9.8 (Strata)/Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych

Nota 2021 2020
Strata z tytułu utraty wartości należności 11.1.3 (5,5) (4,7)
– odpisy (11,4) (10,5)
– odwrócenie odpisów 5,9 5,8
Strata z tytułu utraty wartości pożyczek 11.1.3 0,8 (9,4)
Razem (4,7) (14,1)

Wyniki wyszukiwania