Nota 2021 2020
Amortyzacja 8 1.049,0 1.089,9
Zużycie materiałów i energii (1) 23.953,0(2) 15.462,7
Usługi obce 1.496,5 1.433,1
Podatki i opłaty 762,1 764,1
Koszty świadczeń pracowniczych 9.3 981,3 938,7
Pozostałe koszty rodzajowe 358,8 273,8
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1.243,4 977,7
Razem koszty według rodzaju 29.844,1 20.940,0
Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego (1.060,0) 435,6
Razem 28.784,1 21.375,6
w tym:
Koszt własny sprzedaży 26.775,1 19.441,7
Koszty sprzedaży 1.455,3 1.412,9
Koszty ogólnego zarządu 553,7 521
(1) W tym kwota 78,7 mln zł ujemnych różnic kursowych dotyczących działalności operacyjnej, ujętych w koszcie własnym sprzedaży (w roku 2020: 3,8 mln zł ujemnych różnic kursowych), patrz nota 11.1.3).
(2) Wzrost kosztów zużycia materiałów i energii wskutek wzrostu cen surowców i energii.

Wyniki wyszukiwania