Zasady rachunkowości

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) przez Grupę zobowiązania do wykonania świadczenia, poprzez przekazanie przyrzeczonego towaru lub usługi klientowi, gdzie przekazanie to stanowi jednocześnie uzyskanie przez nabywcę kontroli nad tym składnikiem aktywów. W przychodach z umów z klientami w sprawozdaniu z całkowitych dochodów ujmowane są przychody powstające ze zwykłej działalności operacyjnej Grupy (tj. przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów) pomniejszone o wartość podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego, opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej oraz skorygowane o wynik z rozliczenia instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne.

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej przedstawiana jest umowa (zależnie od stosunku pomiędzy spełnieniem zobowiązania przez Grupę, a płatnością dokonywaną przez klienta) jako składnik aktywów z tytułu umowy lub zobowiązania z tytułu umowy. Oddzielnie, jako należności z tytułu dostaw i usług prezentowane są wyłącznie bezwarunkowe prawa Grupy do otrzymania wynagrodzenia (np. gdy wystawiono już klientowi faktury lub inny tytuł zobowiązujący prawnie do zapłaty w określonym terminie czasu). Prawa o charakterze warunkowym (innym niż tylko upływ czasu) są prezentowane jako składnik aktywów z tytułu umowy. Jeżeli z tytułu jednej umowy wynika kilka obowiązków, w odniesieniu do których rozpoznano zarówno aktywa jak i zobowiązania z tytułu umowy, to w sprawozdaniu z sytuacji finansowej są one prezentowane w wartości netto.

W umowach z klientami zawieranymi przez Grupę nie występuje istotny element finansowania.

Profesjonalny osąd

Grupa w oparciu o dokonane analizy kontraktów sprzedażowych zidentyfikowała model agencyjny głownie w obszarze sprzedaży olejów bazowych przez Spółkę LOTOS Oil Sp. z o.o. do klientów docelowych. W pozostałych transakcjach Grupa pełni rolę zleceniodawcy.

Zobowiązanie z tytułu posiadanego przez Grupę programu lojalnościowego NAVIGATOR, powstaje w momencie sprzedaży dóbr i usług na stacjach własnych i partnerskich dla każdej pojedynczej transakcji sprzedaży i polega na naliczaniu punktów uprawniających do zniżek na przyszłe zakupy. Wyliczenie wartości zobowiązania dotyczącego punktu przyznawanego w ramach programu opiera się na takich zmiennych jak odsetek udziału uczestników w programie, procent redempcji nagród (wymiany punktów na nagrody), udziału poszczególnych nagród w całej ofercie. Grupa określa maksymalną pulę punktów jakie zostaną wydane dla odbiorców nagród w trakcie obowiązywania promocji i szacuje wartość całkowitego katalogu nagród przypadającego na promocję poprzez wyliczenie ceny zakupu (wartości rynkowej) nagród, wyliczenie tzw. taryfikatorów punktowych z ceną dla poszczególnych nagród, ustalenie prognozy udziału poszczególnych nagród w wymianie punktów. Na tej podstawie Grupa dokonuje wyliczenia pełnego kosztu programu z uwzględnieniem przyjmowanych cen za nagrody dla klientów Grupy, który jest ujmowany jako odroczenie przychodu w czasie do momentu realizacji nagrody.

Rodzaj dobra lub usługi Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Skonsolidowane
2021 2020 2021 2020 2021 2020
Przychody z umów z klientami: 1.325,9 647,4 31.831,7 20.501,4 33.157,6 21.148,8
Produkty i usługi 1.324,5 646,4 30.303,8 19.360,9 31.628,3 20.007,3
Towary i materiały 1,4 1,0 1.527,9 1.140,5 1.529,3 1.141,5
Efekt rozliczenia rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych (34,0) (240,2) (34,0) (240,2)
Razem przychody ze sprzedaży 1.325,9 647,4 31.797,7 20.261,2 33.123,6 20.908,6

Zobowiązania do wykonania świadczenia

Grupa w ramach zawieranych kontraktów, zobowiązuje się do dostarczenia na rzecz klientów głównie produktów oraz towarów rafineryjnych, ropy naftowej i gazu ziemnego. W ramach tych umów Grupa działa głównie jako zleceniodawca poza częścią eksportową sprzedaży agencyjnej olejów bazowych.

Ceny transakcyjne w występujących umowach z klientami nie podlegają ograniczeniom. Nie występują umowy przewidujące istotne zwroty wynagrodzenia i inne podobne zobowiązania. Grupa nie identyfikuje przychodów, dla których otrzymanie zapłaty jest warunkowe i nie prezentuje w związku z tym pozycji Aktywa z tytułu umów z klientami.

W przypadku zdecydowanej większości umów z klientami Grupy wynagrodzenie oparte jest na cenie stałej. Umowy uwzględniające kwotę wynagrodzenia zmiennego Grupa ujmuje jako przychody w kwocie wynagrodzenia, co do którego istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nie nastąpi konieczność znacznego odwrócenia ujętego wcześniej przychodu. W konsekwencji Grupa nie ujmuje przychodów do momentu kiedy ustanie niepewność co do otrzymania wynagrodzenia, w szczególności w związku z posiadanymi przez klientów prawami do rabatów, premii oraz nałożonymi karami.

Udzielone w ramach umów gwarancje są gwarancjami stanowiącymi zapewnienie klienta, że dany produkt jest zgodny z ustaloną specyfikacją. Nie polegają one na świadczeniu oddzielnej usługi.

W Grupie występuje głównie sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Dodatkowo w segmencie Produkcji i Handlu ma miejsce sprzedaż gotówkowa. W umowach z klientami w większości stosowane są terminy płatności nieprzekraczające 30 dni. Płatność zazwyczaj jest wymagalna po dostarczeniu dobra lub po zakończeniu usługi.

W ramach dostaw dóbr, gdzie następuje przeniesienie kontroli na klienta w świadczeniach spełnianych w punkcie czasu, rozliczenia z klientami i ujęcie przychodu następują po każdej dostawie. W Grupie dostawy dóbr oraz świadczenia usług kiedy klient jednocześnie otrzymuje i czerpie z nich korzyści rozliczane są w miarę upływu czasu.

Przychody z tytułu umów z klientami według terminu przekazania

Grupa ujmuje przychody z tytułu spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia w określonym momencie czasu zgodnym z zastosowanymi warunkami dostawy INCOTERMS (CPT, DAP, DDP, EXW, FCA).

Wyniki wyszukiwania