Modelowa marża rafineryjna

W celu umożliwienia oceny wpływu zmian cen surowców i produktów na światowych rynkach na zyskowność rafinerii Grupa LOTOS S.A. publikuje modelową marżę rafineryjną i na swojej stronie internetowej udostępnia model jej kalkulacji.

Jednocześnie rafineria LOTOSU w cyklach tygodniowych optymalizuje dobór mediów do procesów przerobowych w odniesieniu do warunków cenowych na rynku surowców i produktów naftowych, silnie ograniczając zastosowanie gazu ziemnego w środowisku wysokich jego cen. W trakcie 4 kw. 2021 roku ograniczanie przez Spółkę wolumenu zużycia gazu ziemnego wynikające bezpośrednio ze wzrostu notowań surowca wynosiło nawet do 70%.

Ze względu na realizowane działania optymalizacyjne publikowane ujęcie modelowe marży rafineryjnej Spółki służy przedstawieniu jedynie hipotetycznej zyskowności rafinerii, działającej w ramach określonej konfiguracji technologicznej, opartej na notowaniach rynku Europy Północno-Zachodniej publikowanych przez Refinitiv.

W konsekwencji wartości prezentowanej marży modelowej nie są tożsame z rzeczywistymi wartościami marży rafineryjnej uzyskiwanymi w podlegającej sezonowości i optymalizacji pracy rafinerii w Gdańsku.

Marża modelowa obliczana jest dla struktury uzysków wynikającej z uśrednionego scenariusza typowej pracy rafinerii Spółki (z pominięciem sezonowości rocznej). Spółka zaktualizowała metodykę kalkulacji marży modelowej (szerzej: raport bieżący nr 5/2021 z dnia 10 lutego).

Matematycznie wyrażony zaktualizowany wzór na marżę modelową rafinerii LOTOSU przedstawia się następująco:

Modelowa marża rafineryjna [USD/baryłka] = przychody (produkty z 94% przerobionej ropy = 23% benzyna + 63% diesel + 8% ciężki olej opałowy) – koszty (100% przerobionej ropy naftowej + koszt zużycia gazu ziemnego)

Wyniki wyszukiwania