Nota 2021 2020
Strata z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych: 904,8
Odpisy z tytułu utraty wartości: 923,8
  • aktywów związanych z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego:
10.1.2.1 15,8
– Polska: Górowo Iławeckie 10,5
– Polska: obszar Młynary 5,3
  • aktywów związanych z zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego: Norwegia: złoże YME
10.1.2.2 460,6
  • aktywów związanych z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego:
10.1.2.2 437,4
– Polska: złoże B-3 118,3
– Polska: złoże B-8 135,0
– Norwegia: złoże Utgard 155,0
– Litwa: złoże Nausodis, Genciai, Vėžaičiai, Girkaliai 29,1
  • aktywów trwałych rafineryjnych i pozostałych:
10.1.1.1 10,0
– stacje paliw 8,8
– pozostałe aktywa 1,2
Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości: (19,0)
  • aktywów związanych z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego:
10.1.2.2 (17,5)
– Polska: złoże B-3 (0,9)
– Norwegia: obszar Heimdal – złoże Vale (16,6)
  • aktywów trwałych rafineryjnych i pozostałych:
(1,5)
– statki 10.1.2.4 (1,1)
– pozostałe aktywa (0,4)
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7,4 2,2
Strata z tytułu zaniechanych inwestycji: 3,6 1,0
  • aktywa związane z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego:
10.1.2.1 0,4
– Polska: obszar Młynary 0,3
– Polska: obszar Kamień Pomorski 0,1
  • aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego: Polska: złoże B-3
10.1.2.2 1,7
  • aktywa trwałe rafineryjne i pozostałe:
10.1.1.1 1,5 1,0
– stacje paliw 1,5 0,9
– pozostałe aktywa 0,1
Rezerwy: 17,8
– rezerwy na roszczenia sporne 12.1.1 32,1
– aktualizacja rezerwy na zobowiązania z tytułu warunkowych płatności – umowa nabycia aktywów Sleipner 10.13.1 (4,5)
– aktualizacja szacunku rezerw na koszty likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego – Heimdal 10.13.1 (13,8)
– rezerwy na restrukturyzację 3,7
– pozostałe rezerwy 0,3
Kary i odszkodowania 0,7 1,6
Szkody majątkowe związane z normalną działalnością 1,5 1,2
Składki członkowskie związane z przynależnością do organizacji branżowych 3,6 3,5
Darowizny na cele społeczne 11,1 19,4
Środki przeznaczone na budowę, wyposażenie i funkcjonowanie szpitala tymczasowego dla chorych na COVID-19 12.2.1 37,9
Dostawa materiałów związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 12.2.1 15,6 48,7
Pozostałe 5,7 5,2
Razem 87,1 1.005,4

Grupa stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zgodnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Grupa wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabeli powyżej.

Wyniki wyszukiwania