9.10 Zysk/(Strata) netto przypadający/(a) na jedną akcję

2021 2020
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej w mln zł (A) 3.211,8 (1.146,2)
Średnia ważona liczba akcji w mln sztuk (B) 184,9 184,9
Zysk/(Strata) netto na jedną akcję (w zł) (A/B) 17,4 (6,2)

Zysk/(Strata) przypadający/(a) na jedną akcję dla każdego okresu sprawozdawczego jest obliczony/(a) poprzez podzielenie zysku/(straty) netto za dany okres sprawozdawczy przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.

Rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję jest równy/(a) zyskowi/(stracie) podstawowemu/(ej), ponieważ nie występują instrumenty rozwadniające zysk/(stratę) netto na jedną akcję.

Wyniki wyszukiwania