Działalność poszukiwawczo-wydobywcza w Polsce

Działalność poszukiwawczo-wydobywcza Grupy Kapitałowej LOTOS w Polsce prowadzona jest przez dwa podmioty, LOTOS Petrobaltic S.A. oraz LOTOS Upstream Sp. z o.o., a także ich spółki zależne i współzależne. Głównym obszarem aktywności jest polska strefa Morza Bałtyckiego.

Grupa Kapitałowa LOTOS, poprzez swoje spółki zależne i współzależne, prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Polsce łącznie na 7 koncesjach, uwzględniając: 3 morskie koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarach Łeba, Rozewie i Gotlandia oraz 4 morskie koncesje na wydobywanie węglowodorów ze złóż B3, B8, B4 i B6. Do 2021 roku, LOTOS Petrobaltic posiadał także udziały w koncesjach lądowych w Polsce: 49% udziałów w koncesji wspólnej z PGNiG S.A. w obszarze Górowo Iławeckie oraz 100% udziałów w koncesji Młynary. Na przestrzeni 2021 roku, podjęta została decyzja o zrzeczeniu się udziałów w koncesjach lądowych.

W 2021 roku, średnie dzienne wydobycie LOTOS w Polsce wyniosło 5,7 tys. boe/dzień (+7,4% r/r), co stanowiło 33% łącznego wolumenu wydobycia Grupy Kapitałowej LOTOS. Wydobycie realizowane było ze złóż B3 i B8 zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim.

Według stanu na koniec 2021 roku, rezerwy węglowodorów LOTOS w Polsce wyniosły 43,9 mln boe w kategorii rezerw 2P (w tym: 40,1 mln boe ropy naftowej oraz 3,8 mln boe gazu ziemnego), co stanowiło 63% łącznych rezerw 2P Grupy Kapitałowej LOTOS.

5,7 tys.
boe/dzień

Średnie dzienne wydobycie LOTOS w Polsce

Równolegle do prowadzonej działalności poszukiwawczo-wydobywczej w Polsce, na przestrzeni 2021 roku LOTOS Petrobaltic podejmował inicjatywy rozwojowe w celu zdywersyfikowania przedmiotu działalności i źródeł przychodów, m.in. prowadzone były prace związane z uzyskaniem możliwości wejścia na nowo tworzący się rynek Morskich Elektrowni Wiatrowych (MEW).  Dodatkowo Spółka, analizując możliwości uruchomienia projektów związanych z geosekwestracją dwutlenku węgla (podziemne składowanie CO2) w zawodnionych strukturach na obszarze Morza Bałtyckiego, opublikowała wraz z Grupą LOTOS S.A. oraz Grupą AZOTY S.A. w listopadzie 2021 roku „Zieloną Księgę dla rozwoju CCS w Polsce”.

W sprzedaży krajowej Grupy LOTOS rok 2021 mimo trudnego otoczenia wynikającego w pierwszej części z ograniczeń pandemicznych, a w drugiej z dużej zmienności cen, należy uznać za wyjątkowo udany. Kontynuowaliśmy współpracę z partnerami handlowymi realizując wyższe poziomy sprzedaży zarówno w wymiarze wolumenowym, jak i marżowym. Potwierdziliśmy, że jesteśmy wiarygodnym dostawcą, po raz kolejny w pełni zabezpieczając zapotrzebowanie klientów w okresie postoju remontowego. W poprzednim roku zdefiniowano również nowe wyzwania dla naszej branży. W ramach unijnej polityki klimatycznej Komisja Europejska przedstawiła pakiet „Fit for 55”, mający na celu przyspieszenie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz odejścia od paliw kopalnych. Nowe rozwiązania legislacyjne, dynamika zmian w otoczeniu makroekonomicznym oraz rosyjska agresja na Ukrainę powodują, że model funkcjonowania krajowego rynku paliwowego będzie podlegał jeszcze szybszym i głębszym przeobrażeniom.

Robert Kacperski Dyrektor ds. handlu krajowego

Kluczowe aktywa Grupy Kapitałowej LOTOS (poziom wydobycia i koncesje)

Kluczowe aktywa Grupy Kapitałowej LOTOS w ramach posiadanych koncesji w Polsce obejmują:

  • Złoże produkcyjne B3: W 2021 roku średnie wydobycie ropy naftowej i współwystępującego gazu ziemnego wyniosło 2,3 tys. boe/dzień (+41,4% r/r). Zanotowany wzrost wydobycia r/r jest efektem skutecznie przeprowadzonego programu rekonstrukcji odwiertów, który na przestrzeni 2020 roku objął łącznie 8 odwiertów (w tym 2 zatłaczające). Ponadto, wzrost wydobycia jest efektem realizacji wiercenia odwiertu B3-13C (odnoga odwiertu B3-13B), podłączonego do produkcji w maju 2021 roku oraz rekonstrukcji zagłowiczonego podwodnie odwiertu B3-5, przywrócenie wydobycia nastąpiło od sierpnia 2021 r.  Według stanu na koniec 2021 roku, pozostałe rezerwy wydobywalne w kategorii 2P złoża B3 kształtowały się na poziomie 11,8 mln boe.
  • Złoże produkcyjne B8: W 2021 roku średnie wydobycie ropy naftowej i współwystępującego gazu ziemnego wyniosło 3,4 tys. boe/dzień (-7,7% r/r). Według stanu na koniec 2021 roku, pozostałe rezerwy wydobywalne w kategorii 2P złoża B8 kształtowały się na poziomie 32,1 mln boe.
  • Złoża gazowe B4/B6 przygotowywane do zagospodarowania. Projekt realizowany poprzez spółki celowe Baltic Gas Sp. z o.o. oraz Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy Sp. k., przy współpracy z partnerem, firmą CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. Udział LOTOS w projekcie wynosi 51%. Zasoby wydobywalne złóż B4/B6 w kategorii 2C (ang. contingent resources) szacowane są na poziomie 4,8 mld m³ gazu (udział 100%). Projekt znajduje się obecnie na etapie przygotowania finalnej decyzji inwestycyjnej (ang. Final Investment Decision, FID).

Ponadto w obszarze posiadanych koncesji, Spółka prowadzi prace poszukiwawczo-rozpoznawcze w celu odkrycia dodatkowych zasobów ropy i gazu. Na przestrzeni 2021 roku, na koncesjach morskich Gotlandia, Łeba i Rozewie trwały prace nad regionalnym modelem strukturalno-tektonicznym, który rozbudowano o dodatkowe analizy geologiczne. Na koncesjach lądowych trwały prace kameralne, jednak po analizach podjęto decyzje o zrzeczeniu się zarówno koncesji w obszarze Młynary (udział LOTOS Petrobaltic 100%) jak i koncesji lądowej Górowo Iławeckie (operator PGNiG udział 51%, udział LOTOS Petrobaltic 49%).

Koncesje spółek Grupy Kapitałowej LOTOS na obszarze RP

Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

LotosgrafikiMapa4 LotosgrafikiMapa4

Źródło: Materiały Grupy Kapitałowej LOTOS

Wydobycie ropy naftowej i współwystępującego gazu ziemnego ze złoża B3 odbywa się przy pomocy platformy produkcyjnej Baltic Beta i platformy bezzałogowej PG-1. Wydobyta ropa naftowa jest transportowana tankowcem lub zbiornikowcem i w całości sprzedawana do Grupy LOTOS S.A. Wydobyty gaz ziemny jest przesyłany rurociągiem podwodnym o długości ponad 80 km do Elektrociepłowni Energobaltic we Władysławowie, stanowiącej własność Energobaltic Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od LOTOS Petrobaltic).

Wydobycie ropy naftowej ze złoża B8 odbywa się przy pomocy Centrum Produkcyjnego. Wydobyta ropa naftowa jest transportowana tankowcem lub zbiornikowcem i w całości sprzedawana do Grupy LOTOS S.A. Gaz ziemny przesyłany jest rurociągiem podwodnym do Elektrociepłowni Energobaltic we Władysławowie.

We wrześniu 2021 roku wykonano operację wymiany boi CALM oraz elementów infrastruktury przesyłowej wraz z wzmocnieniem systemu jej kotwiczenia na złożu B8. Zakontraktowany został również poprzez spółki z Grupy Kapitałowej Miliana Shipholding Company Limited inny tankowiec świadczący usługi magazynowania i transportu ropy – zamiana tankowców na złożu B8 nastąpiła w listopadzie 2021 roku.

Platforma wiertnicza Petro Giant kontynuowała w 2021 roku prace rekonstrukcyjne na bałtyckim złożu B3 (odwierty produkcyjne w rejonie platformy bezzałogowej PG-1, odwiert produkcyjny B3-5 zagłowiczony podwodnie oraz odnogę odwiertu B3-13B, tj. odwiert produkcyjny B3-13C). Prowadzony program rekonstrukcji odwiertów ma na celu zmaksymalizowanie współczynnika sczerpania złoża i zwiększenia wydobycia.

Usługi logistyki morskiej w obszarze Morza Bałtyckiego realizowane są przez spółki z Grupy Kapitałowej Miliana Shipholding Company Limited. Usługi te obejmują m.in.: odbiór i magazynowanie ropy naftowej w rejonie wydobycia, transport ropy naftowej ze złoża do portu, asystę ratowniczą dla platform, transporty personelu, sprzętu i materiałów w ramach obsługi bieżącej procesów oraz prac prowadzonych na platformach., a także prace specjalistyczne związane z wymianą infrastruktury na eksploatowanych złożach.

Wyniki wyszukiwania