Optymalizacja przerobu ropy w warunkach stopniowej odbudowy rynku po pandemii

Konsekwencje pandemii i destabilizacji rynków miały znaczący wpływ na warunki, w jakich funkcjonowała Grupa LOTOS w raportowanym okresie. Spółka działa w sektorze naftowym, którego otoczenie ma zasięg globalny. W 2021 roku rynek produktów naftowych podlegał dynamicznym zmianom pod wpływem rozprzestrzeniania się pandemii, ograniczania jej skutków a także odbudowie gospodarki zarówno w kraju, jak i w państwach sąsiadujących oraz w perspektywie globalnej.

W 2021 roku otoczenie rynkowe Spółki znajdowało się w fazie stopniowej odbudowy koniunktury gospodarczej państw w związku ze znoszeniem obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 i rządowymi programami subwencji oraz wsparcia wielu sektorów gospodarczych. Rynek europejski był w znacznym stopniu obarczony ograniczoną przewidywalnością w krótkim okresie oraz niepewnością co do przyszłych kwartałów, co wiązało się z rosyjską polityką ograniczenia przesyłu gazu ziemnego do Europy, powodując bardzo gwałtowny wzrost jego notowań. Dodatkowo, na skutek zielonej transformacji dokonującej się na świecie w celu opanowania kryzysu klimatycznego – znacząco rosły notowania uprawnień do emisji CO2, tzw. EU ETS, które rzutowały na ceny mediów do zasilania rafinerii. Nadal widoczny był brak równowagi i płynności w relacjach międzynarodowej wymiany gospodarczej oraz okresowo przerywane łańcuchy dostaw.

Grupa LOTOS w trakcie 2021 roku stosowała szereg inicjatyw optymalizacyjnych, zarówno po stronie doboru wsadu na instalacje rafineryjne, miksu energetycznego do zasilania rafinerii oraz struktury uzyskiwanych produktów naftowych.

Rafineria w Gdańsku została poddana intensywnej optymalizacji w celu elastycznego dostosowania uzysków do dynamicznej sytuacji rynkowej.

Spółka, wykorzystując zwiększoną dzięki instalacjom Programu EFRA oraz Węzłowi Odzysku Wodoru kompleksowość technologiczną posiadanych aktywów rafineryjnych, płynnie zarządzała strumieniem uzysków produktów naftowych, by dopasować wolumeny do zmieniającego się popytu i najlepszych możliwych do uzyskania warunków cenowych. Do takich działań należał między innymi wzrost sprzedaży asfaltów oraz olejów bazowych, które w 2021 roku charakteryzowały się nadzwyczajnie wysokimi marżami rynkowymi w związku z ograniczoną ich dostępnością na skutek zmniejszenia w 2020 roku globalnego wykorzystania mocy rafineryjnych. Działania te pozwoliły utrzymać wykorzystanie niemal pełnych mocy produkcyjnych gdańskiej rafinerii. Jednocześnie Grupa LOTOS zdecydowała o odłożeniu w czasie części zaplanowanych inwestycji rozwojowych, w oczekiwaniu na poprawę warunków otoczenia. Grupa Kapitałowa LOTOS poprzez spółkę zależną LOTOS Oil rozpoczęła w 2021 roku realizację projektu budowy Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO). Jego roczne moce produkcyjne to kilkadziesiąt tysięcy ton półproduktów paliwowych oraz, co bardziej istotne, ponad 400 tys. ton olejów bazowych grupy II – produktu wycenianego wyżej niż olej napędowy, poszukiwanego zarówno na rynku europejskim, jak i globalnym.

Dodatkowo, nadmorska lokalizacja rafinerii Grupy LOTOS sprzyjała szybkiemu wykorzystywaniu okazji rynkowych, m.in. sprzedaż atrakcyjnie notowanej benzyny surowej w eksporcie morskim, co wsparło możliwość utrzymania wysokiego poziomu przerobu ropy w rafinerii i optymalizację realizowanej marży w najtrudniejszym dla branży okresie.

Wyniki wyszukiwania