Jako główny surowiec Grupa LOTOS S.A. wykorzystuje ropę REBCO (Russian Export Blend Crude Oil). W porównaniu z globalnym notowaniem referencyjnym ropy naftowej Brent, REBCO jest mieszanką rop cięższych, o wyższej zawartość siarki i pozwala wyprodukować więcej tzw. średnich destylatów (diesla, paliwa lotniczego). W gdańskiej rafinerii przerabiano także ropę z polskich złóż (Lubiatów i Rozewie) oraz ze złóż litewskich. Pozostałą część surowca stanowiły ropy naftowe pochodzące z innych kierunków.

Źródło: Materiały Grupy Kapitałowej LOTOS

W procesie wytworzenia produktów rafineryjnych Spółka wykorzystuje ropę naftową, półprodukty, chemikalia i materiały ropopochodne, których wartość w ujęciu skonsolidowanym obrazuje poniższa tabela.

Struktura zaopatrzenia w surowce, półprodukty, chemikalia i materiały ropopochodne Grupy Kapitałowej LOTOS

2021 2020
w mln zł % udział w mln zł % udział
Ropa naftowa 18 625,1 77,1% 11 450,1 82,1%
Komponenty do benzyn: MTBE/ETBE 151,4 0,6% 120,4 0,9%
Estry metylowe kwasów tłuszczowych 2 312,3 9,6% 1 161,9 8,3%
Benzyny 31,1 0,2%
Alkohol etylowy 334,4 1,4% 214,4 1,5%
Dodatki 92,8 0,4% 104,1 0,7%
Komponent oleju napędowego 1 024,2 4,3% 99,7 0,7%
Gaz ziemny 874,3 3,6% 325,1 2,3%
Asfalty, komponenty i dodatki asfaltowe 79,2 0,3% 44,5 0,3%
Surowiec do produkcji FAME 637,6 2,6% 398,3 2,9%
Pozostałe 15,1 0,1% 12,2 0,1%
Razem 24 146,4 100,0% 13 961,8 100,0%
Źródło: Materiały Grupy Kapitałowej LOTOS

Wyniki wyszukiwania