Działalność poszukiwawczo-wydobywcza w Norwegii

Działalność poszukiwawczo – wydobywcza w Norwegii realizowana jest za pośrednictwem spółki zależnej LOTOS Exploration & Production Norge AS (LOTOS Norge), z siedzibą w Stavanger.

Na koniec 2021 roku, spółka LOTOS Norge była udziałowcem 30 koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobycie złóż węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w stosunku do 28 koncesji na koniec 2020 roku. Dnia 26 marca 2021 roku, spółka stała się formalnie udziałowcem 3 nowych koncesji pozyskanych w wyniku rozstrzygnięcia rundy koncesyjnej APA 2020 (ang. Awards in Predefined Areas): PL 1098 (udział 50%), PL 1099 (udział 30%), oraz PL 1091 (udział 20%). Koncesje PL 1098 oraz PL 1099 znajdują się w obszarze nowego projektu rozwojowego NOAKA, natomiast koncesja PL 1091 zlokalizowana jest w obszarze Sleipner. Równolegle, w lutym 2021 roku spółka, zgodnie z decyzją udziałowców, zwróciła koncesję PL 871 zlokalizowaną w obszarze Heimdal.

LOTOS podejmuje na bieżąco działania w celu rozwoju portfela koncesji w Norwegii. Dnia 8 września 2021 roku, spółka LOTOS Norge złożyła aplikacje w kolejnej rundzie koncesyjnej APA 2021 (ang. Awards in Predefined Areas). Dnia 18 stycznia 2022 roku, w wyniku rozstrzygnięcia rundy koncesyjnej, LOTOS Norge otrzymała ofertę udziału w czterech wnioskowanych koncesjach: PL 1135 (udział 30%, Operator PGNiG 70%), PL 1142 i PL 1143 (udział 17,94%, Operator AkerBP 73,01%) oraz PL 1144 (udział 30%, Operator AkerBP 40%). Trzy koncesje zlokalizowane w obszarze realizowanego projektu NOAKA, gdzie LOTOS będzie współpracował z AkerBP. Natomiast jeden z obszarów, zgłoszony wspólnie z PGNiG, znajduje się w części Morza Północnego, gdzie dotychczas spółka nie prowadziła aktywnych poszukiwań i wydobycia węglowodorów.

W 2021 roku spółka LOTOS Norge w ramach konsorcjum wydobywała gaz ziemny i kondensat ze złóż zlokalizowanych w obszarach Heimdal i Sleipner. Ponadto, w październiku 2021 roku, potwierdzono rozpoczęcie wydobycia ropy naftowej ze złoża Yme. Średni dzienny poziom wydobycia ze złóż norweskich w 2021 roku wyniósł 11,2 tys. boe/dzień dla udziału LOTOS (-22,8% r/r), co stanowiło 64% łącznego wolumenu wydobycia Grupy Kapitałowej LOTOS. Według stanu na koniec 2021 roku, rezerwy węglowodorów LOTOS Norge w Norwegii wyniosły 23,0 mln boe w kategorii rezerw 2P (w tym: 15,1 mln boe ropy naftowej oraz 7,9 mln boe gazu ziemnego), co stanowiło 33% łącznych rezerw 2P LOTOSU.

Równolegle do realizowanego wydobycia węglowodorów, spółka LOTOS Norge prowadziła na przestrzeni 2021 roku prace rozwojowe związane z zagospodarowaniem złóż, m.in. Yme, NOAKA, Trell/Trine, a także prace poszukiwawcze w kierunku odkrycia nowych złóż w Norwegii.

Otoczenie konkurencyjne dla działalności wydobywczej

Aktywność w obszarze poszukiwań i wydobycia na Norweskim Szelfie Kontynentalnym utrzymywała się w 2021 roku na bardzo wysokim poziomie, pomimo trwającej pandemii Covid-19. Rok 2021 charakteryzował się wzrostem wydobycia węglowodorów w stosunku do roku 2020 oraz stabilnym poziomem inwestycji w rozwój nowych złóż, wspieranym dodatkowo przez wprowadzony pakiet ulg podatkowych. Wysoki wolumen wydobycia, w połączeniu z wysokimi cenami surowców, szczególnie rekordowo wysokimi notowaniami gazu ziemnego, spowodowały, że przychody z wydobycia węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym osiągnęły w roku 2021 najwyższy poziom w historii.

Obraz otoczenia rynkowego w Norwegii prezentują poniższe kluczowe statystyki za rok 2021[1]:

 • 3,97 mln boe/dzień zrealizowanego średniego wydobycia węglowodorów (+2,0% r/r),
 • 174 mld NOK zrealizowanych inwestycji, uwzględniając koszty poszukiwań (-1,4% r/r),
 • 5 nowych złóż oddanych do eksploatacji (Duva, Yme, Solveig, Martin Linge oraz Ærfugl),
 • 8 planów zagospodarowania złóż (ang. PDO) złożonych do zatwierdzenia,
 • 40 wykonanych otworów poszukiwawczych,
 • 18 nowych odkrytych złóż.

Na koniec 2021 roku w eksploatacji była rekordowa liczba 94 złóż.

W 2021 roku wydobycie węglowodorów w Norwegii kształtowało się na średnim poziomie 3,97 mln boe/dzień i zanotowało wzrost o 2% w stosunku do roku 2020.

Nieco ponad połowę wolumenu wydobycia, tj. 51%, stanowiły frakcje ciekłe, uwzględniając: ropę naftową, kondensat oraz NGL (ang. natural gas liquids). Udział gazu ziemnego w wolumenie wydobycia wyniósł 49%. Norweski Dyrektoriat ds. Ropy, rządowy organ administracyjny zakłada utrzymanie stabilnego, wysokiego poziomu wydobycia węglowodorów z Szelfu Norweskiego w perspektywie kolejnych 5 lat. Średni wolumen wydobycia prognozowany jest na poziomie około 4,2 tys. boe/dzień w horyzoncie roku 2026.

Rok 2021 charakteryzował się wysoką aktywnością inwestycyjną firm poszukiwawczo-wydobywczych na Szelfie Norweskim. Łączny poziom inwestycji, z uwzględnieniem kosztów poszukiwań, wyniósł 174,1 mld NOK (-1,4% r/r). W ramach prowadzonej aktywności: oddano do eksploatacji 5 nowych złóż, złożono do zatwierdzenia 8 planów zagospodarowania złóż (ang. Plan for Development and Operation, PDO), wykonano 40 otworów poszukiwawczych, a także dokonano odkrycia 18 nowych złóż ropy i gazu. Norweski Dyrektoriat ds. Ropy zakłada utrzymanie stabilnego poziomu aktywności inwestycyjnej na Szelfie Norweskim w perspektywie kolejnych 5 lat. Poziom inwestycji, z uwzględnieniem kosztów poszukiwań, prognozowany jest na średnim rocznym poziomie około 175,5 mld NOK w horyzoncie roku 2026.

Pomimo wysokiego wolumenu wydobycia i wysokiej aktywności inwestycyjnej w rozwój nowych złóż, następuje spadek poziomu emisji gazów cieplarnianych, związanych z działalnością wydobywczą na Szelfie Norweskim. Zakładany jest cel zmniejszenia emisji CO2 o połowę w perspektywie roku 2030, w stosunku do poziomu z 2005 roku.

Norweski Szelf Kontynentalny oferuje wciąż atrakcyjny potencjał zasobowy. Według szacunków Norweskiego Dyrektoriatu ds. Ropy, łączny potencjał zasobowy Szelfu Norweskiego wynosi około 15,8 mld m3 o.e. (ang. oil equivalents), z czego blisko połowa została wydobyta ze złóż. Połowa zasobów, tj. około 8 mld m3 o.e., stanowi wciąż potencjał do wydobycia. Uwzględnia to zarówno potwierdzone rezerwy w złożach produkcyjnych i złożach będących w fazie zagospodarowania (łącznie ok. 2,7 mld m3 o.e.), odkryte zasoby warunkowe (ok. 1,4 mld m3 o.e.), a także zasoby perspektywiczne zidentyfikowane w obszarach poszukiwawczych (ok. 3,8 mld m3 o.e., tj. 24% łącznego potencjału).

Na koniec 2021 roku, na Szelfie Norweskim aktywnych było 36 firm poszukiwawczo-wydobywczych: 23 firmy pełniły rolę operatora na koncesjach, 13 firm działało w roli partnera nie-operatora. W ostatnich latach widoczny jest spadek liczby aktywnych graczy rynkowych, co wynika z prowadzonych procesów konsolidacji aktywów (rekordową liczbę 56 firm zanotowano w 2013 roku). Pozycję lidera na Szelfie Norweskim utrzymuje firma Equinor, która jest udziałowcem w 283 koncesjach i odpowiada za około 33% łącznego wolumenu wydobycia z Szelfu Norweskiego. Spółka LOTOS E&P Norge, z wydobyciem na poziomie 11,2 tys. boe/dzień i poziomem rezerw 2P 23 mln boe na koniec 2021 roku, posiada około 0,3% udziału w rynku.

Podsumowując, Norweski Szelf Kontynentalny pozostaje atrakcyjnym obszarem aktywności firm z branży poszukiwawczo-wydobywczej, z uwagi na m.in.: wysoką perspektywiczność zasobową, wciąż duży potencjał nowych odkryć ropy naftowej i gazu ziemnego, obserwowane pozytywne trendy w zakresie redukcji kosztów, poprawy efektywności i rozwoju nowych technologii, aktywny rynek transakcyjny, a także stabilne środowisko fiskalne i regulacyjne.

Rok 2021 to rok przełomowych wydarzeń z najważniejszym w historii Spółki na który pracowaliśmy od początku jej istnienia tj. uruchomieniem wydobycia na złożu Yme. Dokładnie w dniu 23 października 2021 został osiągnięty najważniejszy kamień milowy tzn. Pierwsza ropa (ang. First Oil). Produkcja przynależna Spółce w roku 2021 w ilości 28 tys. bbl została uplasowana na rynku, a kolejny, piąty z kolei, tankowiec z ropą z Yme zostanie wysłany na przełomie lutego\marca 2022. W roku 2022 osiągniemy pełną zdolność produkcyjną ze wszystkich otworów i rozpoczniemy wiercenia kolejnych. Pozwoli to na maksymalizację wielkości produkcji z Yme przy bardzo korzystnych warunkach makro.

Wprowadzenie przez rząd norweski dodatkowych ulg podatkowych w związku z rozwojem pandemii spowodowało również przyspieszenie prac projektowych na obszarze NOAKA oraz złóż Trell and Trine. Na obydwu tych obszarach udało się w 2021 roku wypracować koncepcje ich zagospodarowania a złożenie Planów zagospodarowania (PDO) planowane jest do końca 2022 roku.
Pracowaliśmy również nad wnioskami do norweskiej rundy koncesyjnej APA 2021. Zgodnie z wydaną w styczniu 2022 roku decyzją władz norweskich, otrzymaliśmy cztery licencje, dzięki czemu portfel licencji Spółki wzrósł do 33. Wszystkie nowe licencje przyczynią się do rozwoju aktualnie posiadanych już aktywów a na jednej z nich będziemy mieli okazję na rozwijanie kolejnego obszaru współpracy z PGNiG Norway.

W roku 2021 wielkość wydobycia ropy i gazu wyniosła średnio 11,2 tys. boe/dzień co przy bardzo korzystnym otoczeniu makro pozwoliło nam na osiągnięcie najlepszych wyników w historii Spółki oraz wygenerowanie znaczących środków finansowych pozwalających na zabezpieczenie dużej części przyszłych wydatków inwestycyjnych.

Piotr Statkiewicz Chief Executive Officer
LOTOS Exploration & Production Norge AS

Kluczowe aktywa Grupy Kapitałowej LOTOS (poziom wydobycia i koncesje)

Kluczowe aktywa Grupy Kapitałowej LOTOS w ramach posiadanych koncesji w Norwegii obejmują:

 • złoża produkcyjne w obszarze Heimdal tj. Atla (udział LOTOS Norge 20%), Skirne (udział 30%), Vale (udział 25,8%) oraz Heimdal (udział 5%). Pozostałe rezerwy wydobywalne w kategorii 2P szacowane są na 0,4 mln boe dla udziału LOTOS Norge według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Średnie wydobycie zrealizowane przez Spółkę ze złóż obszaru Heimdal w 2021 roku to 2,0 tys. boe/dzień (-1,8% r/r);
 • złoża produkcyjne w obszarze Sleipner tj. Sleipner Vest, Sleipner East ze złożami satelitarnymi Gungne i Loke (udział LOTOS Norge 15%). Pozostałe rezerwy wydobywalne w kategorii 2P szacowane są na 9,2 mln boe dla udziału LOTOS Norge według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Średnie wydobycie zrealizowane przez spółkę ze złóż obszaru Sleipner w 2021 roku to 7,0 tys. boe/dzień (-19,8% r/r);
 • złoże produkcyjne Utgard (udział LOTOS Norge 17,36%), eksploatowane przy wykorzystaniu infrastruktury obszaru Sleipner. Pozostałe rezerwy wydobywalne w kategorii 2P szacowane są na 1,0 mln boe dla udziału LOTOS Norge według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Średnie wydobycie zrealizowane przez spółkę w 2021 roku to 2,1 tys. boe/dzień (-43,4% r/r). Rezerwy i wydobycie złoża Utgard są poniżej pierwotnych oczekiwań, z uwagi na problemy związane z dużym zawodnieniem otworów produkcyjnych;
 • złoże Yme w końcowej fazie zagospodarowania i rozruchów na morzu (udział LOTOS Norge 20%). W październiku 2021 roku, potwierdzono uruchomienie wydobycia ropy naftowej ze złoża Yme (ang. First Oil) – produkcja rozpoczęła się z jednego otworu. Aktualnie, realizowane jest czyszczenie i testowanie kolejnych trzech otworów produkcyjnych oraz kontynuowane są prace uruchomieniowe na platformie. Pozostałe rezerwy wydobywalne złoża w kategorii 2P szacowane są na 12,5 mln boe dla udziału LOTOS Norge według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Średnie wydobycie ze złoża Yme w perspektywie 5 lat prognozowane jest na poziomie ok. 5 tys. bbl/dzień dla udziału LOTOS Norge;
 • nowy projekt rozwojowy NOAKA: zagospodarowanie odkrytych złóż w obszarze na północ od hubu Heimdal: Frigg Gamma Delta, Rind, Langfjellet, Liatårnet, Fulla, Frøy (średni efektywny udział LOTOS Norge 12,3%), a także złóż Krafla oraz Askja, w których LOTOS nie posiada udziałów. Projekt jest na etapie przygotowania planu zagospodarowania złóż. Łączny potencjał projektu NOAKA to ponad 500 mln boe zasobów wydobywalnych (udział 100%), z możliwością uruchomienia wydobycia (ang. First Oil) w 2027 roku;
 • nowy projekt rozwojowy Trell/Trine: zagospodarowanie odkrytych złóż w obszarze Heimdal (średni efektywny udział LOTOS Norge 11,9%). Projekt jest na etapie przygotowania planu zagospodarowania złóż. Potencjał zasobowy złóż Trell/Trine to ok. 2,6 mln boe dla udziału LOTOS Norge, z możliwością uruchomienia wydobycia (ang. First Oil) w 2025 roku.

Obok udziałów bezpośrednio w złożach spółka LOTOS Norge w ramach posiadanych koncesji jest także udziałowcem w infrastrukturze gazowej w obszarach Heimdal (5%) oraz Sleipner (15%), które stanowią centra przetwarzania oraz transportu gazu i kondensatu (tzw. huby gazowe). Warto podkreślić, że obszar Sleipner ma strategiczne znaczenie dla eksportu gazu z Norwegii do Europy Centralnej oraz Wielkiej Brytanii.

Koncesje spółki LOTOS Exploration & Production Norge AS

Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Źródło: Materiały Grupy Kapitałowej LOTOS

Spółka LOTOS Norge jest udziałowcem w koncesjach obejmujących infrastrukturę wydobywczą w obszarach Heimdal oraz Sleipner, w tym: centrum przetwarzania oraz transportu gazu i kondensatu Heimdal (Operator Equinor, udział LOTOS Norge 5%) oraz centrum przetwarzania oraz transportu gazu i kondensatu Sleipner (Operator Equinor, udział LOTOS Norge 15%).

Wydobywany gaz ze złóż Heimdal i Sleipner wtłaczany jest do systemu rurociągów Gassled, a następnie dostarczany do punktów odbioru w Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej (Królestwo Niderlandów, Niemcy).

Kondensat ze złóż Heimdal wtłaczany jest do systemu rurociągów Forties Pipeline System (FPS), a następnie dostarczany do punktu odbioru w Kinneil Terminal / Hound Point w Szkocji (Wielka Brytania), gdzie jest przetwarzany na produkty końcowe, tj. ropę naftową tzw. Forties Blend oraz frakcje gazowe. Kondensat ze złóż Sleipner transportowany jest rurociągiem do punktu odbioru w Karsto (Norwegia), gdzie jest przetwarzany na produkty końcowe tj. lekką ropę naftową tzw. Gudrun Blend oraz frakcje ciekłe (NGL).

Wydobycie ze złoża Yme, które jest w końcowej fazie zagospodarowania, realizowane będzie przy wykorzystaniu dzierżawionej platformy Maersk Inspirer. Wydobyta ropa naftowa będzie ładowana na tankowiec i transportowana do punktów odbioru w zależności od parametrów ropy naftowej i warunków rynkowych.

Wyniki wyszukiwania