTOS zajmuje czołową pozycję na  wielu innych krajowych rynkach, m.in. olejów, asfaltów czy kolejowych  przewozów  towarowych.  Oprócz  wydobycia  i  przerobu  ropy  naftowej  oraz  gazu  ziemnego przedmiotem  działalności  jest  także  sprzedaż  wysokiej  jakości  produktów  naftowych  oraz  świadczenie wyspecjalizowanych usług logistycznych i serwisowych.

Grupa LOTOS jest świadoma wpływu na otoczenie i środowisko, dlatego jako firma społecznie  odpowiedzialna w swojej działalności  stosuje  zasady  etyczne  i  przestrzega  międzynarodowych  norm, takich jak  ISO  26000, w zakresie  ładu  organizacyjnego, praw  człowieka, praktyk z zakresu  pracy, środowiska, uczciwych praktyk operacyjnych, zagadnień  konsumenckich,  zaangażowania  społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Spółka wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs) oraz przestrzega Zasad United Nations Global Compact.

Spółki Grupy Kapitałowej LOTOS intensywnie angażują się w działania na rzecz otoczenia.

Są stałym uczestnikiem i obserwatorem funkcjonowania lokalnych społeczności, często integrując biznes, samorządy i szkolnictwo wyższe. To przynosi długotrwałe korzyści wszystkim interesariuszom. Jednocześnie Grupa LOTOS dąży do trwałego rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych, m.in. poprzez ciągłe inwestycje w celu poprawienia efektywności energetycznej.

Grupa LOTOS zdaje sobie sprawę jak ważne dla klimatu i środowiska jest przekształcanie modelu funkcjonowania na bardziej „zielony”. Jednym z elementów tej transformacji jest 12 stacji ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanych wzdłuż autostrad A1 i A2 pomiędzy Warszawą a Gdańskiem. Tworzą one tzw. Niebieski Szlak.

Kolejnym będzie produkcja oczyszczonego wodoru. Wówczas LOTOS stanie się pierwszym w Polsce producentem tego paliwa i wybuduje dwie stacje umożliwiające jego tankowanie. Pod koniec 2018 roku przyznano spółce dofinansowanie ze środków UE na projekt Pure H2, tj. instalację do oczyszczania i dystrybucji wodoru.

W dalszym ciągu temat modernizacji mającej na uwadze troskę o środowisko podejmują również LOTOS Lab i LOTOS Kolej.

Grupa LOTOS dokłada wszelkich starań do bezpieczeństwa na każdym etapie łańcucha wartości. Dotyczy to zarówno bieżącej działalność, jak i oferowanych przez nią produktów. Spółka LOTOS Lab skrupulatnie bada stosowane półprodukty, produkty, komponenty i dodatki uszlachetniające do produkcji paliw, olejów i asfaltów, a także wodę wykorzystywaną do produkcji mediów energetycznych oraz ścieki.

Filary strategiczne podejścia Grupy Kapitałowej LOTOS do zrównoważonego rozwoju

Grupa Kapitałowa LOTOS działa zgodnie z wyzwaniami zdefiniowanymi przez 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku (ang. Sustainable Development Goals, SDGs), Wizję Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu do 2050 roku oraz 10 zasadami UN Global Compact.

Zgodnie z wizją zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu do 2050 roku, Grupa Kapitałowa LOTOS zobowiązała się do tego, aby:

  • działania opierać na szerokiej współpracy, innowacyjnym myśleniu oraz edukacji zarówno pracowników, jak i społeczeństwa;
  • prowadzić działalność biznesową w oparciu o zaufanie i dialog;
  • podejmować współpracę z ośrodkami akademickimi i szkołami w zakresie edukacji przyszłych pracowników;
  •  stwarzać pracownikom warunki i możliwości rozwoju;
  • promować i wspierać wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych;
  • tworzyć infrastrukturę i prowadzić inwestycje w oparciu o dialog oraz w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
  • podejmować działania na rzecz zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na środowisko; wprowadzać rozwiązania pozwalające na zmniejszenie zużycia energii, zarówno w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, optymalizacji procesów, jak i edukacji;
  • prowadzić dialog z rządem i dzielić się swoimi doświadczeniami w kwestiach istotnych dla przedsiębiorców i gospodarki;
  • podnosić poziom etyki w biznesie, w tym w relacjach z wszystkimi grupami interesariuszy.

Wyniki wyszukiwania