10.2 Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności

Zasady rachunkowości

Wspólne ustalenia umowne zostały zdefiniowane w MSSF 11 jako umowa, w ramach której dwie lub więcej stron prowadzą działalność gospodarczą podlegającą wspólnej kontroli. Wspólna kontrola występuje wyłącznie wówczas, gdy decyzje dotyczące istotnych działań w ramach porozumienia wymagają jednogłośnej zgody wszystkich stron.

Wspólne ustalenia umowne dzieli się na wspólne działania i wspólne przedsięwzięcia. Kryterium podziału zostało oparte na różnych prawach i obowiązkach stron porozumień o charakterze wspólnych ustaleń umownych.

Jeśli wspólna inicjatywa daje stronom współkontrolującym prawa do jej aktywów netto, to mowa o wspólnym przedsięwzięciu (ang. „joint ventures”), które co do zasady realizowane jest poprzez utworzenie przez inwestorów odrębnej jednostki (ang. „vehicle”). Do tego typu przedsięwzięć Grupy zaliczyć należy działającą w segmencie produkcji i handlu współkontrolowaną jednostkę LOTOS – Air BP Polska Sp. z o.o. a także jednostki w segmencie wydobywczym: Baltic Gas Sp. z o.o. oraz Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k., jak również UAB Minijos Nafta.

Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach wycenianych zgodnie z MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” są ujmowane metodą praw własności i wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według ceny nabycia skorygowanej o późniejsze zmiany udziału Grupy w aktywach netto tych jednostek, pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Sprawozdanie z całkowitych dochodów odzwierciedla udział w wynikach działalności tych jednostek natomiast w przypadku zmiany ujętej bezpośrednio w ich kapitale własnym Grupa ujmuje swój udział w każdej zmianie i ujawnia go, jeśli jest to właściwe, w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w innych całkowitych dochodach / (stratach) netto.

Wspólne ustalenia umowne, w ramach których strony współkontrolujące posiadają prawa do aktywów i obowiązki dotyczące zobowiązań określa się wspólnymi działaniami / operacjami (ang. „joint operations”).

Grupa posiada udziały we wspólnych działaniach realizowanych w segmencie wydobywczym przez należącą do grupy kapitałowej LOTOS Upstream Sp z.o.o. norweską spółkę LOTOS Exploration and Production Norge AS. Zgodnie z MSSF 11 Grupa bezpośrednio ujmuje w księgach swój udział w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach związanych ze wspólnymi działaniami na złożach obszaru Heimdal w Norwegii.

Biorąc pod uwagę kryteria MSSF 11, nie każda działalność, do której przystępuje wielu udziałowców stanowi wspólne działania, czy wspólne przedsięwzięcie w rozumieniu tego standardu i w niektórych sytuacjach, będąc stroną współpracy o charakterze wspólnej działalności, Grupa nie sprawuje współkontroli nad tą działalnością. Dzieje się tak, gdy istnieje więcej niż jedna kombinacja stron umowy, które wspólnie mogą porozumieć się w celu podjęcia istotnych decyzji o działalności. Dla celów prawidłowego ujmowania przychodów, kosztów, aktywów i zobowiązań nie stosuje się wówczas MSSF 11, a zapisy innych, odpowiednich MSSF, uwzględniając przy tym swój udział w porozumieniu będącym podstawą tej działalności.

Grupa jest stroną porozumień o wspólnej działalności w Norwegii, które nie podlegają regulacjom MSSF 11. Dotyczy to działalności na złożach Sleipner.

Grupa ujmuje te działania metodą proporcji, tj. według udziału w przychodach, kosztach, należnościach i zobowiązaniach związanych ze wspólnym poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu w obszarze pola Sleipner. Nie istnieje zatem praktyczna różnica w ujęciu transakcji związanych z działalnością na licencjach pakietu Sleipner w stosunku do wymogów ujęcia wspólnych działań na licencjach obszaru Heimdal, które spełniają definicję wspólnej działalności wg MSSF 11.

Współkontrola nad jednostką, w której dokonano inwestycji

Grupa sprawuje współkontrolę nad jednostką, jeśli wraz ze wszystkimi współinwestorami musi współdziałać w celu kierowania jej istotną działalnością, co oznacza tym samym, że żaden ze współinwestorów pojedynczo nie sprawuje nad nią kontroli i bez współdziałania z pozostałymi nie może nią kierować. Grupa dokonuje oceny, czy sprawuje współkontrolę nad tzw. ustaleniem umownym definiowanym wg MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” bądź jako wspólne przedsięwzięcie, bądź wspólną działalność biorąc pod uwagę, czy wszystkie strony takiego ustalenia je kontrolują, czy podlegają wspólnie ekspozycji na zmienne zwroty z realizowanej inwestycji lub posiadają prawa do takich zwrotów oraz są w stanie decydować i wpływać wspólnie na ich wysokość poprzez wspólne kierowanie.

Grupa posiada udziały we wspólnych przedsięwzięciach wycenianych metodą praw własności, do których należą:

  • Umowa joint venture Grupy LOTOS S.A. z BP Europe SE na prowadzenie działalności w zakresie dostaw paliwa lotniczego przez spółkę LOTOS – Air BP Polska Sp. z o.o.
  • Umowa współpracy spółek LOTOS Petrobaltic S.A. oraz CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. w zakresie zagospodarowania i eksploatacji złóż gazokondensatowych B-4 i B-6 na Morzu Bałtyckim realizowana poprzez spółki celowe Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. oraz Baltic Gas Sp. z o.o. (Komplementariusz).
  • Wspólne przedsięwzięcie w zakresie działalności poszukiwawczo-wydobywczej ropy naftowej na terytorium Litwy realizowane w formie spółki UAB Minijos Nafta.

Siedziba Przedmiot działalności we własności jednostek (w milionach złotych)
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Segment produkcji i handlu
LOTOS – Air BP Polska Sp. z o.o. Gdańsk Handel paliwem lotniczym oraz usługi logistyczne 50,00% 50,00% 28,0 26,1
Segment wydobywczy
Baltic Gas Sp. z o.o. Gdańsk Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego) 50,00% 50,00%
Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. (1) Gdańsk Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 46,05% 45,99%
UAB Minijos Nafta Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 50,00% 50,00%
Razem 28,0 26,1

(1) Udział we własności jednostki ustalono na podstawie wartości wkładów wniesionych przez poszczególnych wspólników do sumy wszystkich wkładów na dzień 31 grudnia 2021 roku:

  • Baltic Gas z o.o. (Komplementariusz) 0,001% (31 grudnia 2020: 0,001%),
  • LOTOS Upstream z o.o. (Komandytariusz) 46,051% (31 grudnia 2020: LOTOS Petrobaltic S.A.: 45,992%),
  • CalEnergy Resources Poland z o.o. („CalEnergy”) (Komandytariusz) 53,948% (31 grudnia 2020: 54,008%).

Procentowy udział Grupy we własności jednostki Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp. k. pośrednio współkontrolowanej wynosi 46,05 % (31 grudnia 2020: 45,99 %).

W 2021 roku spółka LOTOS Upstream Sp. z o.o. wniosła umówione wcześniej wkłady pieniężne dojednostki Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp. k., w kwocie: 2,9 mln zł (w 2020 roku 7,0 mln zł), co wpłynęło na zmianę procentowego udziału Grupy we własności tej jednostki.

Wydatki z tytułu wniesionych wkładów pieniężnych przez spółkę LOTOS Upstream Sp. z o.o. Grupa wykazała w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w pozycji Wniesienie wkładów pieniężnych – wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności.

Udział Grupy w wynikach netto jednostek 2021 2020
Segment produkcji i handlu
LOTOS – Air BP Polska Sp. z o.o. 4,6 (1,7)
Segment wydobywczy
Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. (1) (0,2)
Razem 4,6 (1,9)

(1) W umowie spółki określono uczestniczenie wspólników w zyskach i stratach spółki Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k. w następujący sposób:

  • Baltic Gas z o.o. posiada 0,001% udziału w zyskach i 100% w stratach,
  • LOTOS Upstream z o.o. posiada 50,9995% udziału w zyskach
  • CalEnergy posiada 48,9995% udziału w

W związku z powyższym, w rozumieniu regulacji MSSF spółka Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k jest podmiotem współkontrolowanym (wspólne przedsięwzięcie wyceniane metodą praw własności zgodnie z MSSF 11) przez Grupę.

Sprawozdanie z całkowitych dochodów LOTOS – Air BP Polska
Sp. z o.o.
Baltic Gas Sp. z o.o.
i wspólnicy sp.k.
UAB Minijos Nafta
2021 2020 2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży 525,1 162,1 16,5 9,9
Koszt własny sprzedaży (473,4) (142,1) (13,3) (11,2)
Zysk/(Strata) na sprzedaży 51,7 20,0 3,2 (1,3)
Koszty sprzedaży (33,2) (18,4) (0,2)
Koszty ogólnego zarządu (5,6) (4,9) (0,2) (0,3) (2,7) (2,7)
Pozostałe przychody i koszty (netto) 0,4 0,1
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) 12,9 (2,9) (0,2) (0,3) 0,5 (4,1)
Przychody i koszty finansowe (netto) (1,7) (1,3) 0,3 (0,1)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 11,2 (4,2) (0,2) (0,3) 0,8 (4,2)
Podatek dochodowy (2,2) 0,7
Zysk/(Strata) netto 9,0 (3,5) (0,2) (0,3) 0,8 (4,2)
Inne całkowite dochody/(straty) netto
Całkowite dochody/(straty) ogółem 9,0 (3,5) (0,2) (0,3) 0,8 (4,2)
Amortyzacja (3,3) (3,0) (2,0)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej LOTOS – Air BP Polska Sp. z o.o. Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k. UAB Minijos Nafta
Nota 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Aktywa trwałe 18,2 20,9 252,4 243,5 10,4 14,4
Aktywa obrotowe, w tym: 74,0 40,0 4,9 7,6 12,9 9,3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 22,7 23,7 3,3 6,1 6,7 4,1
Aktywa razem 92,2 60,9 257,3 251,1 23,3 23,7
Zobowiązania długoterminowe 8,8 10,2 18,2 21,3
Zobowiązania krótkoterminowe 40,1 12,0 2,4 1,7 3,2 2,2
Zobowiązania razem 48,9 22,2 2,4 1,7 21,4 23,5
Aktywa netto 43,3 38,7 254,9 249,4 1,9 0,2
50,00% 50,00% * * 50,00% 50,00%
Udział w aktywach netto 21,7 19,4 117,4 114,5 0,9 0,1
Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości udziałów (117,3) (2) (114,5)
Wycena do wartości godziwej 6,7 (1) 6,7 (0,1)
Eliminacja transakcji wewnątrzgrupowych (0,4)
Korekta udziału w aktywach netto do wartości odzyskiwalnej (3) (0,1) (0,9)
Udział we wspólnych przedsięwzięciach 10.2 28,0 26,1
* W rozumieniu regulacji MSSF spółka Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy sp.k jest podmiotem współkontrolowanym przez Grupę (wspólne przedsięwzięcie wyceniane metodą praw własności zgodnie z MSSF 11, patrz nota 14, powyżej).
(1) Kwota zysku z wyceny zachowanej inwestycji w poprzednio kontrolowanej przez Grupę jednostce do jej wartości godziwej na dzień utraty kontroli w wysokości 6.7 mln zł.
(2) Projekt zagospodarowania złóż gazu ziemnego B-4 i B-6 na Morzu Bałtyckim realizowany jest przez spółki celowe Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp.k. oraz Baltic Gas Sp. z o.o. (Komplementariusz) przy współpracy spółek CalEnergy Resources i LOTOS Upstream Sp. z o.o. Projekt znajduje się obecnie na etapie przygotowania do podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej (ang. Final Investment Decision, FID). Projekt został zdefiniowany od strony technicznej i był przygotowany do FID na początku roku 2020. Pierwotnie zakładany termin decyzji FID zbiegł się jednak w czasie z początkiem pandemii Covid-19 oraz kryzysem na rynku surowców, szczególnie gazu ziemnego, które zanotowały najniższy poziom cen w historii. Czynniki te nie sprzyjały podjęciu FID, zgodnie z pierwotnie zakładanym harmonogramem. Na przestrzeni 2021 roku nastąpiło odwrócenie się tendencji na rynku gazu ziemnego, którego notowania kształtują się obecnie na rekordowo wysokim poziomie. Widoczna jest jednak przy tym bardzo duża dynamika zmian na rynku gazu oraz bardzo duża niepewność dot. poziomu cen w średnim i długim terminie. Dodatkowo, wracają obawy związane z kolejnymi mutacjami koronawirusa i ich negatywnym wpływem na gospodarkę światową. Obserwowana dynamika zmian i niepewność na rynku nie sprzyja podejmowaniu decyzji biznesowych o realizacji nowych przedsięwzięć. Podjęcie decyzji inwestycyjnej w projekcie B4/B6 zakładane jest w warunkach stabilizacji sytuacji rynkowej. Bieżąca niepewność uwzględniająca zasadę ostrożnej wyceny aktywów, stanowi w ocenie Spółki przesłankę do dokonania odpisu aktualizującego inwestycji w kwocie 2,8 mln zł (patrz nota 9.7).
(3) Efekt doprowadzenia wartości udziałów do wartości zero w związku z podjętą w poprzednich okresach sprawozdawczych decyzją o całkowitym odpisie inwestycji.

Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 2021 2020
Sprzedaż 484,4 141,5
Zakupy 16,0 9,5
Nota 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Należności 10.3 30,4 6,7
Zobowiązania 10.13 2,6 1,2

W roku 2021 i 2020 Grupa przeprowadzała istotne transakcje ze spółką LOTOS – Air BP Polska Sp. z o.o. głównie z tytułu sprzedaży paliwa lotniczego. Łączna wartość tych transakcji w roku 2021 wynosiła 484,4 mln zł (w 2020 roku: 141,4 mln zł). Na dzień 31 grudnia 2021 roku saldo nierozliczonych należności z tytułu powyższych transakcji wynosiło 30,4 mln zł (31 grudnia 2020: 6,7 mln zł).

Ponadto w roku 2021 Grupa przeprowadziła transakcje ze spółką UAB Minijos Nafta, których łączna wartość wyniosła 16,0 mln zł (w 2020 roku: 9,5 mln zł).

Transakcje dotyczyły zakupu ropy naftowej. Na dzień 31 grudnia 2021 roku saldo nierozliczonych zobowiązań z tego tytułu wynosiło 2,6 mln zł (31 grudnia 2020: 1,2 mln zł).

Wyniki wyszukiwania