Kluczowe aktywa i logistyka

W 2021 roku w Pionie Logistyki to praca nad zapobieganiem rozprzestrzenianiu się zakażeniom COVID – 19. Dzięki naszym wysiłkom, odpowiedniemu monitoringowi i zastosowanym rozwiązaniom ilość zakażeń nie spowodowała istotnych zakłóceń w procesach logistycznych. W pierwszej połowie roku została odebrana długo wyczekiwana inwestycja w Zakładzie Nalewu Cystern – 4-ty nalewak kolejowy NB04. Inwestycja ta pozwoli na sprostanie w 100 % naszym potrzebom załadunkowym na kolej w rafinerii a także znacznie obniżyć koszty. Inwestycja ta wraz z innymi dodatkowymi elementami przyczyniła się także do ponad 20 % wzrostu w niektórych momentach ilości manewrów kolejowych na bocznicy. Optymalizacja tych procesów przy tak istotnym wzroście było i jest w dalszym ciągu wyzwaniem dla pracowników Pionu Logistyki i Lotos Kolej. W czwartym kwartale 2021 wzmocniły się także ze strony wszystkich przewoźników samochodowych w całej Grupie Kapitałowej Lotos oczekiwania co do istotnych podwyżek stawek za przewozy samochodowe (znaczący wzrost kosztów paliwa i wynagrodzeń kierowców). Presja na wzrost kosztów i tym samym stawek za usługi dostarczane przez dostawców obecna jest we wszystkich obszarach logistyki.  Rok 2021 to także bardzo duże zaangażowanie kluczowych pracowników Pionu Logistyki w prace nad realizacją środków zaradczych w ramach procesów połączenia GL i PKN.

Piotr Chocholski Dyrektor ds. logistyki

Posiadane aktywa i wielkość wydobycia

Grupa Kapitałowa LOTOS prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą na terenie Polski, Norwegii i Litwy. W 2021 roku wydobycie węglowodorów realizowane było ze złóż zlokalizowanych:

 • na Morzu Bałtyckim – głównie ropa naftowa z niewielką ilością współwystępującego gazu ziemnego,
 • na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – gaz i kondensat (tj. lekka ropa naftowa) z przewagą gazu ziemnego z obszarów Heimdal i Sleipner, a także ropa naftowa ze złoża Yme (od października 2021 r.)
 • na lądzie, na Litwie – ropa naftowa.

W 2021 roku, średnie dzienne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego Grupy Kapitałowej LOTOS wyniosło 17,3 tys. boe/d (-14,6% r/r). Około 64% łącznego wolumenu, tj. 11,2 tys. boe/d, pochodziło ze złóż norweskich. Złoża bałtyckie, ze średnim wydobyciem na poziomie 5,7 tys. boe/d, odpowiadały za 33% łącznego wolumenu. Pozostałe 3% wydobycia (0,5 tys. boe/d) pochodziło ze złóż zlokalizowanych na Litwie. Udział ropy naftowej w łącznym wolumenie wydobycia wyniósł 53%, przy udziale gazu ziemnego 47%.

17,3 tys. boe/d

Średnie dzienne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego Grupy Kapitałowej LOTOS

Na koniec 2021 roku, Grupa Kapitałowa LOTOS dysponowała łącznymi potwierdzonymi rezerwami ropy naftowej i gazu ziemnego w kategorii 2P na poziomie 69,2 mln boe, w tym 57,5 mln boe ropy naftowej (83% łącznych rezerw 2P) oraz 11,7 mln boe gazu ziemnego (17% łącznych rezerw 2P).

Rezerwy i wydobycie Grupy Kapitałowej LOTOS

Rezerwy ropy i gazu w kategorii 2P, stan na dzień 31 grudnia 2021 roku, średnia dzienna produkcja ropy i gazu w roku 2021

Lotos_Mapa Lotos_Mapa

Struktura asortymentowa sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego

2021 2020
wolumen w % wolumen w %
Gaz ziemny w mln boe 2,82 45,6% 3,55 44,1%
Ropa naftowa w mln bbl 3,35 54,4% 4,50 55,9%
Ogółem ropa i gaz w mln boe 6,17 8,06
Źródło: Spółka

Logistyka jako wsparcie segmentu produkcji i handlu

Grupa Kapitałowa LOTOS systematycznie dostosowuje działania logistyczne do wymogów handlowych oraz tworzy efektywny, satysfakcjonujący klientów system dystrybucji, przy jednoczesnej optymalizacji procesów. Celem tych działań jest tworzenie optymalnego łańcucha logistycznego, sprawnie funkcjonującego w zmieniającym się środowisku wewnętrznym i zewnętrznym.

Połączenie rurociągami produktowymi i surowcowymi rafinerii w Gdańsku z bazą przeładunkową paliw płynnych w Porcie Północnym pozwala Grupie LOTOS osiągać znaczące korzyści dzięki obniżeniu kosztów transportu. Transport morski stanowi główną drogę wysyłek eksportowanych przez Spółkę produktów naftowych oraz istotną część dostaw surowców i komponentów do produkcji.

W 2021 roku Spółka odebrała przez PPPP Naftoport około 7,2 mln ton ropy naftowej z 87 tankowców w tym 12 ładunków ropy ze złóż B3 i B8 i 5 ładunków ropy litewskiej.

Spółka przeładowała także około 1,48 mln ton produktów naftowych i komponentów paliwowych używając do tego 143 statków w tym 90 tankowców zostało wyczarterowanych bezpośrednio przez Grupę LOTOS. Łącznie obsłużono 230 tankowców, na których zostało przewiezionych około 8,7 mln ton ropy naftowej i produktów.

7,2 mln ton

odebrana przez PPPP ropa naftowa

Infrastruktura logistyczna Grupy Kapitałowej LOTOS

LotosgrafikiMapa31 LotosgrafikiMapa31

Źródło: Materiały Grupy Kapitałowej LOTOS

W 2021 roku Spółka zoptymalizowała strukturę zapasów w celu osiągnięcia minimalnego poziomu kosztów ich utrzymywania przy jednoczesnym zabezpieczeniu potrzeb handlowych Grupy Kapitałowej LOTOS.

W ramach optymalizacji kosztów operacyjnych Spółka kontynuowała prace w zakresie wykorzystania taboru kolejowego, uzyskując szereg korzyści w zakresie kosztów i liczby wykorzystywanych cystern kolejowych. Jednocześnie zmodernizowała i dostosowała dalszą część infrastruktury kolejowej pod nalew cystern kolejowych z naciskiem do 22,5 tony na oś, co istotnie wpłynęło na zwiększenie dziennej ekspedycji produktów naftowych oraz zaoszczędzenie nalewu i ekspedycji około 3100 cystern w skali roku przy zachowaniu niezmienionego wolumenu.

W obszarze logistyki wtórnej paliw Spółka przyjęła model współpracy z firmami przewozowymi, zapewniający odpowiednią elastyczność w obsłudze klientów przy jednoczesnej minimalizacji kosztów stałych.

W 2021 roku Spółka kontynuowała prace nad rozwojem małotonażowych przeładunków morskich. Zakładany termin rozpoczęcia eksploatacji terminala na Martwej Wiśle to 2024 rok.

W celu zwiększenia możliwości ekspedycyjnych z rafinerii i w ramach dostosowania infrastruktury do sytuacji na krajowym rynku paliw, Grupa zrealizowała inwestycję budowy czwartego bramowego nalewaka kolejowego, który oddano do użytkowania w maju 2021 roku.

W roku 2021 Spółka wdrożyła interfejsy B2B elektronicznej wymiany danych z PKN Orlen. Zaprojektowano także i przygotowano interfejsy do wymiany danych z Anwim, natomiast samo uruchomienie produkcyjne ma nastąpić już w roku 2022. Realizowany jest także projekt upgrade’u wymiany danych Shell – projekt rozpoczęty w 2021 roku, a koniec został zaplanowany na 2022 rok. Najwięcej jednak sił zostało skierowanych na przygotowanie systemów informatycznych w LOTOS Asfalt do wydzielenia z Grupy LOTOS rafinerii procesingowej. Pierwszy etap tego projektu został zrealizowany w listopadzie 2021 roku, a obecnie trwa etap drugi związanych m.in. z przełączeniem wszystkich systemów spedycyjnych w rafinerii.

Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, w dniu 14 stycznia 2020 roku Spółka podpisała umowy związane z rozbudową i modernizacją terminala paliw w Piotrkowie Trybunalskim. Po blisko dwóch latach uzgodnień, prac projektowych i przygotowań, 15 listopada 2021 r. uzyskano pozwolenie na budowę a po jego uprawomocnieniu rozpoczęto prace budowlane. Rozpoczęty projekt zwiększa pojemności magazynowe terminala czterokrotnie, tj. do ok. 11 tys. m³ oraz podwaja zdolności przeładunkowe. Terminal umożliwi dystrybucję uszlachetnionych dodatkami benzyn i olejów napędowych oraz gazu płynnego z maksymalną, dopuszczalną prawnie, prędkością nalewu. W efekcie zastosowanych rozwiązań technicznych terminal zostanie oddany do użytkowania w „najwyższym”, także w zakresie automatyzacji procesu, standardzie rynkowym. Proces inwestycyjny prowadzony jest w taki sposób, aby po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie ekspedycja wszystkich produktów z terminala rozpoczęła się jeszcze w tym roku, aby umożliwić uwzględnienie terminala w ramach kontraktacji usług przeładunkowych od początku 2023 r.

Magazynowanie i dystrybucja paliw

Funkcję ośrodka biznesowego zajmującego się profesjonalną działalnością związaną z magazynowaniem i dystrybucją paliw na terenie całego kraju pełni spółka LOTOS Terminale S.A.

Spółka posiada 4 bazy paliw zlokalizowane w Czechowicach-Dziedzicach, Poznaniu, Rypinie i Piotrkowie Trybunalskim (obecnie baza jest modernizowana), w których przeładowuje blisko 2 miliony m³ paliw rocznie.

LOTOS Terminale posiada spółkę zależną LOTOS Biopaliwa, która w ramach swojej działalności produkuje rocznie 100 tys. ton biokomponentów, wykorzystywanych przy produkcji biopaliw.

Istotnym elementem bezpieczeństwa produkcyjnego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS jest ekspedycja produktów transportem kolejowym z rafinerii w Gdańsku. Za kompleksową realizację logistyki kolejowej w całej Grupie Kapitałowej odpowiada wyspecjalizowana w tym obszarze spółka LOTOS Kolej.

W 2021 roku LOTOS Kolej realizowała następujące usługi kolejowe:

 • przewozy kolejowe towarów na terenie całego kraju,
 • samodzielne przewozy towarowe na terenie Niemiec i Czech,
 • świadczenie usługi trakcyjnej,
 • przewozy całopociągowe, jak i przewozy pojedynczych wagonów,
 • utrzymanie taboru kolejowego,
 • ekologiczne czyszczenie cystern kolejowych,
 • ekspedycję towarów transportem kolejowym poza granicami kraju,
 • świadczenie obsługi bocznic kolejowych i działania spedytorskie dla Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
 • dzierżawę wagonów,
 • usługi szkolenia maszynistów, ustawiaczy i rewidentów taboru.

Rok 2021 był rokiem wzrostów na rynku przewozów towarowych w Polsce. Na koniec grudnia 2021 roku, przewozy towarowe na podstawie licencji wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego realizowało 112 przewoźników. W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku przewieźli oni 243,6 mln ton towarów, czyli o 9,1% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie spadła średnia odległość przewozu, co spowodowało, że praca przewozowa (mierzona tono-km) zwiększyła się w okresie styczeń – grudzień 2021 roku w nieco mniejszym stopniu, tj. o 7,2%.

Dynamika rynku przewozów towarowych w Polsce

2021 2020 Zmiana 2021/2020
masa towarów (mln ton) 243,63 223,24 9,10%
praca przewozowa (mln tono-km) 55 984,35 52 217,93 7,20%
praca eksploatacyjna (mln pociągo-km) 81,62 77,5 5,30%
Źródło: Opracowanie własne LOTOS Kolej na podstawie danych Urzędu Transportu Kolejowego

W 2021 r. LOTOS Kolej utrzymała na rynku pozycję wicelidera, w zakresie ilości pracy przewozowej, mimo zmniejszenia udziału w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych (liczonego według pracy przewozowej) z 10,36% w 2020 roku do 10,00% w 2021 roku. Zmniejszenie tego udziału nastąpiło pomimo wzrostu wielkości pracy przewozowej (z 5 407 mln ntkm w 2020 roku do 5 600 mln ntkm w 2021 roku – wzrost o 3,6%) oraz wzrostu przewiezionej masy (z 12 552 tys. ton w 2020 roku do 12 914 tys. ton w 2021 roku – wzrost o 2,9%), z której 8,85 mln ton stanowiły materiały niebezpieczne, na ryku przewozów, których Spółka od lat utrzymuje pozycję lidera.

Źródło: opracowanie własne LOTOS Kolej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Transportu Kolejowego

Na mocy umów zawartych w 2021 roku LOTOS Kolej zakupiła dwie i pozyskała w dzierżawę dwanaście nowoczesnych lokomotyw elektrycznych. W roku sprawozdawczym nadal realizowano projekt zakupu nowoczesnego taboru intermodalnego, który objęty jest dofinansowaniem w wysokości około 74 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem Projektu było zwiększenie udziału LOTOS Kolej w rynku transportu intermodalnego począwszy od 2020 roku.

Spółka nadal rozwijała swoją działalność przewozową w Niemczech.  W 2021 roku korzystając z własnych maszynistów i usług niemieckich Spółka przewiozła ponad 565 tys. ton produktów. Dzięki rozwojowi przewozów w tym rejonie, Spółka rozszerzyła swoją ofertę, a także zapewniła klientom szybkie i sprawdzone połączenia transportowe między Polską a krajami Europy Zachodniej. LOTOS Kolej kontynuowała przewozy na terytorium Czech. W 2021 roku korzystając z własnych maszynistów i usług czeskich operatorów Spółka przewiozła ponad  33 tys. ton produktów. W maju 2021 roku Spółka zrealizowała pierwszy przewóz koleją przez granicę polsko – litewską w ramach podpisanej umowy z Kolejami Litewskimi w sprawie organizacji międzynarodowych przewozów towarowych.

Asortymentowa struktura sprzedaży segmentu produkcji i handlu

W 2021 roku segment produkcji i handlu Grupy Kapitałowej LOTOS sprzedał 10 736 tys. ton produktów (o 2,0 % mniej niż w 2020 roku). Dominująca część wolumenu sprzedaży, tj. 9 439 tys. ton (czyli 87,9%) trafiła na krajowy rynek. Krajowa sprzedaż wzrosła o 3,3%, zaś eksport spadł o 29,9% w porównaniu z 2020 rokiem.

Główną część wolumenu sprzedaży stanowił olej napędowy, którego sprzedano 6 183 tys. ton (wzrost sprzedaży o 2,26%). Był on w całości sprzedany krajowym nabywcom. Istotny udział w strukturze wolumenowej sprzedaży miały także benzyny, których upłynniono 1 432 tys. ton (spadek wolumenu o 12,9%). Mniej sprzedano także produktów ciężkich (882 tys. ton, spadek wolumenu o 10,3%), głównie na skutek spadku sprzedaży zagranicznej, która miała główny udział w sprzedaży tej kategorii produktów.

Struktura asortymentowa sprzedaży segmentu produkcji i handlu (w t)

2021 2020
kraj eksport ogółem kraj eksport ogółem
Benzyny 1 379 946 51 773 1 431 719 1 447 538 195 528 1 643 066
Benzyna do pirolizy 450 106 450 106 567 401 567 401
Reformat 52 217 52 217 43 867 43 867
ON 6 182 935 0 6 182 935 5 912 456 133 837 6 046 293
Paliwo bunkrowe 106 213 106 213 109 331 109 331
Olej opałowy lekki 262 671 262 671 235 141 235 141
Produkty ciężkie 554 654 327 132 881 786 528 047 454 395 982 442
Jet 187 901 149 748 337 649 75 086 153 538 228 624
Oleje smarowe 35 032 57 895 92 927 34 570 42 673 77 243
Oleje bazowe 9 252 158 109 167 361 9 950 166 987 176 937
LPG 268 050 0 268 050 246 785 975 247 760
Pozostałe ropopochodne 452 670 162 119 614 789 537 890 365 437 903 327
SUMA 9 439 324 1 409 099 10 848 423 9 136 794 2 124 638 11 261 432
Ropa naftowa (materiał) 1058 0 1 058 80 583 0 80 583
SUMA 9440382 1 409 099 10 849 481 9 217 377 2 124 638 11 342 015
Źródło: Materiały Grupy Kapitałowej LOTOS

Wyniki wyszukiwania