Nota 2021 2020
Odsetki: 191,7 225,8
• odsetki obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej: 73,0 92,7
– od kredytów 11.1.3 66,1 82,3
– od pożyczek 11.1.3 1,1 1,5
– od obligacji 11.1.3 5,2 8,0
– pozostałe 0,6 0,9
• odsetki od leasingu 11.1.3 72,7 75,8
• pozostałe odsetki: 46,0 57,3
– dyskonto od rezerw na kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego, na rekultywację oraz pozostałych rezerw 10.13.1 41,4 51,7
– koszty dyskonta od zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 10.12 3,4 4,4
– pozostałe 1,2 1,2
Różnice kursowe: 70,5
– od kredytów 11.1.3 66,6
– od zrealizowanych transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych 11.1.3 (21,7)
– od obligacji 11.1.3 17,8
– od środków pieniężnych 11.1.3 (2,8)
– od leasingu 11.1.3 14,2
– od zobowiązań inwestycyjnych 11.1.3 (0,1)
– od rozrachunków z tytułu dostaw i usług 11.1.3 (0,7)
– od cash pool 11.1.3 (2,7)
– pozostałe (0,1)
Odpis z tytułu utraty wartości udziałów we wspólnych przedsięwzięciach wycenianych metodą praw własności 10.2 2,8 114,5
Prowizje bankowe 18,4 7,9
Rezerwa na roszczenia sporne 12.1.1 17,6
Rezerwa na ryzyko podatkowe 4,1 4,2
Pozostałe 1,2 0,5
Razem 288,7 370,5

Grupa stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zgodnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Grupa wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabeli powyżej.

Wyniki wyszukiwania