10.8.3 Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych

Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych obejmuje zmiany wyceny kredytów w walutach obcych, wykorzystywanych jako instrumenty zabezpieczające do zabezpieczenia przepływów pieniężnych z tytułu sprzedaży denominowanej w USD, pomniejszone o wpływ odroczonego podatku dochodowego.

Zmiany wartości godziwej finansowych instrumentów pochodnych wyznaczonych do zabezpieczenia przepływów pieniężnych w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie ujmuje się w kapitale rezerwowym z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych, natomiast część nieefektywną zalicza się do przychodów/kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

Nota 2021 2020
Stan na początek okresu (24,4) (203,6)
Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne: 11.1.3 (35,7) 221,2
– część skuteczna (35,7) 221,2
– część nieskuteczna
Podatek dochodowy dotyczący wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 9.9.1 6,8 (42,0)
Stan na koniec okresu (53,3) (24,4)

Wyniki wyszukiwania