Nota 2021 2020
Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych: 124,9
Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości: 298,8
  • aktywów związanych z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego:
10.1.2.2 296,0
– Polska: złoże B-3 116,2
– Polska: złoże B-8 135,0
– Norwegia: obszar Heimdal – złoże Vale 35,1
– Litwa: złoża Nausodis, Vėžaičiai 9,7
  • aktywów trwałych rafineryjnych i pozostałych:
2,8
– statki 10.1.2.4 1,5
– pozostałe aktywa 1,3
Odpisy z tytułu utraty wartości: (173,9)
  • aktywów związanych z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego:
10.1.2.1 (0,6)

– Polska: Górowo Iławeckie

(0,3)
– Polska: obszar Kamień Pomorski (0,3)
  • aktywów związanych z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego:
10.1.2.2 (42,3)
– Norwegia: złoże Utgard (39,2)
– Litwa: złoże Girkaliai (3,1)
  • aktywów trwałych rafineryjnych i pozostałych:
10.1.1.1 (131,0)

– stacje paliw

(3,6)

– aktywa objęte środkami zaradczymi

(127,0)

– pozostałe aktywa

(0,4)
Rezerwy: 30,5
– aktualizacja szacunku rezerw na koszty likwidacji morskich kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego – YME 10.13.1 20,9
– aktualizacja szacunku rezerw na koszty likwidacji morskich kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego – Heimdal 10.13.1 11,2
– aktualizacja szacunku rezerw na restrukturyzację (3,8)
– rezerwy na roszczenia sporne 2,8
– pozostałe rezerwy (0,6)
Dotacje 5,3 3,0
Odszkodowania 16,0 23,9
Modyfikacje umów leasingowych 3,5 5,5
Przedterminowe rozwiązanie umów leasingowych 6,8 3,6
Dostawa materiałów związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 12.2.1 37,2
Rozliczenie kosztów za budowę, wyposażenie i funkcjonowanie szpitala tymczasowego dla chorych na COVID-19 12.2.1 36,4
Pozostałe 7,6 7,1
Razem 231,0 80,3

Grupa stosuje zasadę kompensowania podobnych typów transakcji zgodnie z zapisami MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, pkt 34 i pkt 35. Grupa wykazuje istotne pozycje przychodów i kosztów ujętych w wyniku finansowym oddzielnie, co zaprezentowano w tabeli powyżej.

Wyniki wyszukiwania