Podsumowaniu Zarządu

W momencie publikacji niniejszego raportu oczy wszystkich nas skupione są na dramatycznych wydarzeniach, jakie mają miejsce za naszą wschodnią granicą. Wzmagająca się niepewność na światowych rynkach surowców udowadnia, że jedynie największe podmioty o zdywersyfikowanej działalności będą w stanie sprostać wielu nowym wyzwaniom, w szczególności tym z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Podsumowaniu Zarządu

2021 zapamiętamy zostanie w LOTOSIE jako rok, w którym określona została struktura łączenia z PKN Orlen, uzyskano zgody na zawarcie umów dezinwestycyjnych oraz akceptację dla wewnętrznych przekształceń – w tym utworzenia rafinerii processingowej. To czas trudnych wyzwań, którym podołaliśmy.

Podsumowaniu Zarządu

W 2021 r. przeprowadziliśmy pierwszy etap częściowego postoju remontowego rafinerii. W marcu i kwietniu br. zrealizowaliśmy drugą jego część. Efektem wdrażanej nowej koncepcji jest podniesienie stopnia szczegółowości kontroli i badań diagnostycznych urządzeń, co wydłuży okres pomiędzy kolejnymi postojami z 4 do 5 lat.

Podsumowaniu Zarządu

Pod względem inwestycyjnym, za istotne w 2021 roku uznać należy uruchomienie flagowego projektu dalszego pogłębienia przerobu ropy, czyli Hydrokrakingowego Bloku Olejowego, oraz wydobycia ze złoża Yme w Norwegii.

Podsumowaniu Zarządu

Rok 2021 przyniósł dalszą digitalizację LOTOSU. Priorytetowo traktując kwestie bezpieczeństwa kontynuowaliśmy prace pozwalające w pełni wykorzystać potencjał cyberprzestrzeni. Wnikliwie śledziliśmy też zmiany w unijnym prawodawstwie, w tym głównie pakiet Fit for 55, uwzględniając je w naszej działalności oraz planach.

Zofia Paryła Prezes Zarządu

Krzysztof Nowicki Wiceprezes Zarządu ds. Fuzji i Przejęć

Piotr Walczak Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu

Jarosław Wróbel Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji

Jarosław Wittstock Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

2021
kluczowe wyniki

W 2021 roku Grupa LOTOS S.A. wygenerowała zysk netto w wysokości 2 519,9 mln zł. Natomiast zysk operacyjny Spółki wyniósł 2 527,5 mln zł (wobec -1 512,5 mln zł straty operacyjnej w 2020 roku).

Źródła kreacji wyniku netto Grupy LOTOS S.A. w 2021 roku (w mln zł)

Wyższa o 63,7% wartość przychodów ze sprzedaży jest efektem przede wszystkim znacznego wzrostu notowań cen produktów naftowych na rynkach światowych. Wynik na działalności finansowej Spółki był dodatni i wyniósł 511,3 mln zł.

W 2021 roku rafineria Grupy Kapitałowej LOTOS przerobiła 9,9 mln ton ropy naftowej, a wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się na poziomie 98,8%, tj. niemal pełnym wykorzystaniu mocy, pomimo planowego, cyklicznego postoju remontowego.

Przerób ropy naftowej w Gdańsku (w tys. ton)

W 2021 roku, średnie dzienne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego Grupy Kapitałowej LOTOS wyniosło
17,3 tys. boe/d (-14,6% r/r). Około 64% łącznego wolumenu, tj. 11,2 tys. boe/d, pochodziło ze złóż norweskich.

2 519,9 mln

Zysk netto

4 229 mln

EBITDA LIFO

17 348 boe
/d

Dzienne wydobycie węglowodorów

2,9 mld

Mocne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Trwa procedura połączenia PKN ORLEN i Grupy LOTOS i budowy silnego multienergetycznego koncernu, który będzie dużym graczem na europejskim i światowym rynku. To największa fuzja w branży paliwowo-energetycznej w naszym regionie, która otwiera nowy rozdział w historii Polski i obu do tej pory konkurujących ze sobą koncernów.

Centra kompetencyjne LOTOSU
w ramach koncernu multienergetycznego

Zważywszy na bogate doświadczenia Grupy LOTOS, to właśnie w Gdańsku powstanie centrum technologii wodorowych, które będzie prowadzić projekty badawczo-rozwojowe oraz integrować i koordynować prace z tego zakresu. Chodzi przede wszystkim o produkcję zielonego wodoru, ale też użycie tego paliwa w transporcie, czy sprężanie i magazynowanie jego czystej postaci. W 2022 r. w decydującą fazę wchodzi realizacja projektu Pure H2. Spółka rozwija także projekt Green H2 zakładający budowę wielkoskalowej instalacji do produkcji zielonego wodoru. We wrześniu 2021 r. zainicjowaliśmy też kolejny projekt wodorowy – VETNI.

Najlepsze efekty przynoszą te połączenia, które bazują na kompetencjach i doświadczeniach łączących się organizacji oraz potrafią je mądrze wykorzystać. Takie założenia ma właśnie fuzja PKN ORLEN z Grupą LOTOS i zakładana struktura przyszłego koncernu multienergetycznego.

Drugim obszarem są oleje bazowe i środki smarne. Przemawia za tym zarówno ugruntowana jakość produktów i rozpoznawalność marki w tym zakresie, ale też rozwinięta sieć sprzedaży i dystrybucji. Kolejny argumentem jest planowana realizacja projektu inwestycyjnego w obszarze produkcji olejów bazowych grupy 2. i 3. – instalacji Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO). Wartość inwestycji to ponad 1,4 mld zł. Dzięki niej rafineria w Gdańsku już w 2025 r. będzie produkować wysokiej jakości bazowe oleje smarowe.

Najlepsze efekty przynoszą te połączenia, które bazują na kompetencjach i doświadczeniach łączących się organizacji oraz potrafią je mądrze wykorzystać. Takie założenia ma właśnie fuzja PKN ORLEN z Grupą LOTOS i zakładana struktura przyszłego koncernu multienergetycznego.

W Gdańsku zlokalizowane będzie również centrum logistyki kolejowej. Silna pozycja spółki LOTOS Kolej zostanie dodatkowo wzmocniona aktywami PKN ORLEN – w ramach połączonego podmiotu. Istotnymi elementami są tu także nadmorska lokalizacja LOTOSU oraz planowana budowa żeglugowego terminalu na Martwej Wiśle. LOTOS Kolej jest drugim największym kolejowym przewoźnikiem w Polsce, skoncentrowanym na logistyce towarów niebezpiecznych.

Najlepsze efekty przynoszą te połączenia, które bazują na kompetencjach i doświadczeniach łączących się organizacji oraz potrafią je mądrze wykorzystać. Takie założenia ma właśnie fuzja PKN ORLEN z Grupą LOTOS i zakładana struktura przyszłego koncernu multienergetycznego.

Czwartym centrum kompetencyjnym mają być, zgodnie z założeniami, operacje serwisowe związane z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku. W tym kierunku zmierzają też aktualne działania, podejmowane przez spółkę LOTOS Petrobaltic. W kontekście działalności stricte poszukiwawczo-wydobywczej, wiodącą rolę przejmie PGNiG, do którego przesunięte będą kompetencje w tym zakresie z LOTOS Petrobaltic i z ORLEN Upstream.

Najlepsze efekty przynoszą te połączenia, które bazują na kompetencjach i doświadczeniach łączących się organizacji oraz potrafią je mądrze wykorzystać. Takie założenia ma właśnie fuzja PKN ORLEN z Grupą LOTOS i zakładana struktura przyszłego koncernu multienergetycznego.

Kolejne centrum związane jest z paliwami żeglugowymi. Nadmorskie położenie spółki oraz wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, przemawiają za dalszym rozwojem tego biznesu w Gdańsku. Już dziś LOTOS jest bezpośrednim dostawcą paliw żeglugowych o najwyższej jakości do wszystkich portów w Polsce. Spółka konsekwentnie rozszerza obecność na rynku niskosiarkowych morskich paliw żeglugowych.

Najlepsze efekty przynoszą te połączenia, które bazują na kompetencjach i doświadczeniach łączących się organizacji oraz potrafią je mądrze wykorzystać. Takie założenia ma właśnie fuzja PKN ORLEN z Grupą LOTOS i zakładana struktura przyszłego koncernu multienergetycznego.

Model
biznesowy

Jesteśmy drugim co do wielkości producentem paliw w Polsce.

Zajmujemy czołową pozycję na wielu innych krajowych rynkach, m.in. olejów, asfaltów czy kolejowych przewozów towarowych. Oprócz wydobycia i przerobu ropy naftowej oraz gazu ziemnego przedmiotem działalności jest także sprzedaż wysokiej jakości produktów naftowych oraz świadczenie wyspecjalizowanych usług logistycznych i serwisowych.

Poszukiwanie i wydobycie ropy i gazu - offshore

Rezerwy Grupy znajdują się w większości pod dnem Morza Bałtyckiego (63%) oraz Morza Norweskiego (33%).

Poszukiwanie i wydobycie ropy i gazu na lądzie

Polska, Litwa

Produkcja - rafineria

Należąca do LOTOSU rafineria przerobiła w 2021 roku ok. 9,9 mln ton ropy naftowej i wyprodukowała 11 mln ton produktów.

Detaliczna sprzedaż paliw - CODO i DOFO

Działalność na krajowym rynku paliwowym w zakresie sprzedaży detalicznej realizuje spółka LOTOS Paliwa przez: rozwój i zarządzanie siecią stacji własnych CODO (będących własnością koncernu i prowadzonych przez ajenta – Company Owned Dealer Operated) oraz siecią stacji partnerskich DOFO (będąca własnością ajenta i prowadzona na zasadzie umowy franszyzy – Dealer Owned Franchise Operated).

Logistyka

Grupa Kapitałowa LOTOS systematycznie dostosowuje działania logistyczne do wymogów handlowych oraz tworzy efektywny, satysfakcjonujący klientów system dystrybucji, przy jednoczesnej optymalizacji procesów.

Projekty wodorowe

Grupa LOTOS uruchomiła program inwestycyjny, w ramach którego chce zbudować wielkoskalową instalację do produkcji zielonego wodoru.

Produkty

Paliwa, paliwo lotnicze, benzyna surowa, gaz płynny proban-butan, asfalty, ciężki olej opałowy

Usługi serwisowe na morzu

Strategiczny kierunek rozwoju

Zewnętrzne źródła zaopatrzenia

W procesie wytworzenia produktów rafineryjnych Spółka wykorzystuje ropę naftową, półprodukty, chemikalia i materiały ropopochodne.

Bezpośrednia sprzedaż segmentu poszukiwanie i wydobycie do podmiotów zewnętrznych

Poszukiwanie i wydobycie ropy i gazu - offshore

Rezerwy Grupy znajdują się w większości pod dnem Morza Bałtyckiego (63%) oraz Morza Norweskiego (33%).

Poszukiwanie i wydobycie ropy i gazu na lądzie

Polska, Litwa

Produkcja - rafineria

Należąca do LOTOSU rafineria przerobiła w 2021 roku ok. 9,9 mln ton ropy naftowej i wyprodukowała 11 mln ton produktów.

Detaliczna sprzedaż paliw - CODO i DOFO

Działalność na krajowym rynku paliwowym w zakresie sprzedaży detalicznej realizuje spółka LOTOS Paliwa przez: rozwój i zarządzanie siecią stacji własnych CODO (będących własnością koncernu i prowadzonych przez ajenta – Company Owned Dealer Operated) oraz siecią stacji partnerskich DOFO (będąca własnością ajenta i prowadzona na zasadzie umowy franszyzy – Dealer Owned Franchise Operated).

Logistyka

Grupa Kapitałowa LOTOS systematycznie dostosowuje działania logistyczne do wymogów handlowych oraz tworzy efektywny, satysfakcjonujący klientów system dystrybucji, przy jednoczesnej optymalizacji procesów.

Projekty wodorowe

Grupa LOTOS uruchomiła program inwestycyjny, w ramach którego chce zbudować wielkoskalową instalację do produkcji zielonego wodoru.

Produkty

Paliwa, paliwo lotnicze, benzyna surowa, gaz płynny proban-butan, asfalty, ciężki olej opałowy

Usługi serwisowe na morzu

Strategiczny kierunek rozwoju

Zewnętrzne źródła zaopatrzenia

W procesie wytworzenia produktów rafineryjnych Spółka wykorzystuje ropę naftową, półprodukty, chemikalia i materiały ropopochodne.

Bezpośrednia sprzedaż segmentu poszukiwanie i wydobycie do podmiotów zewnętrznych

Strategia Grupy Kapitałowej LOTOS uwzględnia zrównoważony rozwój, który oznacza między innymi zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko.

W zgodzie ze środowiskiem i społeczeństwem

Wyniki wyszukiwania