Nota 2021 2020
Podatek bieżący 631,5 58,6
Podatek odroczony 9.9.3 613,2 (565,2)
Razem podatek dochodowy wykazany w wyniku netto 9.9.2 1.244,7 (506,6)
Obciążenie podatkowe wykazane w innych całkowitych dochodach (netto), w tym z tytułu: (7,9) 40,6
– zabezpieczeń przepływów pieniężnych 10.8.3 (6,8) 42,0
– zysków/(strat) z tytułu inwestycji w instrumenty kapitałowe (2,3)
– zysków/(strat) aktuarialnych dotyczących świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia 1,2 (1,4)

Część bieżąca oraz odroczona podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym dla podmiotów działających na terenie Polski.

Dla norweskiej spółki zależnej LOTOS Exploration and Production Norge AS marginalna stopa podatkowa wynosi 78% podstawy opodatkowania. Działalność LOTOS Exploration and Production Norge AS podlega opodatkowaniu w ramach dwóch równoległych systemów podatkowych: systemu podatku dochodowego (stawka podatku 22%) oraz systemu podatku naftowego (dodatkowa stawka podatku 56%).

Dla litewskich spółek zależnych z GK AB LOTOS Geonafta podatek w części bieżącej i odroczonej ustalony został według stawki 15%.

Wyniki wyszukiwania