Noty objaśniające

Dodatkowe informacje i objaśnienia

10. Noty objaśniające do sprawozdania z sytuacji finansowej

    10.6 Zapasy

    10.9 Kredyty, pożyczki, obligacje oraz leasing

        10.9.1 Kredyty bankowe

        10.9.2 Pożyczki

        10.9.3 Obligacje

        10.9.4 Leasing

Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wyniki wyszukiwania