Zasady rachunkowości

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ jednostki wypłacającej dywidendę uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy. Grupa zdecydowała o klasyfikacji przychodów z tytułu dywidend jako przychodów finansowych z uwagi na powszechność stosowania takiej prezentacji w sprawozdawczości wśród stosujących MSSF podmiotów, nie będących instytucjami finansowymi (ang. common practice). Grupa stosuje taką prezentację w sposób ciągły.

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej). Grupa zalicza przychody z odsetek do przychodów finansowych w związku z powszechnie stosowaną i akceptowaną praktyką sprawozdawczą podmiotów stosujących MSSF, nie będących instytucjami finansowymi (ang. common practice). Prezentacja ta jest stosowana przez Grupę w sposób ciągły.

Nota 2021 2020
Dywidendy: 1,7 3,0
– wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności
– inwestycje kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 11.1.3 1,7 3,0
Odsetki: 16,8 9,8
• odsetki obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej: 16,3 9,6
– od należności z tytułu dostaw i usług 11.1.3 1,2 2,4
– od środków pieniężnych 11.1.3 0,2 1,3
– od lokat 11.1.3 1,2 5,4
– od udzielonych pożyczek 11.1.3 13,6 0,4
– pozostałe 0,1 0,1
• odsetki od leasingu 0,5 0,1
• pozostałe odsetki 0,1
Różnice kursowe: 42,2
– od kredytów 11.1.3 39,9
– od zrealizowanych transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych 11.1.3 (7,7)
– od obligacji 11.1.3 2,4
– od środków pieniężnych 11.1.3 16,2
– od leasingu 11.1.3 (4,1)
– od zobowiązań inwestycyjnych 11.1.3 (6,8)
– od rozrachunków z tytułu dostaw i usług 11.1.3 2,3
Aktualizacja wartości pochodnych instrumentów finansowych: 242,7 65,7
– wycena 11.1.3 136,9 43,1
– rozliczenie 11.1.3 105,8 22,6
Prowizja od pożyczki 4,9
Pozostałe 0,7 0,2
Razem 261,9 125,8

Grupa stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zgodnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Grupa wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabeli powyżej.

Wyniki wyszukiwania